Hadis

Hadis ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

22 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • Cevamiü’l Kelim-i Ahmediyyen Kırk Hadis

  20.00  13.50 

  İslam dünyasının en meşhur kırk hadis derlemesi olarak bilinen İmam en-Nevevî’nin el-Erbeûn isimli eserinin Babanzade Ahmed Naim Efendi tercümesi yeni baskısıyla karşınızda. Yeni sayfa tasarımıyla Osmanlıca öğrenmeye yeni başlayanlar için kolaylık sağlayacak bu baskı, hadisleri tercüme hususunda geliştirdiği tekniklerle emsal teşkil eden bir eser.

  Quick View
 • Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir (11 Cilt Takım) – İbn Sa’d

  750.00  465.00 

  İslâm tarihinin en önemli biyografi eserlerinden olan ve siyer çalışmalarına da kaynaklık eden en eski biyografi kitabı olma özelliğini taşıyan İbn Sâ’d’ın Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir eseri 15 öğretim üyesinin ortak çalışmalarıyla birlikte Türkçe’ye çevrildi.

  1. Cilt: Resulullah’ın (sas) Kutlu Sireti
  2. Cilt: Resulullah’ın (sas) Gazve ve Seriyyeleri
  3. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Bedir’e Katılanlar
  4. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Uhud’a Katılanlar
  5. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Hendek’e Katılanlar
  6. Cilt: Mekke Fethi ve Sonrasında Müslüman Olan Ashab – Resullullah (sas) Vefat Ettiğinde Yaşları Küçük Olan Ashâb
  7. Cilt: Medineli Tabiin
  8. Cilt: Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Bahreyn ve Kufe Ashabı Tabiin ve Tebeu’t-Tabiin
  9. Cilt: Basralılar, Bağdatlılar, Şamlılar, Mısırlılar ve Diğerleri
  10. Cilt: Hanımlar
  11. Cilt: Dizin

  Quick View
 • 1001 Hadis-i Şerif Tercüme ve İzahı – M. Es’ad Erbili

  25.00  17.00 

  Eserin Tam İsmi: Kenzü’l İrfan / 1001 Hadis-i Şerif Tercüme ve İzahı


  KENZÜ’L İRFAN adlı bu eser, çoğunluğu ahlak ve ibadet ile ilgili 138 konuda 1001 hadis ve tercümesini ihtiva etmektedir.
  Muhammed Es’ad Erbili, ana dili Türkçe olmakla beraber aynı kuvvetle Arapça, Farsça ve Kürtçe de bilirdi.
  Divanı ve diğer eserleri buna delildir.
  O’nun Türkçeyi kullanmaktaki liyakati ve şiirlerindeki başarısını Necip Fazıl şöyle ifade etmektedir:
  “Esad Efendinin Kenzü’l-İrfan isimli eserinde asli metne ve Osmanlıca’ya büyük bir sadakat ve hakimiyet müşahede ettiğimi belirtmek borcundayız…”
  “Şiirlerine gelince bunlar, Şeyh Es’ad Efendi’nin bir hassasiyet ve şiir kabiliyyetine malik bulunduklarına işarettir…”


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 288 Sayfa

  Quick View
 • 40 Hadiste Kadın ve Aile – Zekeriya Güler

  26.00  20.00 

  Eserin Orjinal İsmi: 40 Hadiste Kadın ve Aile


  Elinizdeki kitap, İslâm’da kadının yerine, onun nasıl bir kimlik ve kişilik kazanması gerektiği meselesine Rasûl-i Ekrem’in dilinden Kırk Hadis çerçevesinde açıklama getiren bir çalışmadır. Mütevazı bir hadis şerhi denemesi sayılabilecek bu çalışmada, Allah ve Rasûlü tarafından, Câhiliye döneminde ezilmiş, horlanmış, zulüm ve sefalete terkedilmiş, hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış kadın lara nasıl bir izzet, şeref ve haysiyet kazandırıldığını bir kez daha görmek mümkün olacaktır. Ön Söz’den…


  Görsel temsilîdir. Ücretsiz Kargo!


   

   

   

  Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 4. Baskı | 264

  Quick View
 • Ahkam Hadisleri – İbni Abdülhadi

  65.00  45.00 

  Eserin Tam İsmi: Ahkam Hadisleri


  Mütercim: Hanifi Akın

  “Ahkâm” kelimesi; “karar, yargı; ilim, anlayış” gibi mânâlara gelen hüküm kelimesinin çoğul şeklidir. Ahkâm, daha geniş mânada, belli bir konu hakkında konulmuş bulunan kuralların bütününü ifade etmek için kullanılır. Bu tarzdaki kullanılışından dolayı, belli bir konuya dair hükümleri toplayan eserlere ve hatta belli bir konuyla ilgilenen ilim dallarına da ad olmuştur. Buna göre ameli hükümlerin kaynağı olan âyetlere “ahkâm âyetleri”, aynı türden hadislere de “ahkâm hadisleri” denilmektedir. İbni Abdülhâdinin “el-Muharrer fîl-Hadis ” adli eseri, İslam dünyasında hadis kitapları içerisinde önemli bir yere sahip olan Kütüb-i Sitte, Ahmed bin Hanbel’in “el-Müsned “i, İmam Mâlik’in “el-Muvatta “ı, İbni Hibbân ile İbni Huzeyme’nin “es-Sahib “leri, Hâkim’in “el-Müstedrek “i, Beyhakî’nin “es-Sünenü’l-Kübrâ ” ile “Şuabu’l-ımân ” adlı ve benzeri önemli hadis kaynaklarını içine alan zengin içeriği ve mükemmel tertibiyle dikkatleri üzerine çekmiş; kapsamlı, anlaşılır ve kullanışlı olması sebebiyle ilmi çevrelerde önemli bir değer kazanmıştır. Eserin en önemli özelliği; müellif, eserde yer alan hadisin sahihliğini veya zayıflığını belirten bazı kimselere ve yine bazı râvilerle ilgili cerh ile ta’dil için söylenen sözlere yer vermiştir. Bunu ihtisar etmede ve metinlerini kontrol etmede (ciddi) çaba sarf etmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 912 Sayfa

  Quick View
 • Allah’ın Gölgesindeki 7 Zümre – Ersan Urcan

  17.00  12.00 

  Eserin Tam İsmi: Allah’ın Gölgesindeki 7 Zümre


  Ebû Hüreyre (R.A.) rivâyet etmiştir:
  “Yedi bölük insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin bulunmadığı günde (kıyamet gününde), arşın gölgesinde gölgelendirir. O yedi bölük şunlardır:
  1. Âdil devlet başkanı,
  2. Allah’a ibâdet ederek büyüyen genç,
  3. Kalbi mescidlere bağlı kimse,
  4- Allah için birbirini seven ve bu sevgi ile buluşup ayrılan kişi,
  5- Güzel bir kadın tarafından çağrıldığı halde ”Ben Allah’tan korkarım” diyerek bu teklifi reddeden kimse,
  6- Sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar verdiği sadakayı gizli tutan kimse,
  7- Tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolan kimse…
  (Buhari; Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudud 19, Müslim; Zekat 91, Nesaî; Adabül Kudat 2)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 168 Sayfa

  Quick View
 • Böyle Seslendiler – Ebubekir Sifil

  19.00  13.00 

  Eserin Tam İsmi: Böyle Seslendiler, Allah Resûlü & Hulefâ-i Râşidîn’den Hitabeler


  Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz Medine’ye hicret ederken, yol üzerinde bulunan Ranûna Vadisi’nde kıldırdığı Cuma namazında şöyle seslendi:

  Ey insanlar! Ölmeden önce kendiniz için ahiret azığı hazırlayın.

  Allah’a yemin olsun ki her biriniz öleceğinizi ve sürünüzü çobansız bırakacağınızı elbette biliyorsunuz. Sonra da Rabbi ona, aralarında ne bir tercüman ne de perdedar olmaksızın şöyle diyecek: Benim elçim sana gelip hakikati tebliğ etmedi mi? Ben sana mal mülk verdim, ihsanda bulundum; peki, sen kendin için önceden bir şey hazırladın mı?


