• Eserin Tam İsmi: Hüccetü’l-İslam Zeynüddin İmam-ı Gazali / Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri, Te’siri, Hizmetleri

 • 1930’lu yılarda Türkiye’de modernizmi; Mısır’da reformizm ve tecdid adına, Kur’an-ı Kerim’e karşı sinsi ve açık suikastler tertiplenmişti. Türkiye’de Ezan-ı Muhammedî’den sonra Kur’an da Türkçeleştirilip, ibadet ve tilâvette tercümesi kullanılmak, Arapça aslı yasak edilmek; Mısır’da ise yüce Kitabımızın modern ve çağdaş Arapça’ya çevirisi ilahî vayh olan asıl metin ile, kul yapısı tercümeyi eşit tutuyor, böylece İslâm dininin ana kaynağı olan nazm-ı ilâhîyi yürürlükten kaldırmak istiyorlardı. İşte, bu son derece hainane ve tehlikeli suikast teşebbüslerine karşı Osmanlı Hilafet-i İslamiyyesinin sâbık Şeyhülislamlarından Tokatlı Mustafa Sabri Efendi merhum, “Kur’an Tercümesi Meselesi” adıyla bir kitap yazarak, ilmin ve din kurallarının ışığında batıl görüşleri çürütmüş, reformcu din tahripçilerinin bellerini kırmıştı.

  Elinizdeki eser, son devir Ehl-i Sünnet alimlerinin büyüklerinden olan M. Sabri Efendinin bu eserinin, Arapça aslından lisanımıza yapılmış dikkatli ve titiz bir tercümesidir.

 • Eserin Tam İsmi: Birgivi Vasiyetnamesi Kadızade Şerhi


  İmam-ı Birgivi Hazretlerinin en tanınmış ve en çok okunan eseri olan bu vasiyetname bir nevi ilmihal niteliği taşıyor.

  Bu eserin müellifi Muhammed Birgivi Hazretleri, Anadolu’muzda yetişmiş ve “imam” ünvanıyla şereflenmiş büyük bir din alimi idi.
  “Vasiyetname” adıyla kaleme aldığı kitap asırlar boyunca, saraydaki padişahtan, kırdaki çobana kadar milyonlarca müslümana temel din ve ahlak bilgilerini vermiş klasik bir eserdir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2009 | 2. Baskı | 312 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: El-Ahkamü’s-Sultaniye / İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku


  İnsanlığın siyasi düşünce tarihinin temel taşlarını teşkil eden birkaç kitap vardır. Eflatun’un Cumhuriyet’i, Aristo’nun Politika’sı, Farabi’nin Erdemli Site’si ve Maverdi’nin el-Ahkâmü’s-Sultaniye’si bunlardandır. Bilindiği gibi İslâm, Batılıların anladığı dar manada bir din değil; aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür, bir devlet, bir dünya nizamı, bir Weltanschauung’tur. İslam’da geniş bir amme hukuku ve devlet felsefesi kültürü mevcuttur.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 1994 | 1. Baskı | 504 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Hakiki Vechesiyle Mevlana ve Mesnevi  


  Ben sağ olduğum müddetçe Kur’ânın kölesi, bendesiyim
  Ben Muhammed Muhtar (S.A.V.)’in yolunun tozuyum,
  Benim sözümden, bundan başkasını bir kimse naklederse,
  Ben ondan da bizârım o sözlerden de bizârım.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 332 Sayfa

 • Şifâ-i Şerîf – Kadi İyaz

  80.00  48.00 

  Eserin Tam İsmi: Şifa-i Şerif


  Peygamberimizin yüksek hayatı ümmeti için ve bütün beşeriyet için imtisal numunesi, fazilet örneğidir. Bu faziletkâr ve melekuti hayatın her safhasını Siyer-i Nebevi ilmi sinesinde toplamıştır.
  Gönüllerde din duygusunu ve aşk derecesinde Allah, Peygamber sevgisini ancak siyer ilmi uyandırır ve beşeriyeti melekuti fazilet şahikalarına yükseltir. Siyer ilminin en güzel tasnif olunmuş bir kitabı da hiç şüphesiz Kadı İyaz’ın (Eş-şifa bi Ta’rif-i Hukuki’l-Mustafa)sıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul, 2011 | 2. Baskı | 791 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Tenbihü’l Gafilin ve Bostanü’l Arifin


  Tenbihü’l-Gâfilin ve Bostanü’l-Ârifin kitapları takriben 1000 yıldan beri bütün İslâm dünyasında okunup öğretilegelmiş çok mübarek ve faydalı iki irşad ve öğüd kitabıdır. Asırlar boyunca vâizler ve mürşidler milyonlarca Müslümana bu kitaplardan dersler vermişler; onlara takvâyı, fazileti, dindarlığı, olgun Müslüman olmanın yolunu, Allah korkusunu, Peygamber sevgisini, dünya ve âhiret saadetinin yollarını çok defa bu iki kaynaktan anlatmışlardır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınevi | Cildli | İstanbul | 1. Baskı | 1016 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Yakıcı Yıldırımlar(Es-Savâiku’l-Muhrika fi’r-Reddi ‘alâ Ehli’l-Bid’ ve’z-Zandaka)


  Eğer alevilik, rafizilik ve şiilik Hazret-i Ali’yi, Hazret-i Hasan’ı, Hazret-i Hüseyin’i, Hazret-i Fatıma annemizi ve bütün Ehl-i Beyt’i ve Al-i Aba’yı (radiyallahu anhüm) sevmekten ibaret ise, bilmiş olunuz ki, biz de böyleyiz ve bu hususlarda beraberiz.
  Eğer alevilik, rafızilik, şiilik Hazret-i Ebubekir’e Ömer’e, Osman’a ve -küçük bir müstesna- Ashab’a, Hazret-i Aişe validemize (radiyallahu anhüm) buğz etmek, iftira etmek ise, iyi bilmiş olunuz ki, biz ehlisünnet ve cemaat müslümanları, bu çirkin işlerden de, bunları işleyenlerden de beriyiz.


  Görsel Temsilîdir. 


  Bedir Yayınevi | Cildli | İstanbul, 1990 | 1. Baskı | 492 Sayfa

Updating…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.