• Eserin Tam İsmi: Ahlak Risalesi


  Bu eser Seyda Muhammed Emin ER hocaefendinin risalelerinin ikincisidir. Daha önce yayınladığımız Akaid Risalesinin devamıdır.Bu risale genel anlamda ahlak teorisi ve ahlak pratiğini anlatan küçük ama hacimli bir eserdir.Kitap iki bölümden oluşmaktadır.

  Birinci Bölüm: Ruhsal ahlak.
  Dokuz başlıkta ele alındı:
  1. Ahlakın tanımı
  2. Güzel ve çirkin ahlakın kaynağı ve güzel ahlakın fazileti
  3. Güzel ahlakın sonuçları
  4. Eğitimi kabul edip etmeme yönünden insan ahlakı
  5. Ahlakı bozan şeyler
  6. Nefsi arıtmanın yolları
  7. Hastalık ve kötü ahlakın tedavi metotları
  8. Güzel ahlak ilkelerine ekler
  9. Yüce amaçlar için gayret göstermek

  İkinci Bölüm:Güzel Ahlakı Kuşanmak.
  Üç başlıkta ele alındı:
  1-Düzenli ahlak
  2-Edebî ahlak
  3-Terbiyevî ahlak


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Mevsimler Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 176 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Altın Silsile


  İnsanoğlunu bütün mahlûkat içinde zirve teşkil edecek bir sûrette “ahsen-i takvîm” üzere yaratan, ona rûhun­dan üfleyerek ulvîliklere yükselme istîdâdı bahşeden, gönderdiği hidâyet rehberi kitap ve peygamberlerle bizleri hakka ve hayra istikâmetlendiren; peygamber vârisi âlim ve âriflerle de mânevî irşad silsilesinin kesintisiz devâmını lûtfeden Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun!

  Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, enbiyânın serveri, âlemlere rahmet, emsalsiz örnek şahsiyet, bu cihanda en büyük rehberimiz, kıyâmet gününde ise şefâat melceimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya, O’nun pâk ehl-i beytine, ashâbına ve etbâına sonsuz salât ü selâmlar olsun!

  Yüce Zât’ını en çok “Rahmân” ve “Rahîm” isimleriyle bizlere tanıtan Rabbimiz, nihâyetsiz merhametinin bir eseri olarak, biz kullarıyla “dost” olmayı istiyor ve bizleri Dâru’s-Selâm’a / saâdet ve selâmet yurdu olan Cennet’e dâvet ediyor. Bu dâvetin icâbet şartı ise, Hakk’a dostluk ufkunda, takvâ üzere bir kulluk hayatı yaşayabilmek…

  Rabbimiz, kalplerimize sevdiklerinin sevgisini lûtfey­lesin! On­lar­la kalbî irtibâtımızı dâim kılsın! Onların gönül âlemlerinden sa­dır­larımıza bol bol feyz ve inşirah şebnemleri bahşeylesin! Sâlih­ler­le beraber yaşayıp yine onlarla beraber haşrolunmayı cümlemize na­sip ve müyesser eylesin…

  Âmîn!

  Osman Nûri TOPBAŞ


  Görsel Temsilîdir. 


  Erkam Yayınları | Cildli | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 616 Sayfa

 • Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz Medine’ye hicret ederken, yol üzerinde bulunan Ranûna Vadisi’nde kıldırdığı Cuma namazında şöyle seslendi:

  Ey insanlar! Ölmeden önce kendiniz için ahiret azığı hazırlayın.

  Allah’a yemin olsun ki her biriniz öleceğinizi ve sürünüzü çobansız bırakacağınızı elbette biliyorsunuz. Sonra da Rabbi ona, aralarında ne bir tercüman ne de perdedar olmaksızın şöyle diyecek: Benim elçim sana gelip hakikati tebliğ etmedi mi? Ben sana mal mülk verdim, ihsanda bulundum; peki, sen kendin için önceden bir şey hazırladın mı?


  Rıhle Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 222 Sayfa

 • Büyük Günahlar – İmam Zehebi

  35.00  21.00 

  Eserin Tam İsmi: İslam Şeriatinde Büyük Günahlar (Kitabü’l – Kebair)


  Bu eserin mevzuu büyük günahlar olup, kulları Allah’a isyandan alıkoymak, günah işlemekten korkutmak ve uyarmak maksadıyla kaleme alınmıştır.
  Büyük günahları anlatırken öncelikle iki ana kaynak olan Kitab’dan ve Sünnet’ten faydalanılmıştır.


   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul | 287 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: El-Mürşidü’l Emin ‘ila Mev’izeti’l-Mü’minin


  Hicri 6’ıncı asrın müceddidi olan İmam Gazali haklı olarak Hüccetülislam ve Zeynüddin lakablarıyla anılan Rabbani bir Şeriat alimi ve kamil bir mürşiddir. Ölümünden bu yana dokuz asır geçmiş olmasına rağmen eserleri milyonlarca müslüman yol göstermektedir.
  Bu eseri inançta, amelde, ahlakta dosdoğru olmak isteyenler için bir el kitabı mahiyetindedir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 2. Baskı | 416 Sayfa

 • Dünya bizim için gurbettir. Biz bu gurbete bile isteye gelmedik. Rabbimiz bizi bu gurbet diyârına, âhiret yurdumuza hazırlanalım diye gönderdi.
  Bu gerçeği bize önce Peygamber Efendimiz, sonra da onun mirasçısı olan âlimlerimiz hep hatırlattılar. Kendilerini din kardeşlerine karşı sorumlu hissettiklerinden, onlara dinlerini öğretmek için çeşitli eserler verdiler.


  Âlimlerimiz, din kardeşlerini hem eserleriyle, hem de câmilerdeki sohbetleriyle diri tutmaya gayret ettiler. Halkımız da onların bu eserleri sâyesinde dinlerini daha bir coşkuyla yaşadılar.


  Bendeniz işte bu düşünceyle, bir zamanlar âlimlerimizin Müslümanlara dinlerini öğretmek için yazdığı birçok kitabı gözden geçirdim. Sonra da günümüzün dert ve ihtiyaçlarını tesbit etmeye çalıştım.


  Dinimizi yaşatmak, Müslüman halkımıza sahip çıkmak ve onları yetiştirmekle mümkündür. İşte bu düşünceyle elinizdeki kitabı, elimden geldiği ölçüde sâde bir üslupla ve sohbet tarzında yazmaya gayret ettim.


  | Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir


   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 504 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Envarü’l Aşıkin, Aşıkların Nurları


  Başta Anadolu coğrafyası olmak üzere bütün Osmanlı topraklarında en çok okunan ve sevilen eserler arasına girmiş olan bu kitap, Allâh yolunda seyrü sülük etmek isteyen dervişlerin yol haritası niteliğindedir.
  Allâh-u Teâlâ’nın ilk yarattığı şey olan Kâinâtın Efendisi’nin (s.a.v) nurundan itibaren bütün yaratılış merhalelerinin anlatıldığı eser, cennet halkının ele alındığı bölümle sona erer. Bu da gösteriyor ki varlığın “Kün (ol)” emri ile başlayan yolculuğu, ahiretteki menzillerden geçtikten sonra nihayete erecektir. Bu yolun her durağında yolcunun nelerle karşılaşacağı, nasıl hareket etmesi gerektiği, yol tehlikeleri, yolcuya gereken edepler, yol azığı vb. konular güzel örneklerle ve yaşanmış olaylarla ama hepsinden önemlisi tertemiz ve akıcı dille anlatılır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 575 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Genç Müslümana Öğütler (Cep Boy)


  Basit ilmihal bilgilerini bile rabbani alimler yazarlarsa başka bir feyiz ve tesir meydana gelir. Öğüdün mahiyeti ne kadar önemliyse, o öğüdü veren zatın da o nisbette önemi vardır. Çünkü onlar, başkalarına ettikleri nasihati daha önce kendi nefislerine tatbik ederler, bu suretle bilgilerini uygulayan alimler zümresine dahil olurlar. Bu büyük eser de Muhyiddin ibn Arabi Hazretlerinin ebedi saadete talib olanlara ettiği nasihatler mecmuasıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 1996 | 2. Baskı | 80 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Hadaiku’l-Verdiyye / Nakşi Şeyhleri


  Abdülmecîd Hânî (kuddise sırruhu) hazretlerinin dedesi Muhammed Hânî (kuddise sırruhu) hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadî (kuddise sırruhu) hazretlerinin halifesidir. Abdülmecîd Hânî (kuddise sırruhu) Hadaiku’l-Verdiyye ismini verdiği bu eserini Peygamber Efendimiz’den (sallallahu aleyhi vesellem) dedesine kadarki Nakşibendî silsilesindeki zatların hayatlarını anlatmak için yazmıştır. Kitabında hem en meşhur silsile olan Hz. Ebu Bekir’den (radıyallahu anh) gelen altın silsileye hem de Hz. Ali’den(radıyallahu anh) gelen iki ayrı silsileye yer vermiştir.

  Nakşibendî büyüklerinin hayatlarını okuyup öğrenmek büyük bir feyiz kaynağıdır. Her halleri sünnet-i Resûlullah üzere olan peygamber varisi bu zatların hayatlarında pek çok hikmetler vardır. Hadaiku’l-Verdiyye ise kendisinden önce yazılmış silsile kitaplarındaki bilgileri topladığı için Mevlana Halid-i Bagdadî’ye (kuddise sırruhu) kadarki silsileyi anlatan en meşhur kaynak konumundadır.

  Özenle tercüme ettirdiğimiz eserin içerisinde geçen bütün ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin tahkikleri, tahriçleri yapıldı. Gerekli dipnotlar eklendi. Kitabın sonuna indeks koyuldu.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Cildli | İstanbul, 2011 | 1. Baskı | 1000 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Hak Dostlarının Örnek Ahlakından 1


  Peygamber vârisi Hak dostları, nebevi irşad ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yani onlar, Hazret-i Peygamber’i ve ashabını görme şerefine nail olamayanlar için, örnek alınacak yüksek şahsiyetlerdir. Onların, rahmet lisanıyla gönülleri ihya eden irşad ve nasihatleri de, esasen nebevi menbâdan süzülüp gelen rühâniyet şebnemleri mahiyetindedir.

  Hak dostları, içinde bulundukları her muhit için rahmet ve bereket vesîtesidirler. Toplumun bütün kesimlerine rahmet saçan bir şefkat ve muhabbet menbaıdırlar. Gönülleri bütün mahlûkâtı kucaklayan bir dergâhtır. Toplum için sanki bir manevî rehabilite merkezidir.

  Ayrıca onlar, îmân ehli için bir mıknatıs gibi cazibe merkezi halindedirler. Zira Cenâb-ı Hak, kendi ahlakıyla ahlâklanmış olan bu sâlih kullarını sevmiş ve sevdirmiştir. Bu sebepledir ki Hak dostları, fânî vücutlarından sonra da mâzî olmazlar, unutulmazlar, sevenlerinin gönüllerinde yaşamaya devam ederler.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 384 Sayfa

 • Hicri on üçüncü asrın müceddidi olarak bilinen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri k.s. (v. 1242/1827) Nakşibendi yolunun önemli sisimlerinden ve Halidiyye kolunun da kurucularındandır. Irak’ın Süleymaniye şehrine bağlı Karadağ kasabasında doğmuştur. Soyu baba tarafından Hz. Osman’a (r.a.) anne tarafından da Hz. Ali’ye (r.a.) dayanmaktadır. Yüksek ilim ve marifetinden dolayı çift kanatlı manasına gelen “zülcenaheyn” lakabıyla tanınmış ve İslam dünyasında Celaleddin Rumi Hazretleri’nden sonra “Mevlana” (Efendimiz, büyüğümüz) lakabıyla ünlenen ikinci kişi olmuştur. Yetiştirdiği yüzlerce halifeyi İslam aleminin dört bir tarafına göndermiş, bu sayede Nakşibendi Tarikatı Irak’dan Mısır ve Arabistan’a, Kafkasya’dan İdil-Urallar’a, Kazakistan’dan Sumatra’ya kadar çok geniş bir alanda yayılmış, sonraki devirlerde de dünyanın her tarafına ulaşmıştır. Mevlana Halid Hazretleri bu kadar geniş bir coğrafyada sadece müritleri ve halifeleriyle değil, yazdığı eserleriyle, kurdurduğu medreselerle, yetiştirdiği alimlerle de ilmin ve hususiyle Ehl-i Sünnet akidesinin teminatı haline gelmiştir.


   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2010 | 1. Baskı | 128 Sayfa

 •  

  Halk-ı âlem yılda bir kez îyd için kurbân eder,
  Dem bedem, saat besaat ben senin kurbânınam


  Cânın nefes alış verişini; O’nun iştiyâkı ateşi yanında hazm edememek, arzuladığı birleşmeyi cân gözü ile beklemek ne güzel şey. Cânı; verene vermek ne asilane hareket. Her şeyi verene, Onun istediği tek şeyi vermekle Onu kazanmak ne seâdet.


  O’ndan esirgenecek hiç bir şey bulunmadığını fehm ederek olduğu gibi O’na teslim olmak ne sehâvet. Onun tarafından sevilmek, sevilebilecek hâle gelmek, kendisinden cân talep edilebilecek kemâle erişmek ne mazhariyet. O’nun kapısının eşiğine baş koyup sükût içinde beklemek, yıkılmayan bir sabır ile kapının açılmasını, koldan tutulup içeriye çekilecek zaman ümidi ile cân bulmak ne sadâkat…

   


  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 272 Sayfa

 • İlahi Muhabbet – İmam Gazali

  20.00  13.00 

  Eserin Tam İsmi: İlahi Muhabbet (Kulun Allah’ı Sevmesi, O’nun Kulunu Sevmesi)


  1-Kulun Allahı sevmesine dair şer’i deliller ve şahitler
  2-Muhabbetin hakikati, sebebleri ve kulun Allah’ı sevmesinin mahiyeti.
  3-Sevgiye layık olan yanlız Allah’tır.
  4-Zevklerin en üstününün ve en iyisinin Allah’ı bilmek ve O’nun Cemaline bakmak olduğu, bu zevkten mahrum olanlar dışında, bu zevki üzerine herhangi başka bir zevki tercih edilmesinin düşünülemeyeceği.
  5-Ahiretteki faziletin dünyadaki marifete üstünlüğü
  6-Allah sevgisini güçlendiren sebepler
  7-Sevgi konusunda insanların farklı olmalarının sebebi
  8-Allah’ı bilmekte ve tanımakta halkın anlayış kusurlarının sebebleri
  9-Allah’a şevki ve ifrat derecede aşkın manası
  10-Allah’ın kulunu sevmesi ve bunun anlamı
  11-Kulun Allah’ı sevmesi ve bunun anlamı
  12-Allah ile ünsiyetin anlamı
  13-Ünsiyetin galebesinden meydana gelen inbisat ve idlalin manası
  14-Allah’ın kazasına rızanın hakikati ile fazileti hakkındaki rivayetler
  15-Rızanın fazileti
  16-Arzulara uygun olmayan bela ve musibetlerde rıza
  17-Duanın rızaya aykırı olmadığı
  18-Allah’a isyan edilen ülkeden uzaklaşmanın rızaya münafi olmadığı
  19-Allah’ı sevenlerin keyif ve kerametleri hikmetli sözleri ve hikayeleri
  20-Muhabbet ile ilgili çeşitli konular…


  Görsel Temsilîdir. 


  Bedir Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2007 | 1. Baskı | 184 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: İlim Ehli İçin Temel Dualar


  Ebû Zer el-Gıfârî (Radıyallahü Anh)den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ey Ebû Zer! Allah’ın kitabından bir âyet öğrenmen için sabahleyin evinden çıkman, senin için 100 rekât kılmandan hayırlıdır. İlimden bir bahis öğrenmek
  için sabahleyin evinden çıkman, senin için 1000 rekât kılmandan
  hayırlıdır.” [İbni Mâce, Mukaddime, 219; İbni Abdilberr, İlm, 114]


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kitap Kalbi Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 216 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: İnsan Denilen Muamma


  İnsanın iç dünyasında derin bir şekilde yaşadığı tezatlar, toplum hayatında da kendini gösterir. Bir taraftan îmânın kemâl ve huzuru içinde yaşayan gönül erleri, diğer taraftan da küfrün girdaplarında kaybolanlar aynı toplumda hayâtiyetlerini devam ettirirler.
  Bu iki uç nokta arasında, her seviye ve mizaçta insanın yer aldığı toplum hayatı da, âdeta en mûnisinden en vahşisine kadar her türlü hayvanın barındığı bir ormana benzer. Ki burada bulunan insanların kimi tilki gibi kurnaz, kimi sırtlan gibi yırtıcı, kimi karınca gibi muhteris bir mal biriktirici, kimi de yılan gibi zehir akıtıcıdır. O ormandaki mahlûkâtın kimi okşayarak ısırır, kimi sülük gibi kan emer, kimi önden güler arkadan kuyu kazar.Şefkat sâhibi, gönül insanları hâkim olduğunda ise, bütün memleket bir gülistân olur; toplum, gerçek huzur ve saâdete kavuşur.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2007 | 1. Baskı | 232 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Kalplerin Keşfi Mükaşefetü’l Kulüb


  Mütercim: Muhammed Taha
  İslam dünyasının Huccetü’l-İslam olarak tanıdığı Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî, hicri 450 (m. 1058) yılında Horasan civarındaki Tus şehrinde dünya gelmiştir. İslamî ilimlerin her sahasında eser veren İmam Gazâlî ardından pek çok eser bırakarak hicri 505 (m. 1111) tarihinde vefat etmiştir. Onun en önemli eserlerinden biri, İhyâuUlûmi’d-Dîn’dir. Zühd ve ahlaka dair olan bu eserini daha sonraları farklı eserlerinde ihtisar etmiştir.
  Bu eserleri arasında halk arasında elden ele dolaşanlardan biri de elinizdeki Mükâşefetü’l-Kulûb adlı eserdir. Eserde, Allah korkusu, sabır ve hastalık, nefsi yenmek ve şeytana karşı koymak, gaflet, fasıklık ve nifak, tevbe, sevgi, Allah’a itaat, O’nu sevmek, Resulü’nü sevmek, emanet, namaz, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, şeytanın düşmanlığı, emanet ve tevbe, merhametli olmak, dedikodu, koğuculuk, zekat, sıla-i rahim ve ana baba hakkı, ibadete devam ve haramı terketmek, ölümü hatırlamak, kanaatin fazileti, ameller mizan ve cehennem azabı, Allah’ı (c.c) zikretmenin fazileti, abdestin fazileti, namazın fazileti, haram yemek, faizin yasak oluşu, kul hakları gibi konular işlenmiştir.
  Not: Çalışma arapça aslında çevirilip ayet ve hadislerin tahriçleri yapılarak ıyvori kağıda basıldı ve siz kıymetli müşterilerimizin istifadesine sunuldu.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 656 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Kur’an Okumanın Adabı ve Fazileti


  İçinde yer alan kıssalar ve haberlerle insanların ibret almalarını sağlamak için düşünce ufuklarını genişleten yegane kitap. Bu sayede en güçlü metodu, en doğru yolu açıklamış, içinde yer alan hükümlerin açıklanmasıyla düşünce alanımızı genişletmiştir. Allah bu kitabında helal ve haramı açık olarak ortaya koymuş, bizzat bir nur ve ziya olarak kitabını önümüze vermiştir. Yanlış saplantılardan kurtuluş ancak bu kitap sayesinde mümkündür. Çünkü bu kitapta gönüllere şifa olacak hükümler yer almaktadır.

  Rasulullah (sallallâhu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor: “Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğretendir.”(Buhari)

  Yine Rasulullah (sallallâhu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor: “Yüce Allah, varlıkları yaratmazdan tam bin yıl öncesinden Taha ve Yasin sûrelerini okudu. Melekler bu okunan Kur’an’ı duyduklarında/dinlediklerinde, dediler ki: “Üzerlerine bu sûreler inecek olan ümmete müjdeler olsun.

  Bu sûreleri hafızasında ezbere tutanlara müjdeler olsun, bu sûreleri dilleriyle okuyanlara müjdeler olsun.” (Darimi)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 182 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Mesnevi Bahçesinden Bir Testi Su


  “Mesnevi Bahçesinden” ser-levhasıyla takdim edilen bu kitabın muhtevası, Allah dostlarının şifa pınarı olan gönül bahçelerinden derlenmiş “alev renkli bir demet karanfil” ve “bir testi su” dur.
  Rabbimizden niyazımız şu ki; bu “alev renkli bir demet karanfil” ve “bir testi su”, ruhaniyetlerin tecellisi ile kalbte “yanışlar, kavruluşlar” ve gönül şebnemlerinde “zemzemler” meydana getirsin!
  Amin!..


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2008 | 2. Baskı | 448 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Hakiki Vechesiyle Mevlana ve Mesnevi  


  Ben sağ olduğum müddetçe Kur’ânın kölesi, bendesiyim
  Ben Muhammed Muhtar (S.A.V.)’in yolunun tozuyum,
  Benim sözümden, bundan başkasını bir kimse naklederse,
  Ben ondan da bizârım o sözlerden de bizârım.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 332 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Muhammediye / İsmail Hakkı Bursevi’nin Ferahü’r-Ruh Şerhi İle


  Muhammediye Kitabı, bir manzume, yazarının ifadesiyle na’t olarak yazılmıştır. Yani, Allah’ın ve resulünün güzel sıfatlarını anlatan bu eserde İslam dinini temas ettiği bütün konular verilmekle beraber, Adem’den hateme kadar ne varsa açıklanmıştır.
  Muhammediye’nin yazırı Yazıcıoğlu Muhammed, Osmanlı’nın kuruluş yıllarından sonra, Fatih Sultan Mehmed Han’ın babası Sultan Murad Han ve kısmen de Fatih zamanında, ulemanın çok olduğu bir devirde yaşamıştır. Bu dönemin önde gelen ulemaları arasında Molla Fenari, Akşemseddin ve Molla Yegan gibi ulu alimler vardır. Mevlana’nın Mesnevi’si gibi hem halk hem de ulema tarafından her dönem rağbet gören Muhammediye, her kitaplıkta bulunması gereken önemli kaynak eserlerden biridir.


  Çelik Yayınevi | Cildli | İstanbul, 2005 | 1. Baskı | 1064 Sayfa

 •  

  İman, amel ile hayat bulur ve meyve verir. Amelleri süsleyen ise adaptır. Büyük âlim İmam-ı Gazâli, benzersiz eseri İhyâu Ulumi’d-Din’den sonra, kaleme aldığı ve onun özünü sunduğunu söylediği bu eserinde, dinin pratik hayata nasıl yansıması gerektiğini Kur’an ve Sünnet ışığında sade ve anlaşılır bir surette izah etmiştir. Eser bu yönüyle de İhyâ’yı okumak isteyenler için kılavuz niteliği taşımaktadır.


  Uyku adabından camiye girme adabına, haram lokmadan sakınmaktan abdest adabına kadar İslam edebinin her yönüyle ele alındığı bu eser, Kur’an ve Sünnet merkezli bir hayat yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır.


  Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 8. Baskı | 160 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahirzaman Alametleri


  Bu kitap iki büyük “adam”ın eseridir. İmam Kurtubi ile İmam Şarani hazretleri… Birincisi çok geniş, derin, mufassal şekilde yazmış. İkincisi de o eseri, her müslümanın anlıyacağı bir şekilde biraz kısaltıp sadeleştirmiştir. Türkçe tercümesini de, muhterem ve ihlâslı bir hadimi olan sabık müftü Halil Günaydın hocamız yapmışlardır.
  Eser ölümü, ahireti, Kıyameti, ahirzaman alametlerini sağlam kaynaklara dayanarak incelemekte; her sahifesinde, hatta her satırında gözler önüne hikmetler, ibretler, faydalı bilgilier sermektedir.
  Bizleri böyle hayırlı ve yararlı bir din kitabını neşr etmeğe muvaffak kıldığı için Yüce Rabbimize ne kadar şükr etsek azdır. Başarı ve tevfik bizden değil, O’ndandır.
  Tercüme ve tabı esnasında hatalarımız olduysa erbab-ı ilm ü irfandan, ikinci baskıda düzeltebilmemiz için bize bildirmelerini rica ederiz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınevi | Cildli | İstanbul, 2017 | 2. Baskı | 536 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Gönül Bahçesinden: Öyle Bir Rahmet ki


  Mü’minler birbirlerini, farklı bedenlerde olsalar da tek yürek halinde yaşayan bir vücudun uzuvları gibi telakki etmeye mecburdurlar. Bir uzvun acısını bütün bir vücut hissettiği gibi, din kardeşlerinin ızdırabını duymak, bütün mü’minler için bir vicdan imtihanıdır.

  Allah Rasulü (sav) mü’minlerin birbirlerine karşı büyük mesuliyetlerinin bulunduğunu, bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetli olmaları gerektiğini, en basitinden, hissiyat derinliği ve diğergamlık itibarıyla, komşusu açken tok uyumanın İslam ahlakıyla bağdaşmadığını, velhasıl mü’minlerin birbirini yıkayan iki el gibi birbirlerine emanet olduğunu bildirmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2007 | 1. Baskı | 416 Sayfa

 •  

  İslamiyet bedir? Müslüman kimdir?

  Allah ve Resulü bizden nasıl bir insan olmamızı bekler?

  Allah’ın ve Resulünün sevgisine bizi hangi davranışlar ulaştırır?

  Bu soruların cevapları, ayetlerden ve sahih hadislerden derlendi ve hayatın bütün aşamalarını kuşatacak şekilde düzenlendi. Böylece İslamiyet hakkında kapsamlı bir rehber kitap ortaya çıktı.

  Herhangi bir konuda, ‘Peygamberimin sevdiği Müslüman ne yapardı? diye düşünecek olduğunuzda, sorunuzun cevabını bu kitapta bulacaksınız.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 2. Baskı | 512 Sayfa

Updating…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.