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Rıhle Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 222 Sayfa

  Quick View
 • El- Edebü’l Müfred 2 Cild (Termo Deri) – Mehmet Yaşar Kandemir

  230.00  155.00 

  Eserin Tam İsmi: El- Edebü’l Müfred (2 Cild Takım, Termo Deri, Ivory Kağıt)


  Sünnet-i nebevînin kandili İmam Buharî’nin yüzyıllardır başucu kitaplarından biri olarak okunan, öğrenilen ve uygulanan el-Edebü’l-Müfred titiz bir çalışmayla iki cild hâlinde yayınlandı. Hadis-i şeriflerin ışığını aktaran en önemli kaynaklardan biri olarak görülen eserde kısa açıklamalarla izah edilen çok sayıda konu başlığında yüzlerce hadis bulunuyor ve adı geçen sahabilerin hayatı hakkında da bilgiler yer alıyor.

  Mehmet Yaşar Kandemir hoca efendinin ince kaleminden.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Cildli(Termo Deri) | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 1488 Sayfa

  Quick View
 • Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor? – Mehmet Yaşar Kandemir

  38.00  26.00 

  Eserin Tam İsmi: Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?


  İslam dini, elbette akla değer verir. Ama o küheylanın başı boş bırakıldığı zaman neleri kırıp dökeceğini iyi bildiği için, onu dizginlemeyi uygun görmüştür.
  Uzun zamandan beri öz kültürlerinden koparılmaya ve ona yabancılaştırmaya çalışılan insanımızın yediği vurguna ve derin acıya bir çare, gönlündeki ve zihnindeki boşluğu dinini yanlış öğrenerek gidermesine bir önlem olarak yazılan bu eserde hadisi şerifler üzerinden oluşturulmuş kafa karışıklıklarının giderilmesine gayret edilmiştir.
  Müellifin tarifi ile hadis karşıtlarını ikna etmek için değil, din kardeşlerimi onların tuzağına düşmekten korumak için kaleme alınan bu kitap, yüzyıllardır süre gelen ve son zamanlarda sesini duyurmaya başlayan sünnet karşıtı mihraklara seviyeli ve sağlam bir set olma özelliği taşıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 2. Baskı | 480 Sayfa

  Quick View
 • Hadis Tarihi – Bekir Kuzudişli

  35.00  24.00 

  Eserin Tam İsmi: Hadis Tarihi


  Bu kitabın eğildiği en temel konu, Hz. Peygamber’den gelen bir hadisin Kütüb-i sitte müelliflerine nasıl ulaştığı ve bu kaynakların oluşumu ile mahiyetlerinin ne olduğu sorusudur. Bu soruyu anlaşılır bir şekilde cevaplamak için Hz. Peygamber ile tamamı III. asırda yaşamış olan Kütüb-i Sitte müellifleri arasındaki zaman diliminde hadis rivayetini etkileyen dönüm noktaları tespit edilmeye çalışılmış, bu süre içerisinde hadislerin bir nesilden diğerine nakli ve nasıl korunduğu incelenmeye gayret edilmiştir. Elinizdeki eserde çok miktarda harita, tablo ve resim kullanılarak incelenen zaman diliminin okuyucular tarafından daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.
  Kitap, genel olarak İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve İslâmî ilimlere meraklı olan şahıslar için hadis tarihini ana hatlarıyla anlatan bir eser olarak düşünülmüştür. Ayrıntı sayılabilecek tartışmalara girmemeye özen gösterilmiş, fakat konuları sadece özetleyen kısa bir eser olması da arzu edilmemiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kayıhan Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 304 Sayfa

  Quick View
 • Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı (Cildli) – İmam Buhari

  90.00  60.00 

  Eserin Tam İsmi: el-Edebü’l Müfred / Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı


  Derleyici: Hanifi Akın

  “Edep” kelimesi, insanın diğer insanlarla olan münâsebetlerinde veya günlük hayatında güzel ahlâk ve vasıflara sahip olması anlamına gelir. Çoğulu, “Âdab”tır.
  Fıkıh ıstılahına göre ise Edep, “Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sünnetine uygun olarak yapılan hareketlerdir.” Daha geniş ifadesiyle Allah’ın ve Peygamber’in emir ve yasaklarına uygun biçimde hareket etmektir.
  İmam Buhârî “el-Edebü’l-Müfred” isimli kitabını; Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in ahlâkî yaşayış ve emirleri ile ilgili hadislerini derleyerek meydana getirmiştir.
  Genel olarak, bir ahlâk ve âdâp kitabı olma niteliğini taşımaktadır.
  “el-Edebü’l-Müfred”, günümüz İslam dünyasının her yerinde, alimlerin, ilim öğrencilerinin, vâiz ve hatiplerin ve özellikle de edep ve ahlâkla ilgili hadis okumak isteyen hemen her Müslümanın adeta bir el kitabı olmuştur.

  Bu eser;
  Kişiyi; ahirete yöneltecek, İslamî edep kurallarını elde etmesini sağlayacak, insanların gönüllerini kötülük ile çirkinlikten alıkoyacak, vücut organlarının korunup manevî eğrilikleri gidermeyi sağlayacak, hayır ile iyilikleri özendirecek ve kötülük ile çirkinlikleri engelleyecek mahiyetteki hadislerden meydana gelen bir kitap olmayı hedeflemektedir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Cildli | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 1100 Sayfa

  Quick View
 • Kitabü’l Edeb – Ebu Davud Es-Sicistani

  79.00  49.00 

  Eserin Tam İsmi: Kitabü’l Edeb


  Büyük muhaddis Ebû Dâvud’un 40 kitâb ve 5272 hadîs-i şerîf’in rivâyetinden müteşekkil, “Kütüb-i Sitte”nin üçüncüsü, büyük hâdis külliyâtı meşhûr “Sünen-i Ebû Dâvud”un edeb mevzûsu ile alâkalı hadîsleri topladığı kitâbı “Kitâbü’l-Edeb”i okuyucunun istifâdesine sunmayı önemli buluyoruz. Bu kitâbda Peygâmber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den nakledilen 502 hadîs-i şerîf’in açıklamalarında büyük İslâm âlimlerinin görüşlerini, mezheb imâmlarının duruşlarını, bu minvâlde çıkabilecek hükümleri, râvîler hakkındaki doyurucu bilgileri bulacaksınız. Bu zengin eser, kıymetli bir çalışmanın meyvesidir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Şamil Yayınları | Cildli | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 736 Sayfa

  Quick View
 • Kitabü’s-Sünne (Ciltli Kapak) – Mehmet Yaşar Kandemir

  80.00  52.00 

  Eserin Tam İsmi: Kitâbü’s-Sünne Hadislerle Îmân İlkeleri


  Şifâ-i Şerîf, Şemâil-i Şerîf ve el-Edebü’l-Müfred şerhleriyle nebevî örnekliği sade anlatım diliyle aktaran Yaşar Kandemir hoca efendiden yeni bir eser.
  İtikadî ve imanî konulara yönelen hücumlara karşı âlimlerin kitâbü’s-sünne başlığıyla meydana koydukları hadis derlemelerinin en meşhurlarından,
  İmâm Ebû Dâvûd’un Kitâbü’s-Sünne’si, büyük imamın es-Sünen adlı eserindeki 177 hadisi bir araya getiriyor.
  Mehmet Yaşar Kandemir’in yalın ve canayakın üslubu, ahir zamanda hadisler üzerinde oluşturulan toz bulutlarını giderecek açıklamaları ile yayınlanıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 448 Sayfa

  Quick View
 • Kudsi Hadisler – İmam Nevevi

  30.00  21.00 

  Eserin Tam İsmi: Kudsi Hadisler


  Mütercim: Ömer Dönmez
  Şerh eden: Mustafa Aşur


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı

  Quick View
 • Muhtasar Hadis Tahric Usulü – Muhammed Mucir el-Hatip

  16.00  11.00 

  Eserin Tam İsmi: Muhtasar Hadis Tahric Usulü
  Hadis Araştırma ve Tahriç Yöntemleri


  Elinizdeki eser, “Usulu’t-Tahric” hususunda kaleme alınmış muhtasar bir kitapçık olup, ilk halini Şam’daki Ma’hedü’t-Tehzib ve’t-Ta’lim (adlı enstitü)de son sınıf okuyan talebelere yazdırmıştım. Allah Teâlâ Şâm-ı Şerif’i ve diğer İslam beldelerini korusun. Buralardaki ilim müesseselerini, Allah Teâlâ ve Resulünü (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) razı edecek şekilde, sağlam ve güvenilir âlimlerimizin bize naklettiği gibi, ilmi ve dini neşretmek üzere muhafaza buyursun.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 110 Sayfa

  Quick View
 • Muhtasar Terğib ve Terhib – İbni Hacer el-Askalani

  55.00  36.00 

  Eserin Tam İsmi: Muhtasar Terğib ve Terhib


  Mütercim: Dr. Halil İbrahim KUTLAY
  Faziletli ameller, adab, güzel ahlak, helal ve haram konularıyla ilgili hadislerin derlendiği eserler, “Tergib ve Terhib” ve “Fezail” konulu eserlerdir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Cildli | İstanbul | 511 Sayfa

  Quick View
 • Muvatta Nüshaları Muhteva Analizi – Ebubekir Sifil

  22.00  16.00 

   

  Gerek müellifinin otoritesi, gerekse telif tarzı dolayısıyla el-Muvatta’ telif edildiği tarihten itibaren çok büyük bir ilgiye mazhar olmuş, sadece Hicaz bölgesinde yahut doğu İslam Dünyası’nda değil, İslam Dünyası’nın “öbür ucu” durumundaki Endülüs coğrafyasında dahi pek çok alanda derin ve kalıcı etkiler oluşturmuştur. Tanıtım Bülteninden

  Quick View
 • Nebevi Sünnet – Muhammed Ali Es-Sabuni

  25.00  16.00 

  Eserin Tam İsmi: Nebevi Sünnet


  Hz. Peygamber’in sünneti, tarih boyunca muhtelif eleştirilerin odağı olmasına rağmen, hiçbir dönemde önemini kaybetmemiş, sahabeden itibaren günümüze kadar Müslümanların Kur’an’dan sonra en büyük ilgisine mazhar olmuştur. Zaman zaman yalnız Kur’an’la yetinmeyi öne süren tavır ve yaklaşımlar sergilenmeye çalışılsa da, sünnet-i nebeviye’nin dindeki temel yeri ve konumunda bir değişiklik söz konusu olmamış, Kur’an’dan sonra dinde ikinci temel kaynak vasfını daima muhafaza etmiştir.

  Elinizdeki kitapta İslam’da Hz.Peygamber’in sünnetinin yeri ve önemi vurgulanmakla birlikte, hadis ve sünnetin tarihi serüvenine dikkat çekmekte, ayrıca nebevi sünnetle ilgili bazı şüphe ve yaklaşımlara cevap vermekte, bu arada kitap özellikle Hz. Peygamber’in sünnetini sevdirmeyi, dindeki vazgeçilmez konumunu ve fonksiyonunu kavratmayı amaçlamaktadır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Yasin Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2012 | 1. Baskı | 200 Sayfa

  Quick View
 • Riyazü’s Salihin (Tek Cild) – İmam Nevevi

  150.00  85.00 

  Eserin Tam İsmi: Riyazü’s Salihin


  Mütercimler: Heyet


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Cildli | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 1423 Sayfa

  Quick View
 • Suffa Meclisleri Hadis Dersleri – İsmail Lütfi Çakan

  30.00  20.00 

  Eserin Tam İsmi: Suffa Meclisleri Hadis Dersleri


  Hz. Peygamber’e uymak, onun yaşayış biçimine, sünnetine hayatı uydurmakla mümkündür. Bir başka deyişle, onun hayatını imkan ölçüsünde taklit etmek, iman gereğidir.
  Bu, asla terim anlamında bir taklit değil, tam aksine İslâm kimlik ve kişiliğinin elde edilmesi için gerekli olan ittiba anlamında taklittir. Zira sadece Hz. Peygamber’in hayatı dindir. Dini yaşamış olmak için onun nezih hayatının -imkânlar ölçüsünde- taklit
  “Hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme!” sözü de bize göre ‘Hz. Peygamber’den başka kimsenin hayatı din olarak taklid edilemez’ anlamında bu temel ilkeyi belirlemektedir. Bilinen bir gerçektir ki, “ma’sum yani hata işlemekten korunmuş olmayan kimselerin taklidi dinin tahrif sebeplerindendir.”


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 343 Sayfa

  Quick View
X
1

Your Cart