Hadis

Hadis ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

30 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • 40 Hadis Şerhi – Evlilik Üzerine

  10.00  7.00 

  Eserin Tam İsmi: 40 Hadis Şerhi Evlilik Üzerine


  Bu 40 Hadis derlemesinde Muftî Muhammed b. Âdem el-Kevserî, herkesi olmasa bile insanların çoğunu ilgilendiren bir konuyu ele alıyor: evlilik. Evliliğin amacı ve öneminin ne olduğu sorularına cevaplar arayan müellif; zoraki evlilik, velisiz nikâh, aile içi şiddet gibi daha tartışmalı meseleleri çözüme kavuşturuyor. Hadisin lafzının basit bir şekilde izahından öte hadisler detaylı bir şekilde şerh edilerek, hadisle nasıl amel edileceği ve bu hadislerin evlilik hayatında neye karşılık geldiği gibi bir takım mülahazaları ihtiva ediyor.


   

  Muhammed b. Âdem el-Kevserî


  Müftî Muhammed b. Âdem el-Kevserî; Birleşik Krallık, Pakistan ve Suriye gibi dünyanın muhtelif yerlerinde geleneksel usûlle Arap Dili ve İslâmî ilimler tahsilinde bulunmuş bir İslâm âlimidir. Cinsel Hayata İslâmî Bakış ve İslâm’da Doğum Kontrolü ve Kürtaj isimlerinde eserler kaleme aldı. Dünyanın farklı yerlerinde çeşitli konularda dersler verdi. Hâlihazırda Leicester şehrinde (Birleşik Krallık) ikamet eden Müftî Muhammed b. Âdem el-Kevserî, İslâmî ilimler tedrisatı ile meşgul olmakta, Daru’l-İfta’da da (www.daruliftaa.com) direktör ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

   

   


   

   

  Karton Kapak | Ocak 2020 | 1. Baskı | 112 Sayfa

   

   

   

   

   

   

  Quick View
 • Cevamiü’l Kelim-i Ahmediyyen Kırk Hadis

  20.00  13.50 

  İslam dünyasının en meşhur kırk hadis derlemesi olarak bilinen İmam en-Nevevî’nin el-Erbeûn isimli eserinin Babanzade Ahmed Naim Efendi tercümesi yeni baskısıyla karşınızda. Yeni sayfa tasarımıyla Osmanlıca öğrenmeye yeni başlayanlar için kolaylık sağlayacak bu baskı, hadisleri tercüme hususunda geliştirdiği tekniklerle emsal teşkil eden bir eser.

  Quick View
 • Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir (11 Cilt Takım) – İbn Sa’d

  750.00  465.00 

  İslâm tarihinin en önemli biyografi eserlerinden olan ve siyer çalışmalarına da kaynaklık eden en eski biyografi kitabı olma özelliğini taşıyan İbn Sâ’d’ın Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir eseri 15 öğretim üyesinin ortak çalışmalarıyla birlikte Türkçe’ye çevrildi.

  1. Cilt: Resulullah’ın (sas) Kutlu Sireti
  2. Cilt: Resulullah’ın (sas) Gazve ve Seriyyeleri
  3. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Bedir’e Katılanlar
  4. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Uhud’a Katılanlar
  5. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Hendek’e Katılanlar
  6. Cilt: Mekke Fethi ve Sonrasında Müslüman Olan Ashab – Resullullah (sas) Vefat Ettiğinde Yaşları Küçük Olan Ashâb
  7. Cilt: Medineli Tabiin
  8. Cilt: Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Bahreyn ve Kufe Ashabı Tabiin ve Tebeu’t-Tabiin
  9. Cilt: Basralılar, Bağdatlılar, Şamlılar, Mısırlılar ve Diğerleri
  10. Cilt: Hanımlar
  11. Cilt: Dizin

  Quick View
 • Örnek Nesil – Şerafeddin Kalay

  55.00  40.00 

  Eserin Tam İsmi: Peygamber Dostları Örnek Nesil / İslâmı Nasıl Anladılar, Nasıl Yaşadılar


  Sahabe üzerine pek çok şey yazıldı bugüne kadar. Elinizdeki eser de, 2000’lerden Asr-ı Saadet’e bakıp ,çağımıza güzellikler taşıma gayretindeki bir film adamının yıllar alan çalışmasının ürünü. Eser hassas bir kalp ikliminde oluşmuş. Bizzat yazar, ele aldığı her sahabinin hayatından önce kendi kişiliği için bir şeyler devşirme gayretiyle hareket ediyor. Bir kuyumcu işçiliği bu. Her olaydaki, her hayattaki ayrıntıyı arama ve özündeki mesajı yakalama çabası.

  Quick View
 • Sana Din’den Sorarlar 2 – Ebubekir Sifil

  65.00  45.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Sana Din’den Sorarlar II


  Fıkh’ı, “Müslümanların önünü açmakla görevli bir mekanizma” olarak görme eğiliminin giderek ısrara dönüşmekte olduğu bir ortamda, “ahiretimiz için neyin zararlı olduğu” değil, “dünyamız için neyin faydalı olduğu” sorusu ve endişesi ön plandadır. Seküler dünyanın talepleri, dayatmaları, kuşatmaları karşısında -“direnmek” şöyle dursun-, “uyum sağlama”yı hayat ilkesi edinmiş Müslümanların, Fıkh’a “durumu meşrûlaştırıcı” bir misyon yüklemesi kaçınılmaz olmaktadır.

   

  Fıkıh’la ilişkimizdeki tâyin edici faktör, dünya merkezli/seküler tercihlerimiz olunca Fıkıh da dünyayı ahirete yönelik olarak tanzim etmenin vahiy merkezli zemini olmaktan çıkıp, dünyayı dünya için tanzim eden “hukuk”a dönüşmektedir. Üstelik de pek çok boyutu tırpalanmış olarak.

   

  Elinizdeki kitap, esas itibariyle bu kırılmanın İslâmî ilimlerin hemen tamamına taalluk eden tezâhürlerini mercek altına almaktadır. Sorulan sorular, hükmü merak edilen fer’î-fıkhî meselelerle sınırlı olmayıp, bütünüyle din telakkimizi ilgilendiren alanları ihâta etmektedir. Akaid/Kelâm başta olmak üzere bütün İslâmî ilimlerle ve Kur’ân-Sünnet başta olmak üzere edille-i şer‘iyyenin hemen tamamıyla ilgili soru ve cevapları ihtivâ eden bir kitabın özet/muhtasar olması mümkün değildi. Bu sebeple sorulara “el-Cevap: Caizdir/değildir” demekle yetinilmemiş, kimi zaman soruların arka planına da inilerek detaylı cevaplar verilmeye çalışılmıştır.


  Görsel temsilîdir. 


  Cilt Kapak | İstanbul, 2020| 5. Baskı | 533 Sayfa

  Quick View
 • Tahkîm-i Sâdât Şerh-i Mişkât (3 Cilt Takım) – İsmail Çetin

  250.00  150.00 
  Eser, Hatîb-i Tibrizî’nin Mişkât-ul-Mesâbîh isimli hadis kitabının emsalsiz bir şerhidir.
              Bizim zamanımızda birçok fitne kapısı açılmıştır; sırât-I müstakîm üzerinde olan zevat azalmıştır. Fitnelerden biri de, köşe başında oturan cambazların, sadece ayet meallerini okuyarak şerefli milletimizin, özellikle yavrularımızın dimağlarını şaşırtmalarıdır. Bunun yegâne sebebi, Arabî nazımla Kur’an ve hadîse bağlı ilim erbâbının azalmasıdır.
              Özellikle hadisleri devreden çıkarmak isteyenler, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i sözde susturup, her manaya gelebilecek meali fikrine delil edinip, sözünü din diye satışa çıkarmayı ğaye edinen, insanları benlik ve şahsiyetlerine davet eden zavallılardır.
              İşte bu eser, başka hiçbir çabaya gerek olmaksızın tek başına bütün bu hilelerin ve menfî maksadların önünü kesmeye kâfidir.
              Eserin birinci cildinde özellikle hadis ilmi ile ilgili aktarılan bilgiler takdire şayan olup, bütün açıklığı ile Müellif, ilmini inci tanesi gibi ortaya koyarak, bir mişkat gibi okuyanını ışıldatıyor ve alıcı zihin sahiblerini hadis ilminde üstün bir mevkiye getirici nâdide bilgileri aktarıyor.
              Özellikle bidâyette ilm-i usûl-i hadis talebelerine ve hatta nihayette muallimlerin de müstağnî olmayacağı şekilde, hepsinin tedrisat ve talimlerinde mihenk olacak bir düzenle tanzim edilen eserde, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye yöneltilen hadisle ilgili itirazlara verilen cevablar ve onun hadisteki derya ilmi ile ilgili nakiller, hadîs-i şerîflerin tedvîni ile ilgili mevzû’lar, Kütüb-i Sitte sahiblerinin hayatlarına ve ilimlerine dair konular, hadis ıstılahları ve mevzuların işleniş tarzı, bu eserin ilgili herkes tarafından büyük bir önemle takibini gerektiren keyfiyetlerdir.
  Quick View
 • 1001 Hadis-i Şerif Tercüme ve İzahı – M. Es’ad Erbili

  25.00  17.00 

  Eserin Tam İsmi: Kenzü’l İrfan / 1001 Hadis-i Şerif Tercüme ve İzahı


  KENZÜ’L İRFAN adlı bu eser, çoğunluğu ahlak ve ibadet ile ilgili 138 konuda 1001 hadis ve tercümesini ihtiva etmektedir.
  Muhammed Es’ad Erbili, ana dili Türkçe olmakla beraber aynı kuvvetle Arapça, Farsça ve Kürtçe de bilirdi.
  Divanı ve diğer eserleri buna delildir.
  O’nun Türkçeyi kullanmaktaki liyakati ve şiirlerindeki başarısını Necip Fazıl şöyle ifade etmektedir:
  “Esad Efendinin Kenzü’l-İrfan isimli eserinde asli metne ve Osmanlıca’ya büyük bir sadakat ve hakimiyet müşahede ettiğimi belirtmek borcundayız…”
  “Şiirlerine gelince bunlar, Şeyh Es’ad Efendi’nin bir hassasiyet ve şiir kabiliyyetine malik bulunduklarına işarettir…”


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 288 Sayfa

  Quick View
 • 40 Hadiste Kadın ve Aile – Zekeriya Güler

  26.00  18.00 

  Eserin Orjinal İsmi: 40 Hadiste Kadın ve Aile


  Elinizdeki kitap, İslâm’da kadının yerine, onun nasıl bir kimlik ve kişilik kazanması gerektiği meselesine Rasûl-i Ekrem’in dilinden Kırk Hadis çerçevesinde açıklama getiren bir çalışmadır. Mütevazı bir hadis şerhi denemesi sayılabilecek bu çalışmada, Allah ve Rasûlü tarafından, Câhiliye döneminde ezilmiş, horlanmış, zulüm ve sefalete terkedilmiş, hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış kadın lara nasıl bir izzet, şeref ve haysiyet kazandırıldığını bir kez daha görmek mümkün olacaktır. Ön Söz’den…


  Görsel temsilîdir. Ücretsiz Kargo!


   

   

   

  Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 4. Baskı | 264

  Quick View
 • Ahkam Hadisleri – İbni Abdülhadi

  65.00  45.00 

  Eserin Tam İsmi: Ahkam Hadisleri


  Mütercim: Hanifi Akın

  “Ahkâm” kelimesi; “karar, yargı; ilim, anlayış” gibi mânâlara gelen hüküm kelimesinin çoğul şeklidir. Ahkâm, daha geniş mânada, belli bir konu hakkında konulmuş bulunan kuralların bütününü ifade etmek için kullanılır. Bu tarzdaki kullanılışından dolayı, belli bir konuya dair hükümleri toplayan eserlere ve hatta belli bir konuyla ilgilenen ilim dallarına da ad olmuştur. Buna göre ameli hükümlerin kaynağı olan âyetlere “ahkâm âyetleri”, aynı türden hadislere de “ahkâm hadisleri” denilmektedir. İbni Abdülhâdinin “el-Muharrer fîl-Hadis ” adli eseri, İslam dünyasında hadis kitapları içerisinde önemli bir yere sahip olan Kütüb-i Sitte, Ahmed bin Hanbel’in “el-Müsned “i, İmam Mâlik’in “el-Muvatta “ı, İbni Hibbân ile İbni Huzeyme’nin “es-Sahib “leri, Hâkim’in “el-Müstedrek “i, Beyhakî’nin “es-Sünenü’l-Kübrâ ” ile “Şuabu’l-ımân ” adlı ve benzeri önemli hadis kaynaklarını içine alan zengin içeriği ve mükemmel tertibiyle dikkatleri üzerine çekmiş; kapsamlı, anlaşılır ve kullanışlı olması sebebiyle ilmi çevrelerde önemli bir değer kazanmıştır. Eserin en önemli özelliği; müellif, eserde yer alan hadisin sahihliğini veya zayıflığını belirten bazı kimselere ve yine bazı râvilerle ilgili cerh ile ta’dil için söylenen sözlere yer vermiştir. Bunu ihtisar etmede ve metinlerini kontrol etmede (ciddi) çaba sarf etmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 912 Sayfa

  Quick View
 • Allah’ın Gölgesindeki 7 Zümre – Ersan Urcan

  17.00  12.00 

  Eserin Tam İsmi: Allah’ın Gölgesindeki 7 Zümre


  Ebû Hüreyre (R.A.) rivâyet etmiştir:
  “Yedi bölük insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin bulunmadığı günde (kıyamet gününde), arşın gölgesinde gölgelendirir. O yedi bölük şunlardır:
  1. Âdil devlet başkanı,
  2. Allah’a ibâdet ederek büyüyen genç,
  3. Kalbi mescidlere bağlı kimse,
  4- Allah için birbirini seven ve bu sevgi ile buluşup ayrılan kişi,
  5- Güzel bir kadın tarafından çağrıldığı halde ”Ben Allah’tan korkarım” diyerek bu teklifi reddeden kimse,
  6- Sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar verdiği sadakayı gizli tutan kimse,
  7- Tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolan kimse…
  (Buhari; Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudud 19, Müslim; Zekat 91, Nesaî; Adabül Kudat 2)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 168 Sayfa

  Quick View
 • Böyle Seslendiler – Ebubekir Sifil

  19.00  13.00 

  Eserin Tam İsmi: Böyle Seslendiler, Allah Resûlü & Hulefâ-i Râşidîn’den Hitabeler


  Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz Medine’ye hicret ederken, yol üzerinde bulunan Ranûna Vadisi’nde kıldırdığı Cuma namazında şöyle seslendi:

  Ey insanlar! Ölmeden önce kendiniz için ahiret azığı hazırlayın.

  Allah’a yemin olsun ki her biriniz öleceğinizi ve sürünüzü çobansız bırakacağınızı elbette biliyorsunuz. Sonra da Rabbi ona, aralarında ne bir tercüman ne de perdedar olmaksızın şöyle diyecek: Benim elçim sana gelip hakikati tebliğ etmedi mi? Ben sana mal mülk verdim, ihsanda bulundum; peki, sen kendin için önceden bir şey hazırladın mı?


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Rıhle Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 222 Sayfa

  Quick View
 • El- Edebü’l Müfred 2 Cild (Termo Deri) – Mehmet Yaşar Kandemir

  230.00  155.00 

  Eserin Tam İsmi: El- Edebü’l Müfred (2 Cild Takım, Termo Deri, Ivory Kağıt)


  Sünnet-i nebevînin kandili İmam Buharî’nin yüzyıllardır başucu kitaplarından biri olarak okunan, öğrenilen ve uygulanan el-Edebü’l-Müfred titiz bir çalışmayla iki cild hâlinde yayınlandı. Hadis-i şeriflerin ışığını aktaran en önemli kaynaklardan biri olarak görülen eserde kısa açıklamalarla izah edilen çok sayıda konu başlığında yüzlerce hadis bulunuyor ve adı geçen sahabilerin hayatı hakkında da bilgiler yer alıyor.

  Mehmet Yaşar Kandemir hoca efendinin ince kaleminden.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Cildli(Termo Deri) | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 1488 Sayfa

  Quick View
 • Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor? – Mehmet Yaşar Kandemir

  38.00  26.00 

  Eserin Tam İsmi: Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?


  İslam dini, elbette akla değer verir. Ama o küheylanın başı boş bırakıldığı zaman neleri kırıp dökeceğini iyi bildiği için, onu dizginlemeyi uygun görmüştür.
  Uzun zamandan beri öz kültürlerinden koparılmaya ve ona yabancılaştırmaya çalışılan insanımızın yediği vurguna ve derin acıya bir çare, gönlündeki ve zihnindeki boşluğu dinini yanlış öğrenerek gidermesine bir önlem olarak yazılan bu eserde hadisi şerifler üzerinden oluşturulmuş kafa karışıklıklarının giderilmesine gayret edilmiştir.
  Müellifin tarifi ile hadis karşıtlarını ikna etmek için değil, din kardeşlerimi onların tuzağına düşmekten korumak için kaleme alınan bu kitap, yüzyıllardır süre gelen ve son zamanlarda sesini duyurmaya başlayan sünnet karşıtı mihraklara seviyeli ve sağlam bir set olma özelliği taşıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 2. Baskı | 480 Sayfa

  Quick View
 • Hadis Tarihi – Bekir Kuzudişli

  35.00  24.00 

  Eserin Tam İsmi: Hadis Tarihi


  Bu kitabın eğildiği en temel konu, Hz. Peygamber’den gelen bir hadisin Kütüb-i sitte müelliflerine nasıl ulaştığı ve bu kaynakların oluşumu ile mahiyetlerinin ne olduğu sorusudur. Bu soruyu anlaşılır bir şekilde cevaplamak için Hz. Peygamber ile tamamı III. asırda yaşamış olan Kütüb-i Sitte müellifleri arasındaki zaman diliminde hadis rivayetini etkileyen dönüm noktaları tespit edilmeye çalışılmış, bu süre içerisinde hadislerin bir nesilden diğerine nakli ve nasıl korunduğu incelenmeye gayret edilmiştir. Elinizdeki eserde çok miktarda harita, tablo ve resim kullanılarak incelenen zaman diliminin okuyucular tarafından daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.
  Kitap, genel olarak İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve İslâmî ilimlere meraklı olan şahıslar için hadis tarihini ana hatlarıyla anlatan bir eser olarak düşünülmüştür. Ayrıntı sayılabilecek tartışmalara girmemeye özen gösterilmiş, fakat konuları sadece özetleyen kısa bir eser olması da arzu edilmemiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kayıhan Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 304 Sayfa

  Quick View
 • Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı (Cildli) – İmam Buhari

  90.00  60.00 

  Eserin Tam İsmi: el-Edebü’l Müfred / Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı


  Derleyici: Hanifi Akın

  “Edep” kelimesi, insanın diğer insanlarla olan münâsebetlerinde veya günlük hayatında güzel ahlâk ve vasıflara sahip olması anlamına gelir. Çoğulu, “Âdab”tır.
  Fıkıh ıstılahına göre ise Edep, “Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sünnetine uygun olarak yapılan hareketlerdir.” Daha geniş ifadesiyle Allah’ın ve Peygamber’in emir ve yasaklarına uygun biçimde hareket etmektir.
  İmam Buhârî “el-Edebü’l-Müfred” isimli kitabını; Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in ahlâkî yaşayış ve emirleri ile ilgili hadislerini derleyerek meydana getirmiştir.
  Genel olarak, bir ahlâk ve âdâp kitabı olma niteliğini taşımaktadır.
  “el-Edebü’l-Müfred”, günümüz İslam dünyasının her yerinde, alimlerin, ilim öğrencilerinin, vâiz ve hatiplerin ve özellikle de edep ve ahlâkla ilgili hadis okumak isteyen hemen her Müslümanın adeta bir el kitabı olmuştur.

  Bu eser;
  Kişiyi; ahirete yöneltecek, İslamî edep kurallarını elde etmesini sağlayacak, insanların gönüllerini kötülük ile çirkinlikten alıkoyacak, vücut organlarının korunup manevî eğrilikleri gidermeyi sağlayacak, hayır ile iyilikleri özendirecek ve kötülük ile çirkinlikleri engelleyecek mahiyetteki hadislerden meydana gelen bir kitap olmayı hedeflemektedir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Cildli | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 1100 Sayfa

  Quick View
 • İmamet Teorisinin Hadis Referansları – Abdullah Ünalan

  23.00  16.00 

  Eserin Tam İsmi: İmamet Teorisinin Hadis Referansları: Ehl-i Sünnet ve Şia Örneği


  Zamanın, Din tarafından gösterilen istikâmetin heyecanı ve hassasiyeti üzerinde birtakım küllendirmelere yol açtığı, ayrıca tek tek her insanda aranması gerekmese de idari mekanizmada kendini hissettirdiği belli bir süre sonra toplumun siyaseti üzerinde etkili olmaya başladığı da bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Sadr-ı İslâm’ın akabinde, siyasal farklılıkların oluşması ve bunların giderek birer iktidar mücadelesine dönüşmesi, sonraları ümmetin iki ana kanadını oluşturacak olan Ehl-i Sünnet ve Şîâ’da somutlaşmasına rağmen, her iki taraf da nihâî noktada Râşid Halifeler dönemindeki uygulamalara atıf yaptığından ve orada sosyal ve siyasal arenada meydana gelen olayları referans olarak aldığından çalışmamızı bu dönem olaylarına odaklandırmayı uygun bulduk. Çalışmamızda, referans olarak gösterilen Râşid Halifeler Dönemini Hicrî IV. asırda yaşamış bulunan Ebû Nu’aym el-İsfehânî’nin Kitâbu’l-İmâme ve’r-Raddu ala’r-Rafida isimli eserini ana kaynak kullanmak suretiyle İmâmet ve ilgili meseleler açısından incelemeyi hedefledik. Ehl-i Sünnet ve Şîâ’nın konuyla alakalı temel argümanlarını ele alan ve tartışan eserin, ilgilenen aydınların bilgi hazinelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Mevsimler Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 312 Sayfa

  Quick View
 • Kitabü’l Edeb – Ebu Davud Es-Sicistani

  79.00  49.00 

  Eserin Tam İsmi: Kitabü’l Edeb


  Büyük muhaddis Ebû Dâvud’un 40 kitâb ve 5272 hadîs-i şerîf’in rivâyetinden müteşekkil, “Kütüb-i Sitte”nin üçüncüsü, büyük hâdis külliyâtı meşhûr “Sünen-i Ebû Dâvud”un edeb mevzûsu ile alâkalı hadîsleri topladığı kitâbı “Kitâbü’l-Edeb”i okuyucunun istifâdesine sunmayı önemli buluyoruz. Bu kitâbda Peygâmber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den nakledilen 502 hadîs-i şerîf’in açıklamalarında büyük İslâm âlimlerinin görüşlerini, mezheb imâmlarının duruşlarını, bu minvâlde çıkabilecek hükümleri, râvîler hakkındaki doyurucu bilgileri bulacaksınız. Bu zengin eser, kıymetli bir çalışmanın meyvesidir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Şamil Yayınları | Cildli | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 736 Sayfa

  Quick View
 • Kitabü’s-Sünne (Ciltli Kapak) – Mehmet Yaşar Kandemir

  80.00  52.00 

  Eserin Tam İsmi: Kitâbü’s-Sünne Hadislerle Îmân İlkeleri


  Şifâ-i Şerîf, Şemâil-i Şerîf ve el-Edebü’l-Müfred şerhleriyle nebevî örnekliği sade anlatım diliyle aktaran Yaşar Kandemir hoca efendiden yeni bir eser.
  İtikadî ve imanî konulara yönelen hücumlara karşı âlimlerin kitâbü’s-sünne başlığıyla meydana koydukları hadis derlemelerinin en meşhurlarından,
  İmâm Ebû Dâvûd’un Kitâbü’s-Sünne’si, büyük imamın es-Sünen adlı eserindeki 177 hadisi bir araya getiriyor.
  Mehmet Yaşar Kandemir’in yalın ve canayakın üslubu, ahir zamanda hadisler üzerinde oluşturulan toz bulutlarını giderecek açıklamaları ile yayınlanıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 448 Sayfa

  Quick View
 • Kudsi Hadisler – İmam Nevevi

  30.00  21.00 

  Eserin Tam İsmi: Kudsi Hadisler


  Mütercim: Ömer Dönmez
  Şerh eden: Mustafa Aşur


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı

  Quick View
 • Muhtasar Hadis Tahric Usulü – Muhammed Mucir el-Hatip

  16.00  11.00 

  Eserin Tam İsmi: Muhtasar Hadis Tahric Usulü
  Hadis Araştırma ve Tahriç Yöntemleri


  Elinizdeki eser, “Usulu’t-Tahric” hususunda kaleme alınmış muhtasar bir kitapçık olup, ilk halini Şam’daki Ma’hedü’t-Tehzib ve’t-Ta’lim (adlı enstitü)de son sınıf okuyan talebelere yazdırmıştım. Allah Teâlâ Şâm-ı Şerif’i ve diğer İslam beldelerini korusun. Buralardaki ilim müesseselerini, Allah Teâlâ ve Resulünü (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) razı edecek şekilde, sağlam ve güvenilir âlimlerimizin bize naklettiği gibi, ilmi ve dini neşretmek üzere muhafaza buyursun.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 110 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart