Akaid

Akaid ve Kelam ilmi ile ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

26 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • Delilleriyle İslâm Akâidi – Mehmet Bulut

  65.00  45.00 

  Bu Kitap İslam Akaidi alanında hem muhteva hemde hacimce bir ilki oluşturmaktadır. Bir müslümanın inanç esaslarını en detaylı bir şekilde ele alan kitap, kütüphanelerde bulunması gereken bir başucu kitabı.


  Müellifin ön sözde ifade ettiği şu satırlar kitabın neden yazıldığını ve hangi ihtiyaca cevap verdiğini en güzel şekilde anlatmaktadır:
  ”Bir Müslüman, önce dinini, inancını, sonra mümin olarak yapacağı vazifeleri, uzak duracağı hususları öğrenmeli ve buna göre hayatına çeki düzen vermelidir.
  Her seviyede insanın muhtaç olduğu inançla ilgili bilgilerin derli toplu yer aldığı bir kitabın yazılmasına ihtiyaç olduğu kanâatindeyim. Bu eserimde, herkesin faydalanabileceği inanç esaslarıyla ilgili bilgileri toplamaya çalıştım. Konuları ele alırken, o konudaki âyetlerin bir kısmının metin ve tercümeleriyle yer almasına ehemmiyet verdim. Bazı konularda çok sayıda âyet bulunduğu için, bunlardan bir kaçını zikretmekle yetindim. Konu hakkındaki hadis-i şeriflerden bulabildiklerimi sadece tercümeleriyle zikretmeyi uygun gördüm. Bazılarının metnini de verdim.
  Bu bir “Kelâm” kitabı değildir. Çünkü Kelâm kitaplarında konular ele alınırken çoğunlukla çeşitli mezheplerin görüşlerine de yer verilir. Mezheplerin görüşleri, ileri sürdükleri delilleriyle birlikte değerlendirilir. Böylece bir mukâyese yapma imkânı olur. Ben ise sadece “Ehl-i Sünnet”in görüşlerine yer verdim. Diğer mezheplerin görüşlerine çok az temas ettim. Bu bakımdan, bu eserin, bir “Ehl-i Sünnet Akâidi” olduğu söylenebilir.
  İnanç esaslarıyla ilgili bilgiler Kur’ân-ı Kerîm’de çok açık bir şekilde yer almaktadır. Bazı konularda o konu ile ilgili bir kaç âyeti sıralamakla yetindim. Çünkü âyetlerde zikredilen konular, herkesin net anlayacağı şekilde açıktır. Bazan da âyetin delâlet ettiği mânâya kısaca işaret etmekle yetindim.
  Ehl-i Sünnet’in inançla ilgili görüşlerini, âyet ve hadisler ışığında yansıtan bu kitabın, dînî bilgisi ve öğrenim seviyesi ne olursa olsun, herkese faydalı olacağı inancını taşıyorum.

  Quick View
 • İslam İnancına Dair Beş Temel Eser Akaid Risaleleri Tercümesi

  45.00  31.00 

  Eserin Tam İsmi: İslam İnancına Dair 5 Temel Eser ”Kelime Manalı” Akaid Risaleleri  

   

  Akaid, İslam inancının temel taşıdır. Bunun sağlam bir zemine oturtulması ise büyük önem arzetmektedir. Her müslümanın, inanıcını sağlama almak, şüphelerden ve ehl-i sünnet inancını temsil etmeyen fikirlerden arındırmak onun ilk görevleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple İslam alimleri, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akaidini anlatan eserleri, hicri ilk asırlardan beri kaleme almaya başlamışlardır.
  Elinizdeki bu eserler, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akadini anlatan en temel, klasik ve kaynak eserlerdendir. İslam dünyasında, Endülüs’ten Batı Asya’ya kadar bütün medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş ve her birinin üzerine onlarca şerh ve haşiye yazılmıştır. Kaynağını Kur’an ve Sünnet-i seniyyeden alan bu akaid eserleri, kuşaklar boyu elden ele ve nesilden nesile aktarılmak suretiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

   

   

  Görsel Temsilîdir. 

   

   

   

   

  Muallim Neşriyat | Ciltli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 544 Sayfa

  Quick View
 • Sana Din’den Sorarlar 2 – Ebubekir Sifil

  65.00  45.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Sana Din’den Sorarlar II


  Fıkh’ı, “Müslümanların önünü açmakla görevli bir mekanizma” olarak görme eğiliminin giderek ısrara dönüşmekte olduğu bir ortamda, “ahiretimiz için neyin zararlı olduğu” değil, “dünyamız için neyin faydalı olduğu” sorusu ve endişesi ön plandadır. Seküler dünyanın talepleri, dayatmaları, kuşatmaları karşısında -“direnmek” şöyle dursun-, “uyum sağlama”yı hayat ilkesi edinmiş Müslümanların, Fıkh’a “durumu meşrûlaştırıcı” bir misyon yüklemesi kaçınılmaz olmaktadır.

   

  Fıkıh’la ilişkimizdeki tâyin edici faktör, dünya merkezli/seküler tercihlerimiz olunca Fıkıh da dünyayı ahirete yönelik olarak tanzim etmenin vahiy merkezli zemini olmaktan çıkıp, dünyayı dünya için tanzim eden “hukuk”a dönüşmektedir. Üstelik de pek çok boyutu tırpalanmış olarak.

   

  Elinizdeki kitap, esas itibariyle bu kırılmanın İslâmî ilimlerin hemen tamamına taalluk eden tezâhürlerini mercek altına almaktadır. Sorulan sorular, hükmü merak edilen fer’î-fıkhî meselelerle sınırlı olmayıp, bütünüyle din telakkimizi ilgilendiren alanları ihâta etmektedir. Akaid/Kelâm başta olmak üzere bütün İslâmî ilimlerle ve Kur’ân-Sünnet başta olmak üzere edille-i şer‘iyyenin hemen tamamıyla ilgili soru ve cevapları ihtivâ eden bir kitabın özet/muhtasar olması mümkün değildi. Bu sebeple sorulara “el-Cevap: Caizdir/değildir” demekle yetinilmemiş, kimi zaman soruların arka planına da inilerek detaylı cevaplar verilmeye çalışılmıştır.


  Görsel temsilîdir. 


  Cilt Kapak | İstanbul, 2020| 5. Baskı | 533 Sayfa

  Quick View
 • Akaid Risalesi – Seyda Muhammed Emin Er

  13.00  8.50 

  Eserin Tam İsmi: Akaid Risalesi


  21. asra girdiğimiz bu günlerde bir taraftan oryantalistler, bir taraftan İslam ülkelerindeki akademisyenler bin yıllık konuları yeni bir mevzu bulmuş gibi gündeme getirmekte, bu durum kafa karışıklığını artırdığı gibi dini ilimlere karşı bir lakaytlığın oluşmasına ve din konusunda herkesin konuştuğu boş bir alan oluşmasına neden olmaktadır.

  Bu sancılı günlerimizde hocamızın akaid ile ilgili tutmuş olduğu bu ders notlarını sevenlerine sunmaktan bahtiyarlık duymaktayız. Bu eserin en önemli özelliği selefi akaid anlayışını ehli sünnetin Eşari ve Maturudi anlayışına göre yeniden yorumlamasıdır. Böyle bir çalışma yapmasının temel amacı hocamızın her zaman özlemini duyduğu Müslümanlar arasındaki vahdeti gerçekleştirme arzusudur. Bu eserle üç önemli akaid ekolünün konuları ele alırken, aslında birbirinden fazla uzak olmadığını anlatmaya çalışmıştır. Bir anlamda Taftazani’nin Şerhul Akaid ile Eşari ve Maturudi akaidini uzlaştırma çalışmasının modern versiyonu diyebiliriz. Bu sayede Selef ve Halef anlayışını mecz etmeye ve yakınlaştırmaya çalışmıştır. Çalışma bu perspektifle okunduğunda özgün bir çalışma olduğu görülecektir.
  Hocamızın diğer eserleri de peyderpey Türkçe’ye çevrilerek okuyucularımıza sunulacaktır.


  Görsel Temsilîdir. 


  Mevsimler Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 176 Sayfa

  Quick View
 • Birgivi Vasiyetnamesi (Kadızade Şerhi)

  35.00  23.00 

  Eserin Tam İsmi: Birgivi Vasiyetnamesi Kadızade Şerhi


  İmam-ı Birgivi Hazretlerinin en tanınmış ve en çok okunan eseri olan bu vasiyetname bir nevi ilmihal niteliği taşıyor.

  Bu eserin müellifi Muhammed Birgivi Hazretleri, Anadolu’muzda yetişmiş ve “imam” ünvanıyla şereflenmiş büyük bir din alimi idi.
  “Vasiyetname” adıyla kaleme aldığı kitap asırlar boyunca, saraydaki padişahtan, kırdaki çobana kadar milyonlarca müslümana temel din ve ahlak bilgilerini vermiş klasik bir eserdir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2009 | 2. Baskı | 312 Sayfa

  Quick View
 • Dini Tâmir Dâvasında Din Tahripçileri – Ahmed Davudoğlu

  35.00  24.00 

  Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Düzceli Zahid Kevserî efendilerin yolundan giden merhum Üstad Ahmed Davudoğlu, yayınlandığı zaman fırtınalar koparan bu eserinden dine hizmet iddiası ile ortaya atılan birtakım yenilik, bid’ât ve yersiz içtihadların hizmet değil tahribat olduğunu iddia ve isbat etmektedir.

  Maalesef son 30 yıl içinde Türkiye Müslümanlarının kafalarını karıştıracak, Kur’an’a ve Sünnet’e dayalı sahih İslâm itikadını zedeleyecek ve Ümmet-i Muhammed’i çıkmaz sokaklara sokup enerjisini boşa harcatacak lüzumsuz, hatta zararlı iddialar, tezler, teklifler ortaya atılmıştır.

  Ünlü Ezher üniversitesinde tahsil görmüş gerçek bir fakih ve din bilgini olan Üstad Ahmed Davudoğlu’nun şimdiye kadar defalarca basılan bu kitabı Müslümanlara orta ve doğru yolu göstermektedir.

   

  Quick View
 • Dinde Kırk Esas – İmam Gazali

  30.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: Dinde Kırk Esas


  Mütercim: Hüseyin S. Erdoğan


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı | 416 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet Akaidi – Şeyh Alaeddin Haznevi

  10.00  8.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet Akaidi (Tuhfetü’l-Alaiyye’den)


  Şeyh Alâeddin Haznevî (k.s) hazretlerinin yazdığı Tuhfetü’l-Alaiyye kitabının ilk bölümünden alınarak hazırlanan Ehl-i Sünnet Akaidi Semerkand Yayınları’ndan çıktı.

  Dinimizin temelini özet olarak, anlaşılır bir dille anlatan kitap aynı zamanda her müslümanın bilmesi gereken konuları içeriyor.

  İslâm’ın ne olduğunu bilmek için akaid ilminin öğrenilmesi şarttır. Nitekim İslâm’ı tam anlamıyla bilmeden iman zorlaşır, zayıflar, tehlikeye düşer. Akaid ilminin ehemmiyetinin sebebi insana, Rabb’ini, peygamberini, dünyaya niçin geldiğini, ne yapması gerektiğini ve ömrü nihayete erip dünyadan göç ettiğinde neyle karşılasacağını, yaratıcının dilinden kullarına anlatmakta ve aktarmakta olmasındandır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 96 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet Akidesi – Mehmet Çağlayan

  60.00  41.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet Akidesi


  Eser; İsminden de anlaşılacağı gibi Ehl-i Sünnet’in tanımını, ilmi usulünü, temel esaslarını, İslam tarihindeki seyrini, önemli şahsiyetleri ve görüşlerini ele alarak konuyu detaylarıyla işliyor.
  Temel İslami kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan eser, Ehl-i Sünnet adına yapılan yanlışlıkları ve Ehl-i Sünnet’e yöneltilen ilmi dayanaktan yoksun iddia ve ithamları gidermeye çalışıyor.
  Müellifin medrese kökenli olması, Ehl-i Sünnet’e ilişkin tartışmaları yakından takip etmesi ve günümüz problemlerine yaklaşması açısından, eser canlı ve taze bir özellik kazanıyor.
  Ehl-i Sünnet adına sahte temsilcilerin türediği günümüzde, bu eserin gerçek Ehl-i Sünnet çizgisine hizmet edeceği kanaatindeyiz. Keza Ehli Sünnet’in ne olduğunu bilmeden yapılan tartışmalar ve yer yer haksız suçlamalara girişilen ortamlarda Ehl-i Sünnet gerçekliğini yeniden gözler önüne sermesi ile eserin önemli bir boşluğu dolduracağı da açıktır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kayıhan Yayınları | Cildli | İstanbul, 2009 | 1. Baskı | 448 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet İ’tikadı – Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

  30.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet İ’tikadı (Roman boy)


  Bir mü’min için akaid bilgileri konusunda en önemli husus “tashih-i itikat” meselesidir, yani kişinin inanca ait bilgilerinin tam ve doğru olmasıdır.
  Ahmed Ziyâüddin Hazretleri hem Şeriat, hem Tarikat, hem de Hakikat ilimlerine vakıf büyük rehberlerimizdendir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 1996 | 7. Baskı | 304 Sayfa

  Quick View
 • Ehl-i Sünnet İ’tikadı – Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî

  40.00  24.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehl-i Sünnet İ’tikadı (Cildli)


  Bu eser dünyada ve ahirette selamet bulmak, ebedi saadete kavuşmak, Hakk’ın (c.c.) ve Resulünün (s.a.v.) rızalarını kazanmak, “Fırka-i Naciye” denilen ehl-i sünnet mezhebi içindeki bahtiyarlar zümresine katılabilmek için bilinmesi gerekli i’tikad, elfaz-ı küfr, tashih-i a’mal ve benzeri mevzularla alakalı hükümleri ve incelikleri öğreten ve her Müslümana son derece lüzumlu ve faideli olan temel bir din kitabıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul, 2017 | 6. Baskı | 240 Sayfa

  Quick View
 • Ehli Sünnet Akaidi – İmam Pezdevi

  36.00  24.00 

  Eserin Tam İsmi: Ehli Sünnet Akaidi


  Fakihler, daha çok fıkhi alanda derinleşme göstererek ve sadece bu ilimle uğraştıklarından, İlm-i Kelamın biraz olsun dışında kalmışlardır.
  İşte tam da bu sırada Akaid-Kelam konusunda İslam dünyasının çok rağbet ettiği İmam Ebu’l-Yusr Muhammed Pezdevi, sapık ve bid’at ehlinin aykırı görüşlerinden yola çıkarak, elinizdeki bu mükemmel eserini te’lif etmiştir.
  Kayıhan Yayınları olarak, bu eseri hazırlarken “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” inançlarının saflığını ve sadeliğini, bu ekole mensup bir imam olan Pezdevî’nin kaleminden okuyuculamıza aktarmaya çalıştık. İmam Pezdevî’nin üzerinde durduğu benzer durumlar bugün de çevremizde fazlasıyla mevcut olduğunu hiç bir zaman hatırımızdan çıkarmadık. Bu sebeple Ehl-i Sünnet Akâidi zengin içeriğiyle büyük önem arz ediyor.
  Böyle eşsiz bir kıymeti haiz olan, kendi sahasında büyük bir boşluğu dolduran ve orijinal haliyle, gözden geçirilmiş son baskısında ayet ve hadislerin tahric ve tahkikleri de yapılarak, herkesin istifadesine sunulan bu eserden ilimle uğraşan birçok insanımızın istifâde etmesini temenni ediyoruz…


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kayıhan Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 6. Baskı | 418 Sayfa

  Quick View
 • El-Alim ve’l-Müteallim – İmam-ı Azam Ebu Hanife

  16.00  11.00 

  Eserin Tam İsmi: El-Alim ve’l-Müteallim


  Mütercim: Doç. Dr. Abdülvehhab Öztürk

  İmâm-ı Azam Ebû Hanife’nin akaide dair risalelerinden biridir. Karşılıklı soru cevap olarak hazırlanan eserde kırk üç soru ve cevap bulunmaktadır. Müteallimin (talebenin) itikad konusunda kendisine sorulan bazı sorulara cevap veremediğini bundan dolayı da hak mezhebin temel prensiplerini öğrenmek ihtiyacında olduğunu açıklamakta, âlim de (Ebû Hanife) ilim öğrenmenin önemi ve ilimle birlikte amel-i sâlih işlemenin üstünlüğü anlatılarak esere başlanmaktadır. Sonra, şartların değişmesi sebebiyle, sahâbelerin araştırmaya girmediği itikadı konuları incelemenin kaçınılmaz olduğunu, ortada dolaşan görüşlerin hak ve bâtıl olanlarını birbirinden kesin çizgilerle ayırmanın gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca eserde Şîa, Havâric ve Mürcie’ye ait görüşlerin yanlışlığına hükmetmenin gerekli olduğu da ifade edilmektedir.
  el-Âlim ve’l-Müte’allim, kelâm ilminin bazı mühim meselelerini vazedip bunları ehl-i sünnete göre açıklayan ilk eserlerden sayılır. En önemli özelliklerinden biri, iman esaslarını açıklamakta kıyası kullanması ve zihnî kavramları müşahhas hale getirerek bunları herkesin anlayacağı bir üslûpla ifade etmesidir.Muhammed Zâhid el-Kevseri’nin tahkiki ile hazırlanan bu eserde Arapça ile Türkçe metnin karşılıklı olarak hazırlanması açısından da talebelerin istifadesi kolaylaştırılmıştır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Şamil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 88 Sayfa

  Quick View
 • İmandan İhsana – M. Asım Köksal

  24.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: İmandan İhsana


  İmandan ihsana bağlanan müslümanın hayat yolculuğu modern dönemin zihin yapısı ve çelişkileri sebebiyle izaha muhtaç hale gelmiş bulunuyor. Ümmetin âlimleri ise gayretleriyle insanları bu durumdan kurtarmak, bizlere hakikate giden yolu göstermek için çaba sarfediyor.

  Son dönemin büyük âlimlerinden M. Âsım Köksal’ın yarım asra ulaşan çabaları, kaleme aldığı önemli makalelerde, kendisiyle yapılmış kıymetli röportajlarda ve sohbetlerinde vücut bulmuştur. Şimdi bu değerli birikim, özenli bir çalışmayla Semerkand Yayınları tarafından okurlara sunuluyor.

  Modern dönem müslümanına selim bir kalp ve akıl için doğru bir yol çizmeye çalışan metinlerde; İslâm tarihinin dönüm noktaları, örnek hayatlarıyla müslümanlara ilham olmuş kıymetli zatlar, dünde hayat bulan ancak bugün tartışmaya açılan dinî meseleler, kalp ve nefsin halleri ve kulluk vazifelerimiz; İslâm’ın temel esasları çerçevesinde aktarılıyor, açıklanıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 248 Sayfa

  Quick View
 • İslami İnanç Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlar – F. Karaman

  35.00  25.00 

  Eserin Tam İsmi: İslami İnanç Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlar


  ”Akaid İlmi” denince, İslam’da inanılması gereken “İman Esasları” anlaşılmalıdır. “Amentü” kavramında ifadesini bulan bu inanç esasları; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe (gayb âlemine) hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır. Bu anlamda din denince İslam kast edildiği için, buna “İslam Akaidi” de denir. Amacı; “insanı, dünya ve ahiret mutluluğuna” ulaştırmaktır.
  Allah’a iman, insan fıtratının icabıdır. Her insan kendi yaratılışına ve kâinattaki bu mükemmel varlıklara bakarak büyük bir yaratıcının var olduğunu aklen kabul eder.
  Allah’ın varlığına inanmanın diğer açık bir işareti de kâinatın yaratılışındaki ahenk ve intizamdır. Göklerin, yerlerin, denizlerin yaratılışı, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, hikmet ve ibretle üzerinde düşünülmesi gereken olaylardır.
  Allah’a inanan, O’nun rızasını önde tutar. Hata işlemekten ve başkalarına zarar vermekten kaçınır. İyilikte örnek olur. Kalbinin, ruhunun ve düşüncesinin merkezinde Allah korkusu ve sevgisi bulunur.
  Diğer taraftan tek Allah’a inanmak, insan ruhunu özgürleştirir. Her şeyin O’nun tarafından yaratıldığını düşünür. O’na ibadet etmekten zevk alır. O’na tevekkül eder ve teslim olur.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 388 Sayfa

  Quick View
 • İtikadname – Abdurrahman Cami

  12.00  9.00 

  Eserin Tam İsmi: İtikadname


  Islâm dininin temel inanç esaslarını öğrenmek her Müslüman için farzdır. Zira inanç esaslarını doğru anlamamış bir Müslümanın dinî yükümlülükleri hakkıyla yerine getirmesi düşünülemez. Ne var ki bu meseleleri herkesin anlayabileceği şekilde sunma çabası oldukça önemlidir.

  Tarihte, farklı coğrafyalarda yaşayan pek çok İslâm âlimi, bu çabayla telif ettikleri itikadnâmeleri halkın istifadesine sunmustur. Ancak bu eserlerden bazıları o kadar öne çıkmıstır ki yeni bir eser yazmak yerine o eseri tercüme etmek yeğ tutulmustur. Osmanlı Türkçesi’nden sadeleştirilen İtikadnâme-i Mevlânâ Câmî de bu eserlerden biridir.

  Klasik İslâm geleneği ile Allah Teâlâ’ya münacaat ile başlayan kitap Peygamber Efendimiz’e naat ve padişaha övgü ile devam eder. Kitabın itikad ile ilgili bölümlerinde ise Allah Teâlâ’nın sıfatları bütün teferruatıyla izah edilmiş, peygamber mucizeleri, Kurân-ı Kerîm, sırat, cennet, cehennem hakkında bilgiler verilerek bu kavramlara nasıl inanılması gerektiği anlatılmış.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 192 Sayfa

  Quick View
 • İtikatta Sözün Özü – İmam Gazali

  25.00  16.00 

  Eserin Tam İsmi: İtikatta Sözün Özü


  İmam Gazali’den nadide bir eser.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınaları | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı | 247 Sayfa

  Quick View
 • Müslümanların Nezih İtikadları – Ömer Nasuhi Bilmen

  20.00  13.00 

  Eserin Tam İsmi: Müslümanların Nezih İtikadları


  Bütün Ashâb-ı Kirâm; bir lütuf ve kerem, bir fazîlet ve hidâyet menbaı olan Resûl-i Zîşân hazretlerinden feyz almışlardı. Bu sayede pek nezih, saf birer kalbe sahip bulunduklarından biribirlerinin fazîletlerini, meziyetlerini itirâftan geri kalmaz, birbirine karşı şefkat ve muhabbet ibrâzından geri durmazlardı. Nitekim bu hakîkati Kur’ân-ı Kerîm de şöylece nâtık bulunmaktadır: “Hazret-i Muhammed, Resûlullâh’dır. Onunla beraber olanlar, yani; bütün Ashâb-ı Kirâm, münkirlere karşı pek şiddetlidirler, kendi aralarında ise pek merhametlidirler; Sen onları vakit vakit rükû halinde, secde halinde yani; ibâdet ve tâatta görürsün. Onlar, Allâhü Teâlâdan fazl ve kerem isterler, Allâhın rızâsını kazanmak isterler. Yüzlerindeki îmân alâmeti, hidâyet ve gufrân nişânesi secdelerinin birer eseridir.” (Fetih sûresi, Âyet-i kerîme:29)

  Artık böyle bir ilâhî tezkiye dururken Ashâb-ı Kirâm aleyhinde hangi Müslüman bir şey söyleyebilir? Bütün Ashâb-ı Kirâm hakkında müfessirlerin, muhaddislerin, fukahânın, bütün Ehl-i İslâm’ın nezîh itikâdlarını, İslâm büyüklerinin sözlerine istinâden bu kitapta kaydetmiş bulunuyoruz. Bunun hilâfındaki bir kanâat, bir bid’attir, bir ma’siyettir. Ahmed İbn-i Hanbel gibi büyük müctehidlerden birçokları, Ashâb arasındaki hâdiselerden bahsedilmek istenince: “O bir ümmetti, geldi geçti. Ona kendi kazandığı, size de kendi kazandığınız. Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.” (Bakara Sûresi, Âyet-i kerîme:134) meâlindeki âyet-i celîleyi okur, onlar hakkında hürmete münâfî sözler söylenmesine meydân vermezlerdi.

  Biz, Allah rızasına muhalif olan hiç bir muameleyi haşa tasvib etmeyiz, edemeyiz. Fakat şimdi biz bin üç yüz sene evveline ait bir hadise hakkında tarihlerin, muhtelif bir takım şayialara dayanan yazılarına bakıp da Ashab-ı Kirâm’dan veya diğer Müslümanlardan, herhangi bir zata karşı düşmanlık göstermeye, dil uzatmaya asla selahiyetimiz yoktur. Zaten böyle bir hareketten biz ne kadar kazanırız? Bilakis bu hususta yanlış bir hülüm verirsek, yarın indallah mes’ul olmaz mıyız?


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul

  Quick View
 • Nüzûl-i İsa (Bir İtirazın Tahlili) – Ebubekir Sifil

  12.00  8.00 
   Eserin Tam İsmi: Nüzûl-i İsa (Bir İtirazın Tahlili)

  Nüzul-i İsa (aleyhi’s-selâm) konusunda Sahabe döneminden itibaren Ümmet’in üzerinde ittifak ettiği bir kabul, modern zamanlarda Kur’an ve Sünnet’i “yeni ve farklı” bir okumanın nesnesi kılma faaliyetinin sonucu olarak, yerini “yeni ve farklı” bir değerlendirmeye bırakıyorsa, bunun “ilmî özgürlük”ten daha öte bir anlamı olmalıdır. Bu tarz yaklaşımların, ayrıca ima veya tasrihe ihtiyaç bulunmaksızın- “karşı taraf”ı oluşturan sahabîsi, müfessiri, muhaddisi, kelâm âlimi ve tarihçisiyle bütün bir Ümmet ulemasını itham anlamına geldiği açıktır. Sözün sahibinin yaklaşımına göre bu itham “yanılgı”dan “cehalet”e, “anlayış kıtlığına”, hatta “tahrif”e kadar uzanır.. Tanıtım Bülteninden


  Görsel temsilîdir. 


   

   

   

  Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 2. Baskı | 81 Sayfa

  Quick View
 • Nüzûl-i İsâ Meselesi (Nazra Âbira) – Muhammed Zahid Kevserî

  20.00  10.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Nazra Âbira 


  Nazra Âbira beş ana başlıktan oluşmakta ve her başlıkta sırasıyla Şeltut’un makaleleri iredelenmektedir.  Tanıtım Bülteninden.


  Görsel temsilîdir. 


  Karton Kapak | İstanbul, 2012 | 2. Baskı | 134 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart