Fıkıh

Fıkıh ilmi ile ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

29 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • İslam İnancına Dair Beş Temel Eser Akaid Risaleleri Tercümesi

  45.00  31.00 

  Eserin Tam İsmi: İslam İnancına Dair 5 Temel Eser ”Kelime Manalı” Akaid Risaleleri  

   

  Akaid, İslam inancının temel taşıdır. Bunun sağlam bir zemine oturtulması ise büyük önem arzetmektedir. Her müslümanın, inanıcını sağlama almak, şüphelerden ve ehl-i sünnet inancını temsil etmeyen fikirlerden arındırmak onun ilk görevleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple İslam alimleri, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akaidini anlatan eserleri, hicri ilk asırlardan beri kaleme almaya başlamışlardır.
  Elinizdeki bu eserler, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akadini anlatan en temel, klasik ve kaynak eserlerdendir. İslam dünyasında, Endülüs’ten Batı Asya’ya kadar bütün medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş ve her birinin üzerine onlarca şerh ve haşiye yazılmıştır. Kaynağını Kur’an ve Sünnet-i seniyyeden alan bu akaid eserleri, kuşaklar boyu elden ele ve nesilden nesile aktarılmak suretiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

   

   

  Görsel Temsilîdir. 

   

   

   

   

  Muallim Neşriyat | Ciltli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 544 Sayfa

  Quick View
 • Kelime Manalı İzahlı Nuru’l İzah Tercümesi

  45.00  30.00 

  Müellif-i merhum, Hasan b. Ammâr b. Alî eş-Şürünbülâlî, 16.yy. Mısırda yetişmiş büyük alimlerden olup Ezher’de müderrislik yapmış, müteahhir Hanefî fakihlerindendir.

  Usûl-i fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, akaid, tasavvuf, Arap dili ve edebiyatı alanlarında da yetkin konumuda olan Şürünbülâlî, eserlerinde kullandığı dil sadeliği, verdiği bilgilerin güvenilirliği ve mantıkî örgüsünün sağlamlığı bakımından muasırı alimler tarafından da yaygın kabul görmüştür.

  Şürünbülâlî İslâmî ilimler sahasında pek çok eser kaleme almıştır. Bunlardan en meşhuru ve en çok okunanı taharet namaz ve oruç ibadetlerine dair “Nûru’l-İzâh” adlı eserdir.

  Eser günümüzde de ibadetler fıkhına giriş kitabı olarak okutulmaktadır. Mütercimler eseri kelime kelime ayriyeten arapça metinin altında tercüme ve izahatlarla günümüz şartlarında olması gereken en üzt düzeye getirilerek hazırlanmıştır.

  Quick View
 • Sana Din’den Sorarlar 2 – Ebubekir Sifil

  65.00  45.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Sana Din’den Sorarlar II


  Fıkh’ı, “Müslümanların önünü açmakla görevli bir mekanizma” olarak görme eğiliminin giderek ısrara dönüşmekte olduğu bir ortamda, “ahiretimiz için neyin zararlı olduğu” değil, “dünyamız için neyin faydalı olduğu” sorusu ve endişesi ön plandadır. Seküler dünyanın talepleri, dayatmaları, kuşatmaları karşısında -“direnmek” şöyle dursun-, “uyum sağlama”yı hayat ilkesi edinmiş Müslümanların, Fıkh’a “durumu meşrûlaştırıcı” bir misyon yüklemesi kaçınılmaz olmaktadır.

   

  Fıkıh’la ilişkimizdeki tâyin edici faktör, dünya merkezli/seküler tercihlerimiz olunca Fıkıh da dünyayı ahirete yönelik olarak tanzim etmenin vahiy merkezli zemini olmaktan çıkıp, dünyayı dünya için tanzim eden “hukuk”a dönüşmektedir. Üstelik de pek çok boyutu tırpalanmış olarak.

