İndirim!

40 Hadiste Kadın ve Aile – Zekeriya Güler

Eserin Orjinal İsmi: 40 Hadiste Kadın ve Aile


Elinizdeki kitap, İslâm’da kadının yerine, onun nasıl bir kimlik ve kişilik kazanması gerektiği meselesine Rasûl-i Ekrem’in dilinden Kırk Hadis çerçevesinde açıklama getiren bir çalışmadır. Mütevazı bir hadis şerhi denemesi sayılabilecek bu çalışmada, Allah ve Rasûlü tarafından, Câhiliye döneminde ezilmiş, horlanmış, zulüm ve sefalete terkedilmiş, hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış kadın lara nasıl bir izzet, şeref ve haysiyet kazandırıldığını bir kez daha görmek mümkün olacaktır. Ön Söz’den…


Görsel temsilîdir. Ücretsiz Kargo!


 

 

 

Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 4. Baskı | 264

26.00  20.00 

Stok kodu: 9786055634612 Kategoriler: , Etiketler: , , ,

Açıklama

Hamd ve sena, “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakının!” (Nisâ 4/1) ve “Onlar (eşleriniz) sizin için birer örtüdürler, siz de onlar için birer örtüsünüz” (Bakara 2/187) buyuran Allah Teâlâ’ya, salât ve selâm, “Kadınlar, erkeklerin benzerleri ve diğer yarılarıdır” (Ebû Dâvud, “Tahâret”, 95; Tirmizî, “Tahâret”, 82) diyerek “varlığı, ikizine bağlı çift kelimeler” grubuna giren erkek ile kadının, bir bütünün tamamlayıcı unsurları olduklarına işaret eden Rasûl-i Ekrem’e, Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına olsun.

Kırk Hadis (Erbaîn) geleneği selef uleması tarafından başlatılmış ve ilk asırlardan günümüze devam edegelmiştir. Kırk Hadis, müellifin muayyen veya muhtelif konularda özel ilgisini çeken kırk hadisten teşekkül eden hadis mecmuasıdır. İlk defa, tebe-i tâbiînden Abdullah b. Mübârek’in (v. 181/797) yazdığı tesbit edilebilen (Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, I, 57) bu edebiyatın -senedi zayıf görülmekle birlikte- kırk hadis hıfzeden kimseyi müjdeleyen rivâyetine istinaden ortaya çıktığı genel kabul görmüştür. Görebildiğimiz kadarıyla, ilk yedi asırda altmış dört Kırk Hadis çalışması yapılmış ve onların yarısı zamanımıza kadar gelebilmiştir.

Elinizdeki kitap, İslâm’da kadının yerine, onun nasıl bir kimlik ve kişilik kazanması gerektiği meselesine Rasûl-i Ekrem’in dilinden Kırk Hadis çerçevesinde açıklama getiren bir çalışmadır. Mütevazı bir hadis şerhi denemesi sayılabilecek bu çalışmada, Allah ve Rasûlü tarafından, Câhiliye döneminde ezilmiş, horlanmış, zulüm ve sefalete terkedilmiş, hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış kadınlara nasıl bir izzet, şeref ve haysiyet kazandırıldığını bir kez daha görmek mümkün olacaktır.

Çalışma esnasında, tercümelerde metinlerin aslına sâdık kalmakla beraber, bazen motamot (kelime kelime) yapmak yerine, dilimizin akıcılığını sağlayabilmek ve edebî güzelliğini yansıtabilmek için biraz serbest hareket edilmiştir.

Hadis metinlerinin tercümelerinin hemen ardından, ilk sahâbî râvilerin tercüme-i hallerini vermekle, “Salihlerin anıldığı yere rahmet iner”1 sözü gereği bir nevi bereket ortamının oluşması, onların edep, ahlâk ve tecrübelerinden faydalanmak hedeflenmiş, onların günümüze ışık tutan ve mesaj özelliği taşıyan pek çok tavsiyesi zikredilmiştir.

Açıklama bölümünde, ilgili hadis-i şerifin daha iyi anlaşılmasına zemin oluşturacak ipuçları verilmiş; hadisin farklı tarîkine işaret edilmiş ve gerekli filolojik bilgiler yer almıştır.
Hadisten Öğrendiklerimiz başlığı altında ise, hadisten çıkarılan hüküm ve hikmetler maddeler halinde sıralanmış, zihinlere soru olarak takılan hususlar izah edilmiştir. İçinde yaşadığımız toplumda gündemi meşgul eden bazı münakaşa konuları da akademik nezaket ve ilmî ölçüler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu açıklama, yorum ve değerlendirmelerde, hadisin vermek istediği mesajın kadın-erkek okuyucu kitlesine tam olarak sunulması hedeflenmiştir. Bunu başarabilmek için başta Nevevî (v. 676/1277), İbn Hacer Askalânî (v. 852/1448), Aynî (v. 855/1451) ve Aliyyü’l-Kârî (v. 1014/1605) gibi kadîm şârihlerin yanı sıra, muasır ilim ve fikir erbâbından istifade edilmiştir. Böylece hadislerin fıkhî-amelî, ahlâkî ve ictimaî hüküm ve hikmetlerinin bir bütünlük içinde arzına itina gösterilmiştir. Ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak konuyla ilgisi bulunan birçok hadis de açıklama sadedinde zikredilmiştir.

Erbâbından gelecek tenkit, teklif ve temennilerle tekemmülü arzulanan bu eser, Rahmet Peygamberi’nden ümmetinin aile yuva1)Süfyân İbn Uyeyne’ye (v. 198/813) nisbet edilen bu söz için bkz. İbnü’l-Cevzî, Sıfetu’s-safve, I, 45; Irâkî, Muğnî, II, 231; Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene, s. 292; Aliyyü’l-Kârî, Masnû, s. 125.sına mutluluk esintileri taşıyabilirse, yazar ve yazarın anne babası için en büyük bahtiyarlık olacak, onların hayır ve dua ile yâd edilmelerine vesile teşkil edecektir.

Kırk Hadis edebiyatına hizmet imkânı lütfeden Rabbime tekrar hamdü sena ediyor, O’ndan bu çalışmamı râzı olacağı bir İslâm aile düzeninin kurulması ve kadın-erkek bütün milletin/ümmetin daha iyi bir Müslüman olması yolunda mütevazı bir adım olarak kabul buyurmasını niyaz ediyorum.

40 Hadiste Kadın ve Aile hazırlanırken, gerek üslup gerek muhteva bakımından görüşlerini almak için kendileriyle istişare ve müzakerede bulunduğum, sabırlı ve fedakâr halleriyle desteklerini her zaman yanımda hissettiğim aile efradıma medyûn-i şükrânım.

Gayret kuldan, muvaffakiyet ise Allah Teâlâ’dandır.

Zekeriya Güler
18 Mart 1997
Üsküdar – İstanbul

Dipnotlar   [ + ]

1.Süfyân İbn Uyeyne’ye (v. 198/813) nisbet edilen bu söz için bkz. İbnü’l-Cevzî, Sıfetu’s-safve, I, 45; Irâkî, Muğnî, II, 231; Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene, s. 292; Aliyyü’l-Kârî, Masnû, s. 125.

Ek bilgi

Ağırlık0.250 kg
Boyutlar21 × 13.5 × 1.5 cm
Konu BaşlığıSayfa Numarası
Önsöz9
Yeni Baskı İçin Önsöz13
1.Hz. Âişe ve Kur’ân Ahlâkı15
2.Aile Saadeti22
3.Eşlerin Hakları (I)26
4.Eşlerin Hakları (II)31
5.Aile Efradına Cömert Davranmak37
6.Aile Sırlarını Saklamak42
7.Kıskançlık47
8.Yumuşaklığın Mükâfatı54
9.Gayr-i Müslim Anneye İyilik Yapmak58
10.İbadette İtidal62
11.Tehlil ve Tesbih69
12.Kadının İnfakı73
13.Zinet Eşyasının Zekâtı77
14.Tesettür82
15.Cehennem Ehlinden İki Zümre93
16.Günaha Yol Açan Davranışlardan Sakınmak97
17.Halvet105
18.Sûizan ve Dedikodunun Önüne Geçmek107
19.Biat ve Tokalaşma110
20.Amel ve Günahı Küçümsemek116
21.Kedi Sebebiyle Cehennemlik Olan Kadın120
22.Kur’ân’ın Mehir Olması125
23.Kadının Boşama Hak ve Yetkisi133
24.Kadının Boşanmak İstemesi138
25.Kadının İddeti ve Talipleri Karşısındaki Tavrı144
26.Eğitim ve Öğretim (I)151
27.Eğitim ve Öğretim (II)158
28.Kadının Aklı ve Dini168
29.Çocuk Fıtrat Üzere Doğar176
30.Çocuk Terbiyesi181
31.Hz. Peygamber’in Tabir Ettiği Rüya185
32.Evladı İçin Dua İsteyen Anne191
33.Hz. Peygamber’in Terinin Çocuklarına Bereket Olmasını Uman Kadın197
34.Şehit Olmak İsteyen Kadın201
35.Kendini Yetimlerine Adayan Kadın206
36.Sara Hastası Kadının Sabrı212
37.Kadın Hastayı Ziyaret218
38.Kabir Ziyareti222
39.Herkes Kendinden Sorumludur227
40.Hz. Âişe ve Hz. Fâtıma’ya Öğretilen Dua231
Niyaz238
Bibliyografya239
Karma İndeks249

Tüm kredi kartlarına, vade farksız peşin fiyatına 5 taksit.