Tefsir

Gösterilen sonuç sayısı: 4

 • Kur’an Tercümesi Meselesi – Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi

  25.00  17.00 
  1930’lu yılarda Türkiye’de modernizmi; Mısır’da reformizm ve tecdid adına, Kur’an-ı Kerim’e karşı sinsi ve açık suikastler tertiplenmişti. Türkiye’de Ezan-ı Muhammedî’den sonra Kur’an da Türkçeleştirilip, ibadet ve tilâvette tercümesi kullanılmak, Arapça aslı yasak edilmek; Mısır’da ise yüce Kitabımızın modern ve çağdaş Arapça’ya çevirisi ilahî vayh olan asıl metin ile, kul yapısı tercümeyi eşit tutuyor, böylece İslâm dininin ana kaynağı olan nazm-ı ilâhîyi yürürlükten kaldırmak istiyorlardı. İşte, bu son derece hainane ve tehlikeli suikast teşebbüslerine karşı Osmanlı Hilafet-i İslamiyyesinin sâbık Şeyhülislamlarından Tokatlı Mustafa Sabri Efendi merhum, “Kur’an Tercümesi Meselesi” adıyla bir kitap yazarak, ilmin ve din kurallarının ışığında batıl görüşleri çürütmüş, reformcu din tahripçilerinin bellerini kırmıştı.

  Elinizdeki eser, son devir Ehl-i Sünnet alimlerinin büyüklerinden olan M. Sabri Efendinin bu eserinin, Arapça aslından lisanımıza yapılmış dikkatli ve titiz bir tercümesidir.

  Quick View
 • Ahkam Tefsiri (2 Cild) – Muhammed Ali Es-Sabuni

  200.00  140.00 

  Eserin Tam İsmi: Ahkam Tefsiri (2 Cild Takım)


  Derleyici: Abdullah Bilir

  Eserde yer verdiğim ayetleri 10 açıdan ele aldım:
  1. Lafzi tahlil: Burada dil ve tefsir alimlerinin görüşlerine yer verdim.
  2. Kısa mana: Burada ayetin özet bir şekilde manasına yer verdim.
  3. Sebeb-i nüzul: Eğer mevzubahis ayetin sebeb-i nüzulü varsa ona yer verdim.
  4. Siyak-sibak: Ayetlerin öncesi ve sonrasıyla irtibatını kurdum.
  5. Mütevatir kıraatler.
  6. Kısa irab.
  7. Tefsir incelikleri: Bu başlık altında ilmi incelikler ile edebi nüktelere yer verdim.
  8. Şer’i hükümler: Bu başlıkta delilleriyle birlikte fakihlerin görüşlerine ve kendi tercihime yer verdim.
  9. İrşad: Kısaca ayet-i kerimenin bizi irşad ettiği hususlara değindim.
  10. Sonuç: Burada da ilgili ayetlerin hikmet-i teşriine işaret ettim.

  Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Yasin Yayıncılık | Cildli | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 1333 Sayfa

  Quick View
 • Ruhu’l-Beyan’dan Kıssalar ve Hisseler – İsmail Hakkı Bursevi

  60.00  40.00 

  Eserin Tam İsmi: Ruhu’l-Beyan’dan Kıssalar ve Hisseler


  Mütercim: Recep Tutar


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 703 Sayfa

  Quick View
 • Suffa Meclisleri Kur’an Dersleri – Muhammed Emin Yıldırım

  35.00  24.00 

  Eserin Tam İsmi: Suffa Meclisleri Kur’an Dersleri


  Suffa Meclisleri’nin dördüncü yılında konu, Aziz Kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm’di. 32 ders boyunca Kur’ân-ı Kerîm’i farklı yönleriyle tanımaya, onunla derin ve daha samimi bir şekilde tanışmaya, elbette meseleyi sadece bilgi boyutunda bırakmadan o hakikatleri hayatımıza taşımaya çalışacağız.

  Hazırladığımız bu müfredatın/kitabın, her dersi 13 bölümden oluşuyor.

  1. Ana Metin: Kur’ân-ı Kerîm’in muhtevası, değeri, ona iman edenlere yüklediği mükellefiyetleri, inkâr edenlerin karşılaşacakları durumlar ve daha birçok konuya metin kısmında temas edildi. Metinlerin büyük bir kısmı 2005 yılında kaleme aldığımız ve bugünlerde yeniden gözden geçirip güncellediğimiz “101 Cevapla Kur’ân Nedir?” ya da alt başlığı ile “Vahyi Hayata Taşımak” adlı eserimizden alındı.

  2. Kur’ân İklimi: Ana metne uygunluk arz eden ayetleri ihtiva etmektedir. Arapçaları ile beraber verilen söz konusu ayetler, gerek ezberlenerek gerekse çeşitli tefsir kitaplarına müracaat edilerek anlaşılmaya çalışılmalı ve Kur’ân’ın o dirilten iklimine girmeye gayret edilmelidir.

  3. Nebevî Seda: Hz. Peygamber’in (sas) Kur’ân’ın değer ve kıymetine, onun muhataplarına yüklediği görev ve sorumluluklara dikkat çeken 32 tane hadisten oluşmaktadır. Bu hadisler de Arapça metinleri ile beraber verilmiş, kaynakları belirtilmiştir. Elbette bu hadislerden de daha fazla istifade etmenin yolu, hadislerin geçtiği şerh kitaplarına müracaat etmektir.

  4. Örnek Şahsiyetler: Kur’ân-ı Kerîm’in insanlığa örnek şahsiyetler olarak tanıttığı, çoğu peygamber olan 32 şahsiyeti en temel özellikleri ile anlatan ayetlerden oluşmaktadır.

  5. İbret Şahsiyetler: Bu başlık altında da 32 tane ibret şahsiyet, ayetler ışı-ğında tanıtılmaktadır. Menfî örnekler üzerinden müspet davranışların tespiti açısından önemli olan bu bahis, başta Firavun, Nemrud, Kârûn, Hâmân, Bel’am olmak üzere 32 şahsiyeti nazarlara vermektedir.

  6. Kur’ân Kavramları: “Eşya zıtları ile bilinir” ilkesi gereğince 32 tane kavram zıtları ile birlikte kısa, öz; ama mesaj ihtiva eden bir özellikte anlatılmaya çalışılmıştır. İman-Küfür, Tevhid-Şirk, Hak-Batıl, Hidâyet-Dalâlet, Adalet-Zulüm, Helal-Haram, Ma’ruf-Münker, Hayır-Şer, Âlim-Cahil ve daha nice Kur’ânî kavramlar bu başlık altında işlenmiştir.

  7. Kur’ân’ın En’leri: Bu bahiste Kur’ân-ı Kerîm’in en temel özellikleri kısa ve vurgulu bir şekilde aktarılmıştır. Mesela, Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun ve kısa sûreleri/ayetleri, en çok geçen kelime, en az geçen kelime, en çok geçen cümle, en çok geçen peygamber, en az geçen peygamber gibi teknik sayılabilecek konulara yer verilmiştir.

  8. Hz. Peygamber’in (sas) Dünyasında Kur’ân: Kur’ân’ın ilk muhatapı olan Efendimiz’in (sas) dünyasında ilahî kelamın nasıl yer edindiğini anlayabileceğimiz bazı örnekler bu bölümde aktarılmıştır.

  9. Ahlâkı Kur’ân: Bu bahiste ahlakın temeli olan Kur’ân-ı Kerîm’den, en önemli 32 ahlakî ilkeye değinen ayetler aktarılmıştır.

  10. Davası Furkân: Burada ise yine 32 ayet üzerinden bir Müslüman’ın ha-yatında olması gereken mücadele, gayret ve sorumluluk nazarlara verilmiştir.

  11. Nûr Çeşmesi: Asrımızın önemli bir Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur’dan Kur’ân ile alakalı 32 cümle bu bahiste paylaşılmıştır.

  12. Kur’ân’ın Şahitleri: Son vahyin ilk muhatapları olan sahâbe neslinin özellikle Kur’ân anlayışlarını öğrenebileceğimiz örnekler üzerinden çok mühim tablolar paylaşılmıştır.

  13. Kur’ân’ın Sevdalıları: Kitabımızın son bahsi olan bu bölümde en hayırlı ikinci nesil olan Tabiîn neslinden başlayarak yolumuzu aydınlatan büyüklerin dünyasında Kur’ân’ın yerini anlayabilmek için çeşitli örnekler anlatılmıştır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 296 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart