İndirim!

RIHLE Dergisi 14. Sayı – Tasavvuf I

Kapak Konusu: Ruhumuzun Mayası: Tasavvuf – I


Yazık ki Tasavvuf deyince akla hemen uydurma hadisler, asılsız/bid’at uygulamalar, tartışmalar, ayrışmalar geliyor. Bir de Tasavvuf’la arasında doğu ile batı arasındakinden daha büyük mesafe bulunması gereken dünya ve dünyevileşme eğilimleri…


Görsel temsilîdir. 


İstanbul, 2012 | 1. Baskı | 176 Sayfa

10.00  5.00 

Stok Kodu: RIHLE14 Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

RIHLE 14. Sayısı: Ruhumuzun Mayası: Tasavvuf – I


14. sayıyla huzurlarınızdayız. Müyesser kılana hamdolsun…

Tasavvuf, Ümmet’in en temel gerçeklerinden, kimlik ve hayat unsurlarından biri… Tarih içinde olduğu gibi günümüzde de müslüman bireyin ve toplumun inşa ve idamesinde ikamesiz bir fonksiyon ifa ediyor.

Bununla birlikte, tarih içinde olduğu gibi bugün de Tasavvuf etrafında cereyan eden tartışmalar varlığını sürdürüyor. Yazık ki Tasavvuf deyince akla hemen uydurma hadisler, asılsız/bid’at uygulamalar, tartışmalar, ayrışmalar geliyor. Bir de Tasavvuf’la arasında doğu ile batı arasındakinden daha büyük mesafe bulunması gereken dünya ve dünyevileşme eğilimleri…

Bütün bunlar, bu sayısında Rıhle’nin parmak basmayı hedeflediği meseleler. Bizim meselelerimiz.

Elbette her şeyi bir dergi sayısı çerçevesinde halletmek, bütün problemleri cevaplandırmak ve bütün şüpheleri bıçakla keser gibi ortadan kaldırmak gibi bir iddiamız yok. Ama en azından kendi duruşumuzu ortaya koymuş ve –yeni bir tartışma başlatmak yerine– mevcut problemlerden çıkış yolunu işaretlemiş olmak, bizim açımızdan maksadı hâsıl etmeye yetecektir.

Bu sayıyı Ebubekir Sifil hocanın Mü’minin ruh dünyasını Kur’an ve Sünnet esasında kemale taşıyan sistem olarak Tasavvuf‘u ele alan yazısıyla açıyoruz.

RIHLE 14. Sayısı: Ruhumuzun Mayası: Tasavvuf - I “Hal” Olarak Tasavvuf - Ebubekir Sifil İbnü’l-Arabî ve İmâm-ı Rabbânî Mukâyesesi - Necdet Tosun Ali el-Kârî’nin İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İtiraz ve Tenkitleri - Halil Baltacı Dünden Bugüne Hadis - Tasavvuf İlişkisi - Muhittin Uysal “Şayet O İki Yıl Olmasaydı Numan Helak Olurdu” Sözünün İmam Ebû Hanîfe’ye Nisbeti ve Mahiyeti - Zekeriya Güler İstiğâse Meselesine Dair Bir Mülahaza - Talha Hakan Alp Soruşturma: 89 Seydâ Şeyh Muhammed Emin Er Hocaefendi 99 Muhammed Tâhir Nûr Velî 106 es-Seyyid İbrahim el-Halîfe eş-Şâfi'î el-Ahsâî 110 Musab el-Hayr İdris Mustafa el-İdrisî “Kudsî Hadis”te Mahiyet Problemi - Abdülkadir Yılmaz Mülakat: Osman Nuri Topbaş Hocaefendi Tezakir: Tanıdıklarım - Mahmud Cevdet (Sezer) - Kadir Mısıroğlu İntikad: Tıbb-ı Nebevî Hadîsleri Vahiy midir? - Hikmet Akpur Kitâbiyât: 161 İbn Battûta Seyahatnâmesi 166 Basiratu’s-Salikin 169 Mahku’t-Takavvül fî Meseleti’t-Tevessül 171 el-Manzûmetü’l-Beykûniyye 174 Nâzûratu’l-Hak fî Farziyyeti’l-İşâi ve in lem Yağibi’ş-Şafak

Talha Hakan Alp hoca, “İstiğâse Meselesine Dair Bir Mülahaza” başlıklı yazısında yüzyıllardır tartışılan İstiğase konusunu masaya yatırıyor.

Necdet Tosun hoca “İbnü’l-Arabî ve İmâm-ı Rabbânî Mukâyesesi” başlıklı makalesinde bu iki büyük Tasavvuf öncüsünün karşılaştırmasını yapıyor ve İmâm-ı Rabbânî ile İbnü’l-Arabî’nin ayrıştığı konuları ele alıyor.

“Ali el-Karî’nin İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İtiraz ve Tenkitleri” başlıklı makalesinde Halil Baltacı hoca Ali el-Karî’nin, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye yönelttiği tenkitleri masaya yatırıyor.

Metin Yiğit hoca, “Ehl-i Sünnet Tasavvufunda Kaynak Telakkisi” makalesinde sûfîlerin kaynak telakkisini ele alıyor.

“Dünden Bugüne Hadis – Tasavvuf İlişkisi” başlıklı makalesinde Muhittin Uysal hoca sûfîlerin hadis telakkisini inceliyor.

Zekeriya Güler hoca “İmam Ebû Hanîfe’ye Atfedilen “Şayet O İki Yıl Olmasaydı Nu’mân Helâk Olurdu” Sözünün Mahiyeti” başlıklı makalesinde bu sözün İmam Ebû Hanife‘ye nisbetinin sıhhatini sorguluyor.

Muhammes Salih el-Gursî (Ekinci) hocanın, Muhammed Arabkendî hazretlerinin ilmî ve tasavvufî hayatını anlattığı “eş-Şeyh Muhammed el-Arabkendî ve Hayâtühû el-İlmiyye ve’t-Tasavvufiyye” başlıklı makalesini, -Arabkendî (rh. a) hocanın İslam dünyasında tanınmasının önemli olduğuna inandığımız için- Arapça olarak yayınlıyoruz.

Bu sayının mülâkâtını Türkiye’deki sahih tasavvufun öncü şahsiyetlerinden Osman Nuri Topbaşhocaefendiyle yaptık.

Soruşturma bölümünde tasavvufla ilgili yönelttiğimiz sorulara cevap vererek katkıda bulunan Seydâ Şeyh Muhammed Emin Er hocaefendi, Mekke-i Mükerreme‘den Muhammed Tâhir Nur Velihocaefendi, Suudi Arabistan el-Ahsâ’dan İbrahim el-Ahsâî hocaefendi ve Katar Üniversitesi’ndenMusab el-Hayr el-İdrisî hocaları okuyabilirsiniz.

Bu sayıda ayrıca, Abdulkadir Yılmaz hocanın Hadis-i Kutsî ve Hadis-i Şerif ayrımına dair tesbitlerini okuyabilirsiniz.

Tezâkir bölümünde, üstad Kadir Mısıroğlu, yakın geçmişin mühim şahsiyetlerinden Mahmud Cevdet Sezer‘e dair tanıklığını anlatıyor.

İntikad bölümünde ise Hikmet Akpur, İbn Haldun ve Fazlurrahman’ın Tıbb-ı Nebevî hadislerine yaklaşımlarını masaya yatırıyor.

Mühim ve derin bir alan olduğu için Tasavvuf’u iki sayıda ele almak gerekti. Rıhle’nin bir sonraki sayısı da Tasavvufla ilgili olacak.

Ek bilgi

Ağırlık0.480 kg

Tüm kredi kartlarına, vade farksız peşin fiyatına 5 taksit.