Kişiler

Gösterilen sonuç sayısı: 15

 • Gazzâli’nin Düşünce Sisteminin Temelleri – Necip Taylan

  16.00  11.00 
  Düşünce dünyası Kelâm’dan Fıkıh’a, Mantık ve Felsefe’den Tasavvuf’a kadar uzanan çok geniş bir alana yayıldığı ve her çeşit zihin seviyesindeki insana hitap ettiği için, Gazzâli’nin bu konudaki düşüncesi hakkında hüküm vermekte önemli güçlüklerle karşılaşırız. Bu güçlüğün bir başka sebebi de O’nun düşünce yapısının dinamik karakterinden yani; devamlı gelişip oluşan özelliğinden kaynaklanır.


  Gazzâli, bir sûfi, bir kelâmcı, bir mantıkçı veya büyük bir felsefe tenkitçisi kabul edilsin; her halükârda O, bunlardan sadece biri değil, belki hepsi birden, bir bütün olarak karşımıza çıkar. Bu yönüyle de O, bir sistemcidir ve orjinallik arzeder.


  Gazzâli, İslâm düşünce tarihinde keskin felsefe tenkitçiliği ile; bir felsefî düşünceyi, ondaki çıkmazları göstererek yıpratırken, başka düşüncelere zemin hazırlamış olarak görünür.

  Quick View
 • Hazret-i Ebû Bekir Sıddık – Mahmud Sami Ramazanoğlu

  19.00  14.00 

  Hz. Ebû Bekir (r.a.) halife seçildiğinde minbere çıktı ve ilk nutkunu şöyle söyledi:

  “– Ey nâs!…
  Sizin en iyiniz olmadığım halde sizin başınıza geçmiş bulunuyorum. Vazifemi yollu yolunda îfâ edersem bana yardım ediniz. Yanılır isem bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emânet, yalancılık hıyânettir. İçinizdeki zaîf hakkını alıncaya kadar nazarımda kuvvetlidir. İçinizdeki kuvvetli de, ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar zaîftir.
  Bir millet Allah yolunda cihattan fâriğ olursa o millet zillete dûçar olur. Bir millette fenalık revaç bulursa bütün millet belâya uğrar. Ben, Allah’a ve Peygamber’e itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Ben Allah’a ve Peygamber’e isyan edersem sizin bana itâatınız lâzım gelmez. Haydi namazınıza, Allah Teâlâ cümlenizi rahmetine lâyık kılsın…”
  Quick View
 • Hazret-i Ömer’ül Faruk – Mahmud Sami Ramazanoğlu

  19.00  14.00 

  Hz. Ömer -radıyallahu anh- bir kıtlık zamanında bir deve boğazlayıp, Medine fukarasına ulaştırılmasını istemişti. Meğer hizmetçi, o devenin iyi etlerinden bir parça alıp Halife için hoş bir yemek pişirmişti. İftar zamanında huzuruna getirdikte;
  – “Bu neredendir?” diye sual etti.
  Hizmetçi de:
  – “Ya Emirel-Mü’minin! Dünki boğazlanan devenin etindendir.” deyince, hali değişti ve ağlayarak dedi ki:
  – “Vay benim gibi valiye ki, fukaraya etin kemiğini ulaştırıp, kendisi için iyisini alıkorlar. Ey hizmetçi! Bir daha böyle yapma. Bu yiyeceği kaldır, fukaradan ehl ü iyali olan bir kimsenin evine götür, yesinler. Bana da yine evvelki gibi yiyecek getirin. Halifeye ayda bir kere et yemek kifayet eder.”
  Hizmetçi de eti, sofrası ile bir ehli beyte ulaştırdı. Halife ise adet üzere hizmetçinin getirdiği kuruca ekmek ile bir miktar zeytin yağını ekmeğine katık edip ham eyledi.

  Quick View
 • Hazret-i Yusuf – Mahmud Sami Ramazanoğlu

  19.00  14.00 

  Allah -celle celâlühû- hazretleri Yâkub ve Yûsuf’a şiddetli bir gam ve büyük bir üzüntü takdir buyurdu ki, bütün acılığına rağmen sabretsinler de Allah’a inâbeleri çok olsun, her zaman Hakk’a dönsünler ve onunla berâber olsunlar, mâsivâya olan alâkaları kesilsin de yüksek derecelere vâsıl olsunlar. Öyle dereceler vardır ki, onlara ancak mihnet ve meşakkatlere tahammül etmek sûretiyle vâsıl olunur.
  Yûsuf’un oniki sene hapiste bırakılmasının hikmeti, onun zât ve sıfatının halvet, riyâzat, meşakkat ve mücâhedât ile kemâle erdirilmesi içindir. Yûsuf babasının yanında kaldığı takdirde bunların tahakkuku müyesser kılınmayacaktı. Bu hikmete binâen nebîler, kendi vatanlarından uzaklara, bir zamana kadar birer garip olarak sevk olunmuşlardır.

  Quick View
 • Hazreti Aliyy’ül Murteza – Mahmud Sami Ramazanoğlu

  19.00  14.00 

  Hz. Ali kerremallahu vecheh buyurdu ki:
  Ey Oğul!
  Herşeyden önce Allah’dan hakkıyla kork. Bütün emirlerini yerine getir. Onu anmakla kalbini yaşat ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunursan Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir?
  Ciddi olarak ölümü an ve ölümü anmakla kalbini yaşat. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbini de yoklukta karar kılacağını ona bildir.
  Bilmediğin şey hakkında konuşma. Vazifen olmayan şeye karışma. Ve her işi kendi ehline bırak.
  İyiliği emret ki iyilik ehlinden olasın. Kötülüğü elin ile ve dilin ile ortadan kaldırmağa çalış.
  Allah yolunda hakkıyla çalış. O’nun uğrunda mücahede ve mücadele etmekten çekinme. Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Nerede olursan ol, Hakka ulaşmak için bütün güçlükleri aşmağa çalış..

  Quick View
 • Hazreti Osman Zinnûreyn – Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

  19.00  14.00 

  Hazreti Osman bir hutbesinde şöyle dedi:
  “Ey insanlar! Allah’a muhalefetten sakınınız. Çünkü Allah’a muhalefetten sakınmak bir ganimettir. En akıllı insan, kendisini hesaba çeken, kendini iyi idare eden, ölümden sonrası için amel yapan ve kabrin karanlığı için Allah’ın nurundan faydalanandır. Kul, gözleri gördüğü halde Allah’ın kendisini ama olarak haşretmesinden korksun! Hikmetten anlayana manalı bir söz kafidir. Ma’nen sağır olanlar zaten hakkı duyamaz.
  Aziz ve Celil olan Allah, size ahireti kazanmanız için dünyayı vermiştir. Dünya fani ahiret ise bakidir. Fani olan dünya sizi şımartıp da baki olan ahiretten alıkoymasın. Dünya yok olup gidicidir, sonunda varılacak yer, Allah’ın huzurudur.
  Allah korkusu, insanı onun gazabından koruyan bir kalkan ve rızasını kazanmaya bir vesiledir. Hadisler karşısında Allah’tan korkun, cemaata sarılın, fırka fırka ayrılmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. İz birbirinize düşmandınız da Allah sizin kalplerinizi kaynaştırdı ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.”


  Dört büyük halîfe. İslam’ın Peygamberimiz’den sonraki temel kaideleri. Yakınlık kelimesinin olanca sıcaklığıyla Efendimize yakın olmuşlar. O seçkin halîfeler, hayâtı nasıl yorumlamış dersiniz? İnsanlarla münasebetlerinde öne çıkan nedir? Eşyaya bakışları nasıl olmuş? Aile efradına, yakın çevresine, umum müminlere vermek istedikleri mesaj nedir? Hulefâ-yı Râşidîn’in hayatlarından seçilmiş menâkıbı. merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun vecîz üslubuyla yeniden okumaya var mısınız?

  Quick View
 • İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin İtikadi Görüşleri – Beyazîzâde Ahmed Efendi

  30.00  20.00 

  XVII. yuzyıl Osmanlı alim ve burokratlarından Beyazizade Ahmet Efendi de ifade ettiğimiz bu kanaati taşıdığı için, Ebu Hanifenin inanç sistemini ve duşunce dunyasını ortaya koymak uzere çalışma içine girmiş ve eserlerinden derleyip, konularına göre tertip ederek el-Usulul-munife lil-İmam Ebi Hanife adıyla bir telif meydana getirmiştir. Herkesin şerh ve haşiye ile meşgul olduğu bir dönemde böyle bir çalışma yapmakla da buyuk bir hizmet görmuştur. Biz de bu duygularla söz konusu eserin edisyon kritiğini yapıp tercume ettik ve Turk okurlarının faydalanmasına sundu.

  Quick View
 • Mü’minlerin Anneleri – Halime Demireşik

  30.00  22.00 

  Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Takdimi ile… Halime Demireşik’in kaleminden… Peygamber Efendimizin örnek âile hayatına bir bakış!.. “Peygamber Efendimiz, âile yuvasında nasıl bir zevc idi? Hanımlarına nasıl muâmele ederdi? Hanımları kimlerdi? Ne gibi özellikleri, farklılıkları ve ortak yönleri vardı? Peygamber Efendimiz ile zevceleri arasında ihtilaflar olmuş muydu? Olduğu zamanlarda bu problemler nasıl çözülmüştü? Kısacası her hâliyle bizlere örnek olan Peygamber Efendimizden, günümüzde giderek sarsılan âile ve cemiyet hayatımıza ne gibi örnek ve ibretler çıkarmak mümkündür?”

  Quick View
 • Peygamber Evinin Hanımları – Kolektif

  114.00  75.00 
  Hz. Peygamber (sas), her konuda olduğu gibi aile hayatında da müminler için üsve-i hasenedir. Onun aile hayatı hakkındaki bilginin günümüze ulaşmasında, eşlerinin önemli katkıları olmuştur.
  Müminlerin anneleri olan eşlerinin hayatlarını öğrenmek, onların İslâm tarihindeki yerlerini tespit etmek, kadınların İslâm’daki konumlarını ortaya koyma bakımından da önemlidir. Bundan dolayı Hz. Peygamber’in (sas) hayatı, evlilikleri, hanımlarına karşı tutumu ve hanımlarının hayatı Müslümanların ilgisini çekmiş ve konuyla ilgili bazı makale ve kitaplar yayınlanmıştır.
  Son dönemde müminlerin annelerinin hayatı akademik ilgi görmeye başlamış ve Hz. Peygamber’in (sas) eşleri, lisansüstü tezlere konu olmuştur. Sekiz araştırmacının müminlerin anneleriyle ilgili yaklaşık 10 yıllık süreçte ortaya koydukları çalışmalar daha önce yayımlanmıştı [Müminlerin Anneleri, Siyer Yayınları, İstanbul 2017]. Elinizdeki kitap, akademik çalışmanın gözden geçirilmesi, tekrarların çıkarılması, metinlerin okunmasını kolaylaştıracak şekilde yeniden ele alınması ve dipnotların çıkarılması suretiyle yeni bir formatta hazırlanmıştır. Çalışmanın sonuna yararlanılan kaynaklar konulmuş olup dipnotlara ulaşmak isteyen okuyucu ve araştırmacılar Müminlerin Anneleri adlı esere bakabilirler.
  “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır.” (Ahzâb 33/6).
  Bu çalışmanın, Hz. Peygamber’i, onun aile hayatını, eşlerini ve İslâm’ın kadınlara bakışını ortaya koyması ümidiyle…
  Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
  Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU

  1. Hatice bint Huveylid – Ömer Sabuncu
  2. Âişe bint Ebî Bekir – Ömer Sabuncu
  3. Hafsa bint Ömer – Fatma Ateş
  4. Hz. Sevde, Hz. Zeyneb, Hz. Meymûne – Emine Peköz, Serap Toğuşlu, İbrahim Yardım
  5. Ümmü Seleme – Suzan Yıldırım
  6. Ümmü Habîbe – Emine Peköz
  7. Zeyneb bint Cahş – Serap Toğuşlu
  8. Hz. Cüveyriye, Hz. Reyhâne, Hz. Mâriye – Emine Peköz, Mehmet Salih Gündüz
  9. Safiyye bint Huvey – Ömer Sabuncu

  Quick View
 • Ebû Ubeyde b. Cerrâh – Muhammed Emin Yıldırım

  12.50  8.50 

  Eserin Tam İsmi: Eminü’l-Ümme / Ümmetin Emini – Ebû Ubeyde b. Cerrâh (r.a.)


  Ebu Ubeyde b. Cerrah, ideal manada bir mü’minin hayatında emniyet ve teslimiyet nasıl gerçekleşir, bu iki önemli hususiyet nasıl hayata taşınır ve nasıl hayatta temsil edilir bunun en güzel örneğidir.


  O da, ilkelerden, öncülerden, önden giden atlılardandır. Çok yol almasına rağmen bir çiçeği dahi ezmeyenlerden, geriye takip edilmesi için çok güzel bir örneklik miras olarak bırakanlardan…


  O da, daha dünyada iken sesine ve nefesine kurban olduğumuz Efendimiz (sas) tarafından cennetle müjdelenenlerden, Allah ve Resulü uğruna neyi varsa feda edenlerden, verilen her görevi yerine en güzel şekliyle yerine getirenlerden.


  O da, diğerleri gibi ilk gün nasıl başladı ise, hayatını öyle bitirenlerden; ilk günün heyecanını, şevkini, aşkını ve tabiî ki imanını son güne kadar devam ettirenlerden…


  Hepsinden öte o, Allah Resulünün (sas): ”Her ümmetin bir emini vardır, benim ümmetimin emini de Ebû Ubeyde b. Cerrahdır” diye müjdelediği bir yiğittir.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2012 | 6. Baskı | 150 Sayfa

  Quick View
 • Hz. Hatice – Muhammed Emin Yıldırım

  12.50  8.50 

  Eserin Tam İsmi: Risalet Davasının Annesi Hz. Hatice (r.a)


  * O, Hz. Peygamber’den sonra ilk kez varlık aleminin semasına La ilahe illallah Muhammedün resulullah kelimeyi tayyibesini duyurandır.
  * O, Hz. Peygamber ile birlikte ilk kez imandan sonra en büyük hakikat olan “namaz” için dergah-ı ehadiyete yönelendir.
  * O, Hz. Pygamber’in ilk eşi ve yoldaşı olma şerefine nail olandır.
  * O, Hz. Peygamber ile on beş yıl nübüvvetten önce, on yılda nübüvvetten sonra olmak üzere tam yirmi beş yıl aynı yastığa baş koyandır.
  * O, Hz. Peygamber’in evine ikisi erkek, dördü kız tam altı tane evlat hediye edendir.
  * O, Hz. Peygamber’in, Ehl-i Beyt neslinin kökü olan Hz. Fatıma’yı doğuran, Hz. Ali’ye ise annelik edendir.
  * O, tüm varlığını, malını, mülkünü, sermayesini Allah yolunda feda etmekten bir an geri durmayandır.
  * O, Hz. Peygamber’in lisanı ile ilk cennetle müjdelenen bahtiyar bir İslam hanımıdır.
  * O, cahiliyenin zifiri karanlığında kirlenmeden, Meryem misali pak ve temiz kalan, bu özelliği ile de Tahire ismini kazanan bir annemizdir.
  * O, Firavunları çok olan bir beldenin Asiyece, isyanını devam ettirerek, şirke bulaşmadan, vahye ulaşarak İslam’ın Kübrası olan biridir.
  * O, on yıl nübüvvetin ve risaletin davasına bir ana gibi sahip çıkarak, varlığını davasına adayan bir annemizdir.
  * İşte o Hanımlar aleminin sultanı olan Hz. Hatice validemizdir.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2011 | 13. Baskı | 150 Sayfa

  Quick View
 • Mevlâna ve Mesnevî / Hakîki Vechesiyle – Tahir Büyükkörükçü

  35.00  23.00 

  Eserin Tam İsmi: Hakiki Vechesiyle Mevlana ve Mesnevi  


  Ben sağ olduğum müddetçe Kur’ânın kölesi, bendesiyim
  Ben Muhammed Muhtar (S.A.V.)’in yolunun tozuyum,
  Benim sözümden, bundan başkasını bir kimse naklederse,
  Ben ondan da bizârım o sözlerden de bizârım.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 332 Sayfa

  Quick View
 • Sa’d b. Ebî Vakkas – Muhammed Emin Yıldırım

  12.50  8.50 

  Eserin Tam İsmi: Arslan Pençesi / Hamaset Kahramanı Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a.)


  -Sa’d b. Ebi Vakkas, ilklerden, öncülerdendir.
  -O, İslam uğruna attığı ilk ok ile ilk kanı akıtan ve kendisine isabet eden düşman oku ile de ilk kanı akıtılandır.
  -O, Cennet ile müjdelenen, defaatle Efendimiz’in (sas) taltif ve ikramına mazhar olandır.
  -O, Uhud günü Efendimiz’in (sas): “At Sa’d! Anam, babam sana feda olsun.” diyerek taltif ettiği arslan pençesidir.
  -O, Hz. Ömer’in (ra) seçtiği şura heyetindeki altı sahabiden biridir.
  -Hepsinden öte o, Medine sokaklarında dolaştığında Efendimiz (sas), kendisine hayranlıkla bakarak: “Kimin böyle bir dayısı var, göstersin bakalım!” diye gururlandığı hamaset kahramanıdır.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 7. Baskı | 170 Sayfa

  Quick View
 • Talha b. Ubeydullah – Muhammed Emin Yıldırım

  12.50  8.50 

  Eserin Tam İsmi: Şehidü’l-Hayy / Yaşayan Şehit Talha b. Ubeydullah (r.a.)


  -O, Efendimiz’in kutlu lisanı ile “Şehidü’l-Hayy/Yaşayan Şehit” diye aleme ilan edilendir
  -O, Talhatü’l-Feyyaz; feyzi ve bereketi sürekli ve çok olandır.
  -O, Talhatü’l-Hayr; hayrı, insanlara faydası en fazla olandır.
  -O, Talhatü’l-Cud ve Talhatü’l Cevvad; cömertliği, mertliği, keremi ve ihsanı çok olandır.

  -O, çok sevdiği dostu Zübeyr ile birlikte iman yolunda yaşamış ve aynı meydanda, aynı akıbetle dünyadan ayrılmış bir yiğittir.

  -O, İlklerden ve öncülerden olan Talha b. Ubeydullah’dır.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2012 | 5. Baskı | 150 Sayfa

  Quick View
 • Zübeyr b. Avvam – Muhammed Emin Yıldırım

  12.50  8.50 

  Eserin Tam İsmi: Efendimiz’in Havarisi ve İhlas Abidesi Zübeyr b. Avvam (r.a.)


  -O, Efendimiz’in lisanı ile “havarim” diye ilan edilendir.
  -O, bir ihlas ve aşk abidesidir.
  -O, Risalet davasının beklentisiz yiğididir.
  -O, varını yoğunu inandığı değerler uğruna feda edendir.
  -O, Safiyye gibi bir annenin evladı, Hamza gibi bir dayının ve Hatice gibi bir halanın yeğeni, Ebu Bekir gibi bir kayınbabanın damadı ve Efendimiz (sas) gibi bir Peygamberin de bacanağıdır.
  -O, ilklerden ve öncülerden olan Zübeyr b. Avvam’dır.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2011 | 9. Baskı | 142 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart