Akaid

Akaid ve Kelam ilmi ile ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

21 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • İslam İnancına Dair Beş Temel Eser Akaid Risaleleri Tercümesi

  45.00  31.00 

  Eserin Tam İsmi: İslam İnancına Dair 5 Temel Eser ”Kelime Manalı” Akaid Risaleleri  

   

  Akaid, İslam inancının temel taşıdır. Bunun sağlam bir zemine oturtulması ise büyük önem arzetmektedir. Her müslümanın, inanıcını sağlama almak, şüphelerden ve ehl-i sünnet inancını temsil etmeyen fikirlerden arındırmak onun ilk görevleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple İslam alimleri, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akaidini anlatan eserleri, hicri ilk asırlardan beri kaleme almaya başlamışlardır.
  Elinizdeki bu eserler, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akadini anlatan en temel, klasik ve kaynak eserlerdendir. İslam dünyasında, Endülüs’ten Batı Asya’ya kadar bütün medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş ve her birinin üzerine onlarca şerh ve haşiye yazılmıştır. Kaynağını Kur’an ve Sünnet-i seniyyeden alan bu akaid eserleri, kuşaklar boyu elden ele ve nesilden nesile aktarılmak suretiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

   

   

  Görsel Temsilîdir. 

   

   

   

   

  Muallim Neşriyat | Ciltli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 544 Sayfa

  Quick View
 • Birgivi Vasiyetnamesi (Kadızade Şerhi)

  35.00  23.00 

  Eserin Tam İsmi: Birgivi Vasiyetnamesi Kadızade Şerhi


  İmam-ı Birgivi Hazretlerinin en tanınmış ve en çok okunan eseri olan bu vasiyetname bir nevi ilmihal niteliği taşıyor.

  Bu eserin müellifi Muhammed Birgivi Hazretleri, Anadolu’muzda yetişmiş ve “imam” ünvanıyla şereflenmiş büyük bir din alimi idi.
  “Vasiyetname” adıyla kaleme aldığı kitap asırlar boyunca, saraydaki padişahtan, kırdaki çobana kadar milyonlarca müslümana temel din ve ahlak bilgilerini vermiş klasik bir eserdir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2009 | 2. Baskı | 312 Sayfa

  Quick View
 • Dinde Kırk Esas – İmam Gazali

  30.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: Dinde Kırk Esas


  Mütercim: Hüseyin S. Erdoğan


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı | 416 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet Akaidi – Şeyh Alaeddin Haznevi

  10.00  8.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet Akaidi (Tuhfetü’l-Alaiyye’den)


  Şeyh Alâeddin Haznevî (k.s) hazretlerinin yazdığı Tuhfetü’l-Alaiyye kitabının ilk bölümünden alınarak hazırlanan Ehl-i Sünnet Akaidi Semerkand Yayınları’ndan çıktı.

  Dinimizin temelini özet olarak, anlaşılır bir dille anlatan kitap aynı zamanda her müslümanın bilmesi gereken konuları içeriyor.

  İslâm’ın ne olduğunu bilmek için akaid ilminin öğrenilmesi şarttır. Nitekim İslâm’ı tam anlamıyla bilmeden iman zorlaşır, zayıflar, tehlikeye düşer. Akaid ilminin ehemmiyetinin sebebi insana, Rabb’ini, peygamberini, dünyaya niçin geldiğini, ne yapması gerektiğini ve ömrü nihayete erip dünyadan göç ettiğinde neyle karşılasacağını, yaratıcının dilinden kullarına anlatmakta ve aktarmakta olmasındandır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 96 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet Akidesi – Mehmet Çağlayan

  60.00  41.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet Akidesi


  Eser; İsminden de anlaşılacağı gibi Ehl-i Sünnet’in tanımını, ilmi usulünü, temel esaslarını, İslam tarihindeki seyrini, önemli şahsiyetleri ve görüşlerini ele alarak konuyu detaylarıyla işliyor.
  Temel İslami kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan eser, Ehl-i Sünnet adına yapılan yanlışlıkları ve Ehl-i Sünnet’e yöneltilen ilmi dayanaktan yoksun iddia ve ithamları gidermeye çalışıyor.
  Müellifin medrese kökenli olması, Ehl-i Sünnet’e ilişkin tartışmaları yakından takip etmesi ve günümüz problemlerine yaklaşması açısından, eser canlı ve taze bir özellik kazanıyor.
  Ehl-i Sünnet adına sahte temsilcilerin türediği günümüzde, bu eserin gerçek Ehl-i Sünnet çizgisine hizmet edeceği kanaatindeyiz. Keza Ehli Sünnet’in ne olduğunu bilmeden yapılan tartışmalar ve yer yer haksız suçlamalara girişilen ortamlarda Ehl-i Sünnet gerçekliğini yeniden gözler önüne sermesi ile eserin önemli bir boşluğu dolduracağı da açıktır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kayıhan Yayınları | Cildli | İstanbul, 2009 | 1. Baskı | 448 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet İ’tikadı – Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

  30.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet İ’tikadı (Roman boy)


  Bir mü’min için akaid bilgileri konusunda en önemli husus “tashih-i itikat” meselesidir, yani kişinin inanca ait bilgilerinin tam ve doğru olmasıdır.
  Ahmed Ziyâüddin Hazretleri hem Şeriat, hem Tarikat, hem de Hakikat ilimlerine vakıf büyük rehberlerimizdendir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 1996 | 7. Baskı | 304 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet İ’tikadı (Cildli) – Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

  40.00  25.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet İ’tikadı (Cildli)


  Bu eser dünyada ve ahirette selamet bulmak, ebedi saadete kavuşmak, Hakk’ın (c.c.) ve Resulünün (s.a.v.) rızalarını kazanmak, “Fırka-i Naciye” denilen ehl-i sünnet mezhebi içindeki bahtiyarlar zümresine katılabilmek için bilinmesi gerekli i’tikad, elfaz-ı küfr, tashih-i a’mal ve benzeri mevzularla alakalı hükümleri ve incelikleri öğreten ve her Müslümana son derece lüzumlu ve faideli olan temel bir din kitabıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul, 2017 | 6. Baskı | 240 Sayfa

  Quick View
 • Ehli Sünnet Akaidi – İmam Pezdevi

  36.00  24.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehli Sünnet Akaidi


  Fakihler, daha çok fıkhi alanda derinleşme göstererek ve sadece bu ilimle uğraştıklarından, İlm-i Kelamın biraz olsun dışında kalmışlardır.
  İşte tam da bu sırada Akaid-Kelam konusunda İslam dünyasının çok rağbet ettiği İmam Ebu’l-Yusr Muhammed Pezdevi, sapık ve bid’at ehlinin aykırı görüşlerinden yola çıkarak, elinizdeki bu mükemmel eserini te’lif etmiştir.
  Kayıhan Yayınları olarak, bu eseri hazırlarken “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” inançlarının saflığını ve sadeliğini, bu ekole mensup bir imam olan Pezdevî’nin kaleminden okuyuculamıza aktarmaya çalıştık. İmam Pezdevî’nin üzerinde durduğu benzer durumlar bugün de çevremizde fazlasıyla mevcut olduğunu hiç bir zaman hatırımızdan çıkarmadık. Bu sebeple Ehl-i Sünnet Akâidi zengin içeriğiyle büyük önem arz ediyor.
  Böyle eşsiz bir kıymeti haiz olan, kendi sahasında büyük bir boşluğu dolduran ve orijinal haliyle, gözden geçirilmiş son baskısında ayet ve hadislerin tahric ve tahkikleri de yapılarak, herkesin istifadesine sunulan bu eserden ilimle uğraşan birçok insanımızın istifâde etmesini temenni ediyoruz…


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kayıhan Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 6. Baskı | 418 Sayfa

  Quick View
 • El-Alim ve’l-Müteallim – İmam-ı Azam Ebu Hanife

  16.00  11.00 

  Eserin Tam İsmi: El-Alim ve’l-Müteallim


  Mütercim: Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk

  İmâm-ı Azam Ebû Hanife’nin akaide dair risalelerinden biridir. Karşılıklı soru cevap olarak hazırlanan eserde kırk üç soru ve cevap bulunmaktadır. Müteallimin (talebenin) itikad konusunda kendisine sorulan bazı sorulara cevap veremediğini bundan dolayı da hak mezhebin temel prensiplerini öğrenmek ihtiyacında olduğunu açıklamakta, âlim de (Ebû Hanife) ilim öğrenmenin önemi ve ilimle birlikte amel-i sâlih işlemenin üstünlüğü anlatılarak esere başlanmaktadır. Sonra, şartların değişmesi sebebiyle, sahâbelerin araştırmaya girmediği itikadı konuları incelemenin kaçınılmaz olduğunu, ortada dolaşan görüşlerin hak ve bâtıl olanlarını birbirinden kesin çizgilerle ayırmanın gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca eserde Şîa, Havâric ve Mürcie’ye ait görüşlerin yanlışlığına hükmetmenin gerekli olduğu da ifade edilmektedir.
  el-Âlim ve’l-Müte’allim, kelâm ilminin bazı mühim meselelerini vazedip bunları ehl-i sünnete göre açıklayan ilk eserlerden sayılır. En önemli özelliklerinden biri, iman esaslarını açıklamakta kıyası kullanması ve zihnî kavramları müşahhas hale getirerek bunları herkesin anlayacağı bir üslûpla ifade etmesidir.Muhammed Zâhid el-Kevseri’nin tahkiki ile hazırlanan bu eserde Arapça ile Türkçe metnin karşılıklı olarak hazırlanması açısından da talebelerin istifadesi kolaylaştırılmıştır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Şamil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 88 Sayfa

  Quick View
 • İmandan İhsana – M. Asım Köksal

  24.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: İmandan İhsana


  İmandan ihsana bağlanan müslümanın hayat yolculuğu modern dönemin zihin yapısı ve çelişkileri sebebiyle izaha muhtaç hale gelmiş bulunuyor. Ümmetin âlimleri ise gayretleriyle insanları bu durumdan kurtarmak, bizlere hakikate giden yolu göstermek için çaba sarfediyor.

  Son dönemin büyük âlimlerinden M. Âsım Köksal’ın yarım asra ulaşan çabaları, kaleme aldığı önemli makalelerde, kendisiyle yapılmış kıymetli röportajlarda ve sohbetlerinde vücut bulmuştur. Şimdi bu değerli birikim, özenli bir çalışmayla Semerkand Yayınları tarafından okurlara sunuluyor.

  Modern dönem müslümanına selim bir kalp ve akıl için doğru bir yol çizmeye çalışan metinlerde; İslâm tarihinin dönüm noktaları, örnek hayatlarıyla müslümanlara ilham olmuş kıymetli zatlar, dünde hayat bulan ancak bugün tartışmaya açılan dinî meseleler, kalp ve nefsin halleri ve kulluk vazifelerimiz; İslâm’ın temel esasları çerçevesinde aktarılıyor, açıklanıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 248 Sayfa

  Quick View
 • İslami İnanç Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlar – F. Karaman

  35.00  25.00 

  Eserin Tam İsmi: İslami İnanç Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlar


  ”Akaid İlmi” denince, İslam’da inanılması gereken “İman Esasları” anlaşılmalıdır. “Amentü” kavramında ifadesini bulan bu inanç esasları; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe (gayb âlemine) hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır. Bu anlamda din denince İslam kast edildiği için, buna “İslam Akaidi” de denir. Amacı; “insanı, dünya ve ahiret mutluluğuna” ulaştırmaktır.
  Allah’a iman, insan fıtratının icabıdır. Her insan kendi yaratılışına ve kâinattaki bu mükemmel varlıklara bakarak büyük bir yaratıcının var olduğunu aklen kabul eder.
  Allah’ın varlığına inanmanın diğer açık bir işareti de kâinatın yaratılışındaki ahenk ve intizamdır. Göklerin, yerlerin, denizlerin yaratılışı, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, hikmet ve ibretle üzerinde düşünülmesi gereken olaylardır.
  Allah’a inanan, O’nun rızasını önde tutar. Hata işlemekten ve başkalarına zarar vermekten kaçınır. İyilikte örnek olur. Kalbinin, ruhunun ve düşüncesinin merkezinde Allah korkusu ve sevgisi bulunur.
  Diğer taraftan tek Allah’a inanmak, insan ruhunu özgürleştirir. Her şeyin O’nun tarafından yaratıldığını düşünür. O’na ibadet etmekten zevk alır. O’na tevekkül eder ve teslim olur.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 388 Sayfa

  Quick View
 • İtikadname – Abdurrahman Cami

  12.00  9.00 

  Eserin Tam İsmi: İtikadname


  Islâm dininin temel inanç esaslarını öğrenmek her Müslüman için farzdır. Zira inanç esaslarını doğru anlamamış bir Müslümanın dinî yükümlülükleri hakkıyla yerine getirmesi düşünülemez. Ne var ki bu meseleleri herkesin anlayabileceği şekilde sunma çabası oldukça önemlidir.

  Tarihte, farklı coğrafyalarda yaşayan pek çok İslâm âlimi, bu çabayla telif ettikleri itikadnâmeleri halkın istifadesine sunmustur. Ancak bu eserlerden bazıları o kadar öne çıkmıstır ki yeni bir eser yazmak yerine o eseri tercüme etmek yeğ tutulmustur. Osmanlı Türkçesi’nden sadeleştirilen İtikadnâme-i Mevlânâ Câmî de bu eserlerden biridir.

  Klasik İslâm geleneği ile Allah Teâlâ’ya münacaat ile başlayan kitap Peygamber Efendimiz’e naat ve padişaha övgü ile devam eder. Kitabın itikad ile ilgili bölümlerinde ise Allah Teâlâ’nın sıfatları bütün teferruatıyla izah edilmiş, peygamber mucizeleri, Kurân-ı Kerîm, sırat, cennet, cehennem hakkında bilgiler verilerek bu kavramlara nasıl inanılması gerektiği anlatılmış.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 192 Sayfa

  Quick View
 • İtikatta Sözün Özü – İmam Gazali

  25.00  16.00 

  Eserin Tam İsmi: İtikatta Sözün Özü


  İmam Gazali’den nadide bir eser.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınaları | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı | 247 Sayfa

  Quick View
 • Müslümanların Nezih İtikadları – Ömer Nasuhi Bilmen

  20.00  13.00 

  Eserin Tam İsmi: Müslümanların Nezih İtikadları


  Bütün Ashâb-ı Kirâm; bir lütuf ve kerem, bir fazîlet ve hidâyet menbaı olan Resûl-i Zîşân hazretlerinden feyz almışlardı. Bu sayede pek nezih, saf birer kalbe sahip bulunduklarından biribirlerinin fazîletlerini, meziyetlerini itirâftan geri kalmaz, birbirine karşı şefkat ve muhabbet ibrâzından geri durmazlardı. Nitekim bu hakîkati Kur’ân-ı Kerîm de şöylece nâtık bulunmaktadır: “Hazret-i Muhammed, Resûlullâh’dır. Onunla beraber olanlar, yani; bütün Ashâb-ı Kirâm, münkirlere karşı pek şiddetlidirler, kendi aralarında ise pek merhametlidirler; Sen onları vakit vakit rükû halinde, secde halinde yani; ibâdet ve tâatta görürsün. Onlar, Allâhü Teâlâdan fazl ve kerem isterler, Allâhın rızâsını kazanmak isterler. Yüzlerindeki îmân alâmeti, hidâyet ve gufrân nişânesi secdelerinin birer eseridir.” (Fetih sûresi, Âyet-i kerîme:29)

  Artık böyle bir ilâhî tezkiye dururken Ashâb-ı Kirâm aleyhinde hangi Müslüman bir şey söyleyebilir? Bütün Ashâb-ı Kirâm hakkında müfessirlerin, muhaddislerin, fukahânın, bütün Ehl-i İslâm’ın nezîh itikâdlarını, İslâm büyüklerinin sözlerine istinâden bu kitapta kaydetmiş bulunuyoruz. Bunun hilâfındaki bir kanâat, bir bid’attir, bir ma’siyettir. Ahmed İbn-i Hanbel gibi büyük müctehidlerden birçokları, Ashâb arasındaki hâdiselerden bahsedilmek istenince: “O bir ümmetti, geldi geçti. Ona kendi kazandığı, size de kendi kazandığınız. Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.” (Bakara Sûresi, Âyet-i kerîme:134) meâlindeki âyet-i celîleyi okur, onlar hakkında hürmete münâfî sözler söylenmesine meydân vermezlerdi.

  Biz, Allah rızasına muhalif olan hiç bir muameleyi haşa tasvib etmeyiz, edemeyiz. Fakat şimdi biz bin üç yüz sene evveline ait bir hadise hakkında tarihlerin, muhtelif bir takım şayialara dayanan yazılarına bakıp da Ashab-ı Kirâm’dan veya diğer Müslümanlardan, herhangi bir zata karşı düşmanlık göstermeye, dil uzatmaya asla selahiyetimiz yoktur. Zaten böyle bir hareketten biz ne kadar kazanırız? Bilakis bu hususta yanlış bir hülüm verirsek, yarın indallah mes’ul olmaz mıyız?


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul

  Quick View
 • Nüzûl-i İsa (Bir İtirazın Tahlili) – Ebubekir Sifil

  12.00  8.00 
   Eserin Tam İsmi: Nüzûl-i İsa (Bir İtirazın Tahlili)

  Nüzul-i İsa (aleyhi’s-selâm) konusunda Sahabe döneminden itibaren Ümmet’in üzerinde ittifak ettiği bir kabul, modern zamanlarda Kur’an ve Sünnet’i “yeni ve farklı” bir okumanın nesnesi kılma faaliyetinin sonucu olarak, yerini “yeni ve farklı” bir değerlendirmeye bırakıyorsa, bunun “ilmî özgürlük”ten daha öte bir anlamı olmalıdır. Bu tarz yaklaşımların, ayrıca ima veya tasrihe ihtiyaç bulunmaksızın- “karşı taraf”ı oluşturan sahabîsi, müfessiri, muhaddisi, kelâm âlimi ve tarihçisiyle bütün bir Ümmet ulemasını itham anlamına geldiği açıktır. Sözün sahibinin yaklaşımına göre bu itham “yanılgı”dan “cehalet”e, “anlayış kıtlığına”, hatta “tahrif”e kadar uzanır.. Tanıtım Bülteninden


  Görsel temsilîdir. 


   

   

   

  Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 2. Baskı | 81 Sayfa

  Quick View
 • Nüzûl-i İsâ Meselesi (Nazra Âbira) – Muhammed Zahid Kevserî

  20.00  10.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Nazra Âbira 


  Nazra Âbira beş ana başlıktan oluşmakta ve her başlıkta sırasıyla Şeltut’un makaleleri iredelenmektedir.  Tanıtım Bülteninden.


  Görsel temsilîdir. 


  Karton Kapak | İstanbul, 2012 | 2. Baskı | 134 Sayfa

  Quick View
 • Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız? – Muhammed Emin Yıldırım

  20.00  14.00 

  Eserin Tam İsmi: Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız?


  Onlar, Müslümanlığımızın aynalarıdır.Vahyin oluşturmak istediği ideal insan modelinin hayal ve ütopya olmayan yaşanmış gerçekleridir.Allah Resulü’nün mübarek ellerinde yetişmiş yeryüzünün en nasipli insanlarıdır.Bir insan sarrafı olan Peygamberimiz’in oluşturduğu nübüvet potasında işlenmiş, madenleri ortaya çıkarılmış, her biri hayatın farklı bir alanında zirveleştirilerek abide bir şahsiyet halinde getirilmiş yiğitlerdir.Onlar tarihin belli bir zaman diliminde yaşamış, belli bir mekanda varlık göstermiş, ama zaman ve mekana hapsolunmadan her çağa ve zamana seslenme kudretinde olan seçkin insanlardır.Onlar hakiki müminler, Allah’tan razı olmuş ve O’nu razı etmiş, takvayı hayatlarının eksenine yerleştirmiş örnek bir nesildirler.Onlar akli olgunluğu yani rüşdü en güzel bir şekilde elde etmiş, birbirlerine karşı merhametli; inkarcılara karşı ise şiddetli, ibadete ve kulluğa ise sevdalı hayırlı bir toplulukturlar.Hepsinden öte, onlar; sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar, yolunu kaybedenlere yol olan nehirler, yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlardır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2010 | 1. Baskı | 232 Sayfa

  Quick View
 • Şerh’ül Akaid Tercümesi – Taftazani

  48.00  33.00 

  Eserin Tam İsmi: Kelime Manalı İzahlı Şerh’ül Akaid Tercümesi


  Maturidi alim Ömer Nesefi’nin Akaid-i Nesefi veya Metn-i Akaid ismiyle bilinen risalenin en meşhur şerhi, Eş’ari Alim Sadüddin et-Taftazani tarafından yazılmış olan elinizdeki bu eserdir. Yıllarca medreselerde, özellikle Osmanlı medreselerinde okutulmuş, üzerine birçok şerh ve haşiye yazılmıştır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul | 624 Sayfa

  Quick View
 • Şerhü’l Emali Tercümesi – M. Şevket Ustaosmanoğlu

  35.00  22.00 

  Eserin Tam İsmi: Şerhü’l Emali Tercümesi


  Siraceddin el-Ûşî’nin bu “EMÂLΔ adlı eseri miladi 1130 tarihlerinden itibaren İslam aleminde, özellikle medrese talebelerinin elinden düşmeyen bir akaid kitabı olmuştur. Bütün temel itikat konularını içine alır. Yüzlerce şerhi içerisinde de en öne çıkanlardan birisi kendimize esas aldığımız Aliyyü’l-Karî’ye ait şerhtir.
  Bu, muhtevası az fakat meyvesi çok leziz olan emsalsiz eseri talebe-i ulum’un istifadesine sunmak üzere Mevla’nın izni ile vesile olduk.
  Bu sahada ehil olanların yapacakları olumlu tenkitleri, eksikliklerin giderilmesinde kazanç olarak göreceğimizi ve bunun için de müteşekkir olacağımızı belirtiriz. İstifade eden¬lerin duasına nail olabilmek en büyük dileğimizdir.
  -Mahmut Şevket USTAOSMANOĞLU-


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kitap Kalbi Yayıncılık | Cildli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 288 Sayfa

  Quick View
 • Sevadü’l A’zam Tercümesi – Ebu’l Kasım el-Hakim es-Semerkandi

  28.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: Kelime Manalı Sevadü’l A’zam Tercümesi

  Sevâdü’l-A‘zam, Hakîm es-Semerkandî’nin (v. 342/953) akaide dair eseridir. “Sevâdü’l-a‘zam” terkibi, Hz. Peygamber ve ashabını takip eden Müslüman çoğunluk, anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ehl-i sünnet ve’l-cemaat çoğunluğunu ifade etmek için kullanılır. III. (IX.) yüzyılın sonlarına doğru Mâverâünnehir ve Horasan’da bid‘at ve hurafelerin yaygınlaşması üzerine Sâmânî Emîri İsmâil b. Ahmed, Semerkant ve Buhara âlimlerini davet ederek Müslümanları sağlam bir akîde etrafında toplayacak ve Ehl-i sünnet inancını yayarak sapkın anlayışları ortadan kaldıracak bir eser yazmalarını istemiş, âlimler de bu görevi Hakîm es-Semerkandî’nin yerine getirmesini uygun bulmuştur.

  Eserin muhtevası, ilâhiyyât, nübüvvât, sem‘iyyât ve hilâfet bahisleri yanında bazı fıkhî konuları da içermektedir. Hanefî-Mâtürîdî kelâmının başlangıç dönemine ait olan risâlede meseleler âyet ve hadislerle desteklenerek ele alınmış, dinî terimler olabildiğince anlaşılır hale getirilerek sade bir üslûp kullanılmıştır. Mu‘tezile, Şîa, Kerrâmiyye ve Cehmiyye’nin görüşleri sert bir dille eleştirilirken Sünnî gelenekten Hanefî çizgisi benimsenmiştir. Eserde ele alınan konularla Ebû Hanîfe’nin risâleleri arasındaki muhteva benzerliği dikkat çekicidir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 320 Sayfa

  Quick View
X
1

Your Cart