• Ashâb-ı Suffe, ilk emri Oku! olan bir dinin ve ölüm tehdidi altında bile ilme öncelik
  veren bir peygamberin güzide talebeleridir.
  Oku! emriyle başlayan bu eşsiz inkılâp, Allah Resûlü’nün (sas) olağanüstü çabalarıyla
  zirveye ulaştı ve Suffe Ashâbı ile hayat buldu.
  Allah ve Resûlü’nün mesajını en iyi şekilde içselleştiren Ashâb-ı Suffe, Kur’ân ve sünneti
  öğrenerek yaşamayı hayatlarının gayesi yaptılar. Hâl, hareket ve yaşantılarıyla
  kıyamete kadar gelecek nesillere örnek oldular.
  Daha düne kadar okumayı ve yazmayı akıllarından bile geçirmeyen bir toplumun fertleri
  iken İslâm ile hayat bulan sahâbîler, o günden sonra ilim ve irfan aşığı oldular ve hayatlarını buna adadılar. Bu insanlar, gök kubbenin altında yaşayan en bahtiyar
  insanlardı. Rehberleri, Kur’ân; okulları, Mescid-i Nebevî; öğretmenleri, peygamberlerin
  serveri olan Hz. Muhammed (sas) idi.
  Bu kitap; akıcı ve sade bir üslupla istifadenize sunulmuş olup en sevgilinin en özel
  öğrencilerini yakından tanımak, manen onların önüne diz önüne çöküp talebeleri olmak,
  nebevî ilim ve irfanla tanışmak için hazırlandı.

 • Çocukluk dönemi, fiziki gelişimin yanı sıra ahlak ve karakter yapısının şekillendiği
  dönemdir. Bu dönemi besleyen en önemli özelliklerinden biri de örnek insan profilidir.
  Zira çocuklar etraflarında olup bitenleri sürekli gözler, söylenenleri ve yapılanları
  tertemiz hafızalarına kaydederler. Bu nedenle en iyi, en doğru ve en isabetli örneğin
  onlara en güzel şekilde sunulması gerekir.
  En iyi örnek elbette Peygamberimiz (sas) ve bizzat onun yetiştirdiği sahâbîlerdir. Bu
  sahâbîlerden bir kısmı çok özeldir.

  Onları özel kılan şey; çocukluk ve gençlik yıllarını O’nunla (sas) birlikte geçirmeleridir.
  Onlar dünyaya gözlerini açtıkları gün Hz. Peygamber’i (sas) gördüler, hayatlarının en
  güzel zamanlarını O’nunla (sas) geçirdiler.
  Onlar, Hz. Peygamber’i (sas) tanımamızı ve örnek almamızı sağlayan eşsiz tablolara
  şahit oldular. Yetiştirdikleri ve örnek oldukları öğrencilerle bu tabloları nesilden nesile
  ulaştırarak ölümsüzleştirdiler.
  Sade ve akıcı bir üslupla yazılan bu kitap, yıldız misali yetmiş sahâbînin hayatını konu
  ediniyor. Kitabı okurken onların hayatını, özel anlarını bizzat kendi dillerinden
  öğrenecek, hissedecek ve yaşayacaksınız. Siz yaşadıkça çocuklarınızın tertemiz
  ruhlarında nebevî bir geleceğe, nurlu bir istikbale kapı aralanacaktır.

 • Cuma Sohbetleri – Hasan el-Benna

  20.00  13.00 

  Nefsine sor! 
  Farz olan namaz karşısındaki durumu nedir? 
  Zekâtı verme hususunda ne yaptı? 
  İnsanların hukukuna riayet etmenin neresindedir? 
  Doğruluğa, güzel ahlâka, vefaya ve asil davranışlara ne kadar yapışabilmiş? 
  Her şeyden yüce olan Allah Teâlâ aklına geldiğinde neler hissediyor? 
  Maddi ve manevi olarak neleri kazanıyor? Kazancı, habis olan haram mı yoksa Allah’ın temiz kıldığı helallerden mi?”

  Kendimizi, bu soruların cevapları konusunda sorguya çekmemize vesile olacak, anlaşılır bir dil ve akıcı bir üslupla anlatılmış bu eser, “Benzersiz bir deha ve keskin bir basiret; eşsiz bir cesaret ile kâmil bir hikmeti kendinde bir araya getirebilmiş; insanları uyandırmış ve İslâm’a doğru giden yolu onlara aydınlatmış” olarak tarif edilen Hasan el-Benna’nın çeşitli vakitlerde yaptığı sohbetlerinden oluşmaktadır.

 • Ebubekir Sifil Külliyatı (19 Kitap)

  646.00  349.00 

  Sana Din’den Sorarlar 1 (619 Sayfa, 17 x 24 cm)

  Sana Din’den Sorarlar 2 (533 sayfa  17 x 24 cm)

  Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1 (511 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 2 (528 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Müslümanca Bir Hayat İçin (474 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  İhyâ ve İnşâ  (437 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Sözü Müstakim Kılmak 2 (295 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  İstikamet Yazıları 2 (398 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  İslâm ve Modern Çağ 1 (335 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  İslâm ve Modern Çağ 2 (324 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  İslâm ve Modern Çağ 3 (330 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Çağdaş Dünyada İslami Duruş (258 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler (250 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  İslami Bilincin İhyası (268 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Böyle Seslendiler (222 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Muvatta Nüshaları Muhteva Analizi (238 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  İdrak ve Tasdik (256 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Nüzûl-i İsa  (81 sayfa, 13.5 × 21 cm)

  Ehl-i Sünnet Akâidi (272 sayfa, 13.5 × 21 cm)

 • Kendisinden sonra gelecek İmâm Gazalî ve Hatîb el-Bağdadî gibi büyük isimleri etkilemiş olan İmâm Mâverdî’nin, fakih titizliğiyle yazıp yüzlerce hikmetli söz ve şiirle süslediği ahlak, siyaset ve öğüt kitabıdır.
  Mâverdî üstün zekâsı, tevazusu, feraseti ve edebiyle övülmüş; eseri İbnü’l-Cevzî, İmâm Zehebî, İbni Hacer gibi büyük âlimler tarafından tam güvenle tavsiye edilmiştir.
  Ahlak kütüphanesinin baştacı bu eser, nefis bir tercümeyle şimdi Türkçe’de.

 • İmâm Nevevî’nin namaz, oruç, evlilik, yolculuk vb. durumlarda yapılacak zikir ve duaları sahih hadis kaynaklarından derleyip bir araya getirdiği eseri el-Ezkâr, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir’in tercüme ve şerhiyle çıktı.

 • 3 yaş ve yukarısı çocukların Arapça harfleri biçimlerine göre eşleştirerek çeşitli etkinlik ve oyunlarla Kuran harflerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.

  Kazanımlar:
  – Görsel hafıza ve algı yeteneğinin gelişmesinde faydalıdır.
  – Arapça harfleri biçimlerine göre eşleştirir ve akılda tutmayı kolaylaştırır.
  – Muhakeme ve idrak yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur.
  – Düzenli aralıklarla oynandığında konsantrasyon kabiliyetinin arttırır.

  İçerik: 2 set renkli Arapça harf kartı (toplam 60 adet)
  Malzeme: Kalın Mukavva Taslama (Uzun ömürlü olabilmesi için kartlar kalın üretilmiştir. Çocukların kolayca eğip bükmesi ve yırtması mümkün değildir.)
  Yaş: +3 ve üzeri için uygundur.

  Alt kısımdan çocuğunuz ile Elifbe Hafıza Oyunu‘nu oynamak için 12 etkinlik tavsiyemize ulaşabilirsiniz.

 • – Muhammed Emin Yıldırım’ın En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri serlevhası adı altında Türkiye’deki tüm iller ve Kıbrıs ili de dahil olmak üzere 82 sahâbî efendilerimizin hayatını anlattığı bir eserden meydana gelmektedir.

  – Eserde her bir sahâbî efendilerimiz her bir il ile ilişkilendirilerek hayatları anlatılmış ve ardından bu proje matbu bir eser olarak yayın dünyasına kazandırılmıştır. Bu çalışma toplamda 4 ciltten oluşmaktadır.

 • İmâm Nevevî, ana sütü kıvâmındaki Riyazü’s-Sâlihîn ve el-Ezkâr gibi eserleriyle yedi asırdan beri İslâm ümmetini mânen besleyen, Kâtip Çelebi’nin ifadesiyle ”Allah’ın sırlarından bir sır olan” pek değerli bir âlimdir.
  Et-Tibyân fî Âdâbi Hameleti’l-Kur’ân adlı bu eseriyle de Kur’ân-ı Kerîm’e dokunmanın, onu okumanın, hatmetmenin ve öğrenip öğretmenin usûl ve âdâbını Ümmet-i Muhammed’e öğretmektedir.

  • Osmanlı ulemasının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ömrünü
   İslam dinine adamış; üstün yetenekleri, muhakeme gücü, dehâ çapındaki zekâsı, ilmi ve kültürüyle ün salmış büyük din alimidir. Süleymaniye Medresesi Müderrisliği vazifesinde de bulunan Elmalılı Hamdi, ilmi hizmetleri sebebiyle, Osmanlı nişanı ile ödüllendirilmiştir.

  Muhammed Hamdi, 1926’da yazımına başladığı, sabırla ve itinayla sürdürdüğü “Hak Dini Kuran Dili” adlı tefsirini, on iki yıllık uzun ve zorlu çalışmanın ardından, 1938’de tamamladı. Milletimizin Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayabilmesi amacıyla yazılan bu eser, ilim çevrelerinin güven ve takdirini kazanan önemli tefsirlerdendir.

  10 Cilt Hadis, Ayet ve Tefsirlerden Alıntılar Tamamen Tahricli. Rical, Alfabetik Fihrist ve Lügatçe İlaveli. Türkiyede Benzeri Bulunmayan Bu Şaheser, Artık Günümüz Türkçesinde İnsallığı karanlıktan çıkaracak ilahi mesaj, Elmalı M.Hamdi Yazırım Kuran tefsiri ile sizleri aydınlığa çağırıyor cumhuriyet döneminin en büyük tefsir çalışmalarından biri olması Prof.Dr.İsmail Karaçam, Yrd.Doç.Dr Emin Işık, Dr.Nusrettin Bolelli ,Abdullah Yücel
  tarafından yapılan bu sadeleştirmenin halen aşılamamış olması bu esere ayrı bir önem kazandırmaktadır.

 • Bugün insanlığın, özellikle yeni nesillerin yetiştirilmesinde rol model olacak şahsiyetlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu açıktır. Bu ihtiyaca en güzel şekilde cevap verecek nesil, elbette bizzat Hz. Peygamber’in (sas) eğitiminden geçen sahâbe neslidir.

  Sahâbe, yaşamımızın her karesi için canlı ve pratik çözümlerle süslü birer hazinedir. Allah Resûlü’nün (sas) kızları ve kız torunlarından sonra onun (sas) en yakınında olan hanım sahâbîlerin hayatlarını ele aldığımız bu kitapta, hayatınızı aydınlatacak birbirinden güzel örnekler bulacaksınız. Gelin, o yıldız sahâbîlerin örnek hayatlarını, birlikte okuyup birlikte aydınlanalım.

 • Bu eser Hz. Peygamber (sas) devrinde kadının toplumdaki yeri, statüsü ve kısaca bütün alanlardaki konumu mevcut kaynaklardan istifade edilerek ortaya konulup hazırlanmış bir çalışmadır.

  Diğer taraftan Raşid Halifeler devri ve sonrasındaki Emevîler Dönemi üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir devirdir. O yıllarda İslâm toplumu hem siyasal hem de sosyo-kültürel açısından önemli ve köklü değişimlerin yaşandığı devirdir. Şüphesiz bu değişimlerde kadının toplumdaki konumu da nasibini almıştır.

  Uzun yılların emeği olan bu çalışmada, İslâm dünyasında ve batıda Müslüman kadın konusunda oluşan yanlış algıların kaynaklarının tespiti ile meselenin daha doğru bir zeminde nasıl değerlendirilebileceğinin imkanlarını bu eserde bulacaksınız.


  Siyer Yayınları | Ciltli | İstanbul, 2020 | 1. Baskı | 600 Sayfa

 • Toplumun temeli olan aileyle ilgili hadislerin bir araya geldiği, açıklamalarında günümüzün sorunlarına da değinilen, nebevî rehberliğin ışığını evlere taşıyacak bir başucu eseri.

 • İstikamet Seti – 1 (9 Kitap)

  253.00  129.00 

  Modern Bir Din Projesinin Tenkidi – Salim Öğüt (442 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  Modern Düşüncenin Kur’an Anlayışı – Salim Öğüt (326 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  Modern Düşüncenin İslam Anlayışı – Salim Öğüt (419 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  Derin Paradoks: Takiyye – Serdar Demirel (152 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  Müslüman Bilincin İnşası – 1 – Serdar Demirel (305 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  Müslüman Bilincin İnşası – 2 – Serdar Demirel (296 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  İstikamet Yazıları 1 – Ebubekir Sifil (398 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  İstikamet Yazıları 2 – Ebubekir Sifil (398 Sayfa, 13.5 × 21cm)

  İbadetler Fıkhı – Şefîkurrahmân en-Nedvî (239 Sayfa, 17 × 24cm)

 • “Her peygambere insanların onların benzerlerine iman ettiği birtakım mucizeler verilmiştir. Bana ise ancak Allah’ın vahyettiği şey (Kur’an) –mucize olarak- verilmiştir. Bu nedenle kıyamet gününde kendisine en çok tâbi olunan peygamber olmayı ümit ederim.” (Hadis-i Şerif)

  Allah Teâlâ’nın kelâmının ne kadar yüce ve değerli olduğunu en iyi anlatacak kişi, O’nu en iyi anlamış olan kişidir. O zat da hiç şüphesiz son peygamber olan Hz. Muhammed’dir (s.a.).

  İmam-ı Buhari, “Sahih”inde Allah Resulünün (s.a.) Kur’an ve Kur’an’ın faziletleri hakkındaki hadislerini bir araya getirerek “Fedâilu’l-Kur’an-Kur’an’ın Faziletleri” adlı bir bölüm oluşturmuştur. İbn Kesir de İmam-ı Buhari’nin zikretmiş olduğu bu Hadis-i Şerifleri şerh ederek enfes bir kitap telif etmiştir. Netice olarak bu kitapta, müfessirlerin zirvesi olan İbn Kesir ile muhaddislerin zirvesi olan İmam-ı Buhari bir araya gelmiş ve ortaya paha biçilemeyecek bir hazine çıkmıştır.

 • Bu eserde itikat, ibadet ve ahlâk konularında her Müslümanın dikkat etmesi gereken hususlar açık ve net üslup ile anlatılmaktadır.

  İslâm dünyasının yakından tanıdığı ve günümüz İslâmî tasavvur ve tefekkürünün oluşumunda büyük payı olan Nedvî, itikat, ibadet ve ruh terbiyesi hususlarında bütün Müslümanlara bir rehber kitap olması için yazdığını belirttiği eseri hakkında ‘‘Bu kitapta şimdiye kadar yaptığım çalışmalarımın davet ve terbiye alanındaki tecrübelerimin özü bulunmaktadır’’ diyor.

  Eser, Müslümanın hayatının bütün cephelerini Kur’an ve sünnet ışığı altında değerlendirirken, İslâm’ın değişmez prensiplerinin Müslümanın hayatına yansıyabilmesinin şartlarını da göstermektedir.

 • Hicri 7. miladi 13. asırda yaşamış olan Müfessir Kurtubî, hem Tefsir hem de Hadis İlminde derin bir vukûfiyete haiz idi. Kurtubî’ye ait el-Câmi’ li Ahkâmi’l Kur’an adlı tefsir; bugün literatürümüzün en değerli ve en meşhur ahkâm tefsirlerinden biridir. Kurtubî’nin hadis ilmindeki vukûfiyetini tefsirine almış olduğu 6700’ün üzerinde hadisi değerlendirme ve şerh etme şeklinden anlıyoruz.Yirmi ciltten oluşan bu ahkâm tefsiri, yüz yıllardan beri elden ele dolaşmış, nesilden nesile aktarılmış ve Müslümanlar ondan azami derecede müstefîd olmuşlardır.

 • Onlar Müslümanlığımızın aynalarıdır. Vahyin oluşturmak istediği ideal insan modelinin hayal ve ütopya olmayan gerekçeleridir. Allah Resulü’nün mübarek ellerinde yetişmiş yeryüzünün en nasipli insanlarıdır.

  Onlar tarihin belli bir zaman diliminde yaşamış, belli bir mekanda varlık göstermiş ama zaman ve mekana hapsolunmadan her çağa ve zamana seslenme kudretinde olan seçkin insanlardır. Onlar hakiki müminler, Allah’tan razı olmuş ve O’nu razı etmiş, takvayı hayatının eksenine yerleştirmiş örnek bir nesildir.

  SAHABE İKLİMİ SETİ

  1-) HZ. HATİCE
  2-) ZÜBEYR B. AVVAM
  3-) TALHA B. UBEYDULLAH
  4-) EBÛ UBEYDE B. CERRÂH
  5-) SA’D B. EBÎ VAKKAS

 • Fıkh’ı, “Müslümanların önünü açmakla görevli bir mekanizma” olarak görme eğiliminin giderek ısrara dönüşmekte olduğu bir ortamda, “ahiretimiz için neyin zararlı olduğu” değil, “dünyamız için neyin faydalı olduğu” sorusu ve endişesi ön plandadır. Seküler dünyanın talepleri, dayatmaları, kuşatmaları karşısında -“direnmek” şöyle dursun-, “uyum sağlama”yı hayat ilkesi edinmiş Müslümanların, Fıkh’a “durumu meşrûlaştırıcı” bir misyon yüklemesi kaçınılmaz olmaktadır.

   

  Fıkıh’la ilişkimizdeki tâyin edici faktör, dünya merkezli/seküler tercihlerimiz olunca Fıkıh da dünyayı ahirete yönelik olarak tanzim etmenin vahiy merkezli zemini olmaktan çıkıp, dünyayı dünya için tanzim eden “hukuk”a dönüşmektedir. Üstelik de pek çok boyutu tırpalanmış olarak.

  Elinizdeki kitap, esas itibariyle bu kırılmanın İslâmî ilimlerin hemen tamamına taalluk eden tezâhürlerini mercek altına almaktadır. Sorulan sorular, hükmü merak edilen fer’î-fıkhî meselelerle sınırlı olmayıp, bütünüyle din telakkimizi ilgilendiren alanları ihâta etmektedir. Akaid/Kelâm başta olmak üzere bütün İslâmî ilimlerle ve Kur’ân-Sünnet başta olmak üzere edille-i şer‘iyyenin hemen tamamıyla ilgili soru ve cevapları ihtivâ eden bir kitabın özet/muhtasar olması mümkün değildi. Bu sebeple sorulara “el-Cevap: Caizdir/değildir” demekle yetinilmemiş, kimi zaman soruların arka planına da inilerek detaylı cevaplar verilmeye çalışılmıştır.

   

  Cilt Kapak | İstanbul