   

  Elinizdeki kitap, esas itibariyle bu kırılmanın İslâmî ilimlerin hemen tamamına taalluk eden tezâhürlerini mercek altına almaktadır. Sorulan sorular, hükmü merak edilen fer’î-fıkhî meselelerle sınırlı olmayıp, bütünüyle din telakkimizi ilgilendiren alanları ihâta etmektedir. Akaid/Kelâm başta olmak üzere bütün İslâmî ilimlerle ve Kur’ân-Sünnet başta olmak üzere edille-i şer‘iyyenin hemen tamamıyla ilgili soru ve cevapları ihtivâ eden bir kitabın özet/muhtasar olması mümkün değildi. Bu sebeple sorulara “el-Cevap: Caizdir/değildir” demekle yetinilmemiş, kimi zaman soruların arka planına da inilerek detaylı cevaplar verilmeye çalışılmıştır.


  Görsel temsilîdir. 


  Cilt Kapak | İstanbul, 2020| 5. Baskı | 533 Sayfa

  Quick View
 • Ahkam Hadisleri – İbni Abdülhadi

  65.00  45.00 

  Eserin Tam İsmi: Ahkam Hadisleri


  Mütercim: Hanifi Akın

  “Ahkâm” kelimesi; “karar, yargı; ilim, anlayış” gibi mânâlara gelen hüküm kelimesinin çoğul şeklidir. Ahkâm, daha geniş mânada, belli bir konu hakkında konulmuş bulunan kuralların bütününü ifade etmek için kullanılır. Bu tarzdaki kullanılışından dolayı, belli bir konuya dair hükümleri toplayan eserlere ve hatta belli bir konuyla ilgilenen ilim dallarına da ad olmuştur. Buna göre ameli hükümlerin kaynağı olan âyetlere “ahkâm âyetleri”, aynı türden hadislere de “ahkâm hadisleri” denilmektedir. İbni Abdülhâdinin “el-Muharrer fîl-Hadis ” adli eseri, İslam dünyasında hadis kitapları içerisinde önemli bir yere sahip olan Kütüb-i Sitte, Ahmed bin Hanbel’in “el-Müsned “i, İmam Mâlik’in “el-Muvatta “ı, İbni Hibbân ile İbni Huzeyme’nin “es-Sahib “leri, Hâkim’in “el-Müstedrek “i, Beyhakî’nin “es-Sünenü’l-Kübrâ ” ile “Şuabu’l-ımân ” adlı ve benzeri önemli hadis kaynaklarını içine alan zengin içeriği ve mükemmel tertibiyle dikkatleri üzerine çekmiş; kapsamlı, anlaşılır ve kullanışlı olması sebebiyle ilmi çevrelerde önemli bir değer kazanmıştır. Eserin en önemli özelliği; müellif, eserde yer alan hadisin sahihliğini veya zayıflığını belirten bazı kimselere ve yine bazı râvilerle ilgili cerh ile ta’dil için söylenen sözlere yer vermiştir. Bunu ihtisar etmede ve metinlerini kontrol etmede (ciddi) çaba sarf etmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 912 Sayfa

  Quick View
 • Bulûğu’l-Merâm Şerhi (4 Cild) – Nureddin Itr

  260.00  170.00 

  Eserin Tam İsmi: Bulûğu’l-Merâm Şerhi – 4 Cild Takım


  İbni Hacer el-Askalânî’nin ahkâm hadisleri konusunda İslam dünyasında en çok tanınmış eseri olan Bulûğu’l-Merâm, özellikle ibadetler ve günlük yaşantı esnasında karşılaşılan sorunlara dair zengin içeriğe sahiptir.
  Nureddin Itr tarafından şerh edilerek alanında uzman isimlerden Ahmet Efe, Fatih Mehmet Albayrak, Ahmet Hamdi Yıldırım ve Nureddin Yıldız tarafından Türkçemize kazandırıldı.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Cildli | İstanbul, 2018 | 4. Baskı | 2338 Sayfa

  Quick View
 • Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen

  60.00  45.00 

  Eserin Tam İsmi: Büyük İslam İlmihali


  Sadeleştiren: Ali Fikri Yavuz
  Ülkemizin seçkin din alimlerinden ve Diyanet İşleri eski başkanlarından merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocanın meşhur eseri. Yıllardır içerdiği bilgilerle insanımızın dini konularda aydınlanmasını sağlayan bu eser, yeniden gözden geçirildi. Dipnotlarla desteklendi. Teknik tasarımına özen gösterildi. Dili günümüz insanının anlayacağı titizlikle hazırlandı.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Cildli | İstanbul, 2013 | 23. Baskı | 624 Sayfa

  Quick View
 • Büyük İslam İlmihali (Asıl Nüsha) – Ömer Nasuhi Bilmen

  60.00  40.00 

  Eserin Tam İsmi: Büyük İslam İlmihali (Sadeleştirilmemiş Asıl Nüsha)


  Her Müslüman için en büyük bir vecibedir ki, mensubu olduğu mukaddes İslam Dini hakkında kâfi derecede bilgi sahibi olsun; bu bilgisine göre dini vazifelerini yapsın, dini hayatını tanzim etsin… Muhtelif mesleklere ayrılmış olan dindaşlarımızın dini ihtiyaçlarını kâfi derecede karşılayabilecek bir ilmihal kitabı yazılmasına bir çok zatlar tarafından lüzum görülmekte ve bu hususta acizlerine müracaat edilmekte idi. Binaenaleyh mukaddes dinimizin i’ikada, nezafete, ibadete, kerahiyet, istihsana ve ahlaka dair başlıca hükümlerine ve bir kısım büyük peygamberlerin mübarek siretleri ile İslam Dini’nin tarihçesine ait ve on kitaptan müteşekkil olmak üzere oldukça büyük bir ilmihal kitabı yazmayı bir vazife bildim.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 672 Sayfa

  Quick View
 • Büyük Şafii İlmihali – Halil Günenç

  85.00  52.00 

  Eserin Tam İsmi: Büyük Şafii İlmihali


  Bilindiği gibi “Büyük Şafii İlmihali” isimli kitabımız, Müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve neticede bir çok defa basılmıştır. Şafii mezhebi mensuplarının dini hayatlarını ilgilendiren bir çok konuya havi bu eser, aynı zamanda bir kıyas ve muhakeme bakımından da gerektiği yerde Hanefi mezhebinin görüşünü de beyan etmiş bulunmaktadır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Yasin Yayıncılık | Cildli | İstanbul, 2013 | 2. Baskı | 629 Sayfa

  Quick View
 • Delilleriyle Büyük Şafii İlmihali – Heyet

  70.00  47.00 

  Eserin Tam İsmi: Delilleriyle Büyük Şafii İlmihali


  Mütercim: Nizamettin Ersöz
  Müslüman, imanın özü olan İslam’a dönmedikçe huzur yüzü göremez. İslam’a dönmekte şüphesiz İslam’ı bilmekle olur. İslam’ı bilmek de, okumakla olur. İslam’ın kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in tefsiri herkesin anlayacağı dillere çevrilmiştir. Resulullah’ın sünnetini teşkil eden sünnet ve yine de her iki kaynak olan Kur’an ve Sünnet’in anlaşılmasını gerektiren fıkıh ilimleri günümüzde herkesin bariz bir şekilde anlamalar sağlanarak Türkçe’ye çevrilmiştir.
  Bu kitap, öz bir şekilde fıkhi konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. Ayrıca her konu için ayet ve hadisten delil getirilerek açıklanmıştır.

  Kadı Ebu Şuca’ 40 yılı aşkın bir zaman Basra’da Şafii Mezhebi üzerine müderrislik yapmıştır. Daha sonra Medine-i Münevvere’ye yerleşerek vefatına kadar Mescid-i Nebevi’ye hizmet etmiş ve “Bab-ı Cibril” de Peygamber (sav) efendimizin mübarek hücrelerine yakın bir yerde defnedilmiştir. Yazdığı bu güzel eseri asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.

  Kendisi kitabını şöyle tanıtıyor:

  “Dostlarımdan bazıları, metni az manası çok ve hem okuyan, hem de okutan için kolay olup, yeni başlayacak kişiler için ezberlenebilen bölüm ve maddelere ayrılmış İmam Şafii Mezhebi’ne ait fıkhi konuları kapsayan bir eser yazmamı istediler. Allah’ın tevfik rağbetine dayanarak, sevabını O’ndan umarak bu işe giriştim. Yüce Allah dilediği her şeyi yapmaya kadir, kullarına karşı büyük lutüf sahibi ve onların her şeyinden haberdardır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Cildli | İstanbul, 2017 | 2. Baskı | 620 Sayfa

  Quick View
 • Delilleriyle Hac ve Umre – Hamdi Döndüren

  19.00  15.00 

  Eserin Tam İsmi: Delilleriyle Hac ve Umre


  Bu kitapçıkta Kur’an ve sünnetten dayandığı delilleri esas alarak, hac ve umre ibadetinin rükün, farz, vacip, sünnet ve müstehaplarını, hacda yapılacak eksikliklerde telafi yollarını bulabilirsiniz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Cildli(Plastik) | İstanbul, 2004 | 1. Baskı | 280 Sayfa

  Quick View
 • El-İhtiyar Tercümesi(4 Cild) – Abdullah b. Mahmud Mevsili

  165.00  110.00 

  Eserin Tam İsmi: El-İhtiyar Tercümesi (4 Cild Takım)


  Mütercimler: Hüsamettin Vanlıoğlu, Abdullah Hiçdönmez, Fatih Kalender, Emin Ali Yüksel.

  İslami ilimler içinde fıkıh ilmi önemli bir yere sahiptir. O, bu önemini marifetullâh esasına dayalı olan yüce Allah’ın hükümlerini bilme; ilke ve gayesinden alır. Dolayısıyla fıkıh ilmi insanın lehine ve aleyhine olan hak, ödev ve sorumlulukları açıklar ve bunların korunması için ilkeler koyar. İnsanın yaratıcısına, kendine ve tüm insanlara hak ve sorumluluklarını öğretir. O, hak ve sorumluluklarımızın bilgisidir. İlahi vahyin nüzulünden beri “ilim” ismiyle anılıp daha sonra “Fıkh-ı Ekber” haline dönüşmesi, onun bir hayatı kuşatan ilimleri muhtevi oluşundandır.
  Şer‘î-amelî hükümlerin bilgisi olan fıkıh ilmi hakkında kütüphaneler dolusu çalışma yapılmıştır. Bu, zannedilenin aksine enginliğinden ve ilahi rahmetin tecellisinden oluşundandır. Bu çalışmalardan biri de, telif üslubundaki kıymetinden ötürü yüzyıllar boyu dünyadaki tüm ilim-irfan mekteplerinde başucu eser haline gelen Abdullah b. Mahmud el-Mevsılî’nin (v. 638/1284) ‘’el-İhtiyâr li Talîli’l-Muhtâr’’ adlı eseridir. Bu eser, Hanefî mezhebinde “mütûn-i erbaa” kategorisine girmiş muteber fıkıh eserlerinden ve yine Mevsılî’ye ait olan ‘’el-Muhtâr’ın’’ şerhidir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 2000 Sayfa

  Quick View
 • Evlilik Ehliyeti Kadın İlmihali – Esma Muratoğlu

  35.00  23.00 

  Eserin Tam İsmi: Sohbet Tadında: Evlilik Ehliyeti Kadın İlmihali


  Sohbet tadında dedik, çünkü hakikatte sohbet tadında. Ehliyet dedik çünkü evlilik rehberi. İlmihal dedik, çünkü her hanımın yol haritası olabilecek bir eserdir bu kitap.

  Bu eser beş bölümden müteşekkil olup her hanıma gerekli olan; kadının konumu, imanî, ibadet, tesettür, evlilik ve mahremiyetleri gibi daha birçok meseleleri ihtiva eden bir yol haritasıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 352 Sayfa

  Quick View
 • Günümüz Meselelerine Fetvalar (4 Cild) – Halil Günenç

  280.00  165.00 

  Eserin Tam İsmi: Günümüz Meselelerine Fetvalar (4 Cild)


  İslam dininin günden güne değişen meselelerine güçlü kaynaklardan deliller getirerek hazırlanan bu eser mutlaka evlerimizde bulunmalıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Yasin Yayıncılık | Cildli | İstanbul | 1. Baskı | 1295 Sayfa

  Quick View
 • Hanefiler İçin İlmihal – İbn Abidinzade

  40.00  27.00 

  Eserin Tam İsmi: Hanefiler İçin İlmihal


  Muallim neşriyattan neşredilen Yrd. Doç. Dr. Osman Bayder tarafından terceme edilen İbn Abidin Zade imzalı Hanefiler İçin İlmihal İbadetler, Helaller ve Haramlar, İnanç Esasları adlı bu kitabın tanıtım ve takdiminde diyor ki; Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye (İslâmi özel hukuk -medenî hukuk- kuralları) cemiyeti üyesi Alaeddin İbn Abidin-Zade ‘ye ait olan bu kitap, Hanefi mezhebinin muteber kaynakları esas alınarak kaleme alınmış bir Hanefi ilmihalidir.

  Hanefiler İçin İlmihal adlı bu kitabın belki de en önemli özelliği konuların basit, anlaşılır ve kast edilen anlamın anlaşılabileceği şekilde detaylı olarak ele alınmış olmasıdır. Kitapta yer alan görüşlerin, mezhepte kabul görmüş ve fetvaya esas teşkil eden “müftabih” görüşler olması, burada yer alan bilgiler ile gönül rahatlığı ile fetva verilmesini ve amel edilmesini mümkün kılmaktadır.

  Kitap daha çok ilk basamaktaki ilim taliplerinin ihtiyaç duyacağı konuları ele almaktadır. Bu sebeple de genç yaştakilerin ihtiyaç duyacağı temizlik, namaz, oruç, adak, itikaf, yemin, zekat, kurban, hac, gündelik hayatta sıkça rastlanılan haramlar-helaller ile temel inanç esasları konularına yer verilmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 480 Sayfa

  Quick View
 • Hanımlara Özel Gün Defteri – Hafsa Bilgin

  42.00  28.00 

  Eserin Tam İsmi: Hanımlara Özel Gün Defteri


  Elinizdeki bu çalışma, bir kadının doğumundan ölümüne kadar kendisini ilgilendiren fıkhi mevzulardan ziyade kadınların mahrem konularından biri olan özel hallerine dair hazırlanmış bir eserdir. Bir fıkıh kitabı niteliğinde olmayıp tek bir mesele üzerinde çalışılmıştır.
  Hedefimiz bu çalışmanın; Ümmü Hanifelere hazırlanan Ümmetimiz’in Ebu Hanife’ye uzanan köprüsünde bir boşluk doldurmasıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 3. Baskı | 264 Sayfa

  Quick View
 • Hanımların Özel Halleri – Kemal Yıldız

  16.00  12.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Hanımların Özel Halleri


  …Elinizdeki eserde, bu özel durumlar sade bir üslupla ele alınıyor. Bu konuda dinimizin hanımlara yüklediği sorumluluklar, kolaylıklar, Hanefî ve Şâfiî mezhepleri dikkate alınarak sunuluyor.


  Görsel Temsilîdir.


  Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 17. Baskı | 120 Sayfa

  Quick View
 • İbadetler Fıkhı – Şefîkurrahmân en-Nedvî

  36.00  25.00 

  Eserin Tam İsmi: Hanefi Mezhebine Göre İbadetler Fıkhı 


  Bu kitap, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin (Allah ona çokça rahmet etsin ve onu
  rızasıyla kuşatsın) mezhebine göre hazırlanmış, temizlik, namaz, oruç, zekât, hac ve kurban bölümlerinden oluşan fıkhî hükümlerle ilgili muhtasar bir kitaptır.Tanıtım Bülteninden  Cilt Kapak | İstanbul, 2018 | 2. Baskı |239 Sayfa

  Quick View
 • İslam İlmihali – Ali Fikri Yavuz

  62.00  34.00 

  Eserin Tam İsmi: Açıklamalı-Muamelatlı İslam İlmihali
  (İslam Fıkhı ve Hukuku)


  Kadın-Erkek her müslümana öğrenmesi şart olan ilim İlmihal dediğimiz temel din bilgileridir. İnanç Bilgileri, İbadetlerle ilgili bilgiler, Günlük hayatta karşılaşılan muamelat denilen bilgiler, ahlâk ve kişilik terbiyesi ile ilgili bilgiler…

  Her müslümanın bu temel din bilgilerini bilim ve aklın yolundaki gerçek alimlerden öğrenmesi gerekir. Bu eser Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından Din dalında özel armağana layık görülmüş eşsiz bir hazinedir. Eski İstanbul Müftüsü olan Ali Fikri Yavuz Bey’in kaleme aldığı bu eser; benzeri birçok kitabın hazırlanmasında kaynak olarak başvurulan nadide bir eserdir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çile Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 524 Sayfa

  Quick View
 • İzahlı Mülteka El Ebhur Tercümesi (4 Cild) – İbrahim Halebi

  240.00  165.00 

  Eserin Tam İsmi: İzahlı Mülteka El Ebhur Tercümesi (4 Cild, Şamua)


  Mütercim: Mustafa Uysal

  Eserin yazarı İbrahim Halebi; miladi 15. Asırda yaşamış, ömrünü ilme vermiş, insanların fert, aile ve toplum olarak yaratıcının rızasını kazanabilmeleri için Kur’an ve Sünnete dayanarak yol haritasını ortaya koymaya çalışmıştır. Allah’ın kulları üzerindeki hukuk ve hududu, kulların birbirleriyle ilgili hukuku ve diğer canlılarla olan hukukunu ortaya koymaya gayret göstermiştir.

  Binlerce fıkhî meseleyi ihtiva eden Mülteķâ’el-Ebhur; Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, aynı zamanda kadıların (hakimlerin) ve müftülerin başvuru kaynaklarından birini teşkil etmiştir. Molla Hüsrev’in Dürerü’l-hükkâm’ı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yarı resmî hukuk külliyatı niteliğini taşıyan eser, birçok defa basılmış olup üzerine elliden fazla şerh yazılmıştır. I. M. d’Ohsson, Tableau général de l’Empire ottoman (Paris 1787-1820) adlı eserinde; Osmanlı hukuk düzeniyle ilgili yasalar ve açıklamaları bu kitaba dayandırmıştır.

  Konya merkez vaizlerinden Mustafa Uysal eserin tercümesini yaparak okuyucularımızın istifadesine dört cild olarak sunmuştur. Mütercim, eseri metne sadık kalarak tercüme etmiş, konuların anlaşılması için kavramların lügat manalarının, bilhassa şer’î hukuk açısından ıstılah manalarının açıklamalarını yapmış, konu ile ilgili olarak toplumu aydınlatıcı ve tatbikatta kolaylaştırıcı fetvalarla zenginleştirmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Cildli | İstanbul | 4. Baskı | 2120 Sayfa

  Quick View
 • Kelime Anlamlı Halebi Sağir Tercümesi (2 Cild)

  160.00  105.00 

  Eserin Tam İsmi: Kelime Anlamlı Halebi Sağir Tercümesi (2 Cild)


  Değerli okuyucular, Halebi Sağir, Osmanlı alimlerinden “Mülteka’l-Ebhur” sahibi İbrahim el-Halebi tarafından kaleme alınmış muhtasar bir kitaptır. İbrahim el-Halebi bu kitabı Sedidüddin el-Kaşğari’ye ait “Münyetü’l-Musalli” üzerine yazdığı şerhten kısaltarak hazırlamıştır. Müellifin yazdığı bu şerhin adı “Ğunyetü’l-Mütemelli” olup daha çok “Halebi Kebir” diye tanınır. Halebi Kebir fıkhi meselelerin delil ve tartışmalarına yer verdiği için hem daha geniş hem de mübtedilere göre ağır bir kitaptır. Bu bakımdan İslami eğitimde Halebi Sağir daha fazla alaka görmüş, Osmanlı’dan bugüne toplumumuzda gerek ders kitabı gerekse ilmihal kitabı olarak okunmuştur. Böylece adeta bir “namaz hocası” misali asırlar boyu Müslüman cemiyetin ibadet hayatına rehberlik etmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Yasin Yayıncılık | Cildli | İstanbul | 2. Baskı | 1446 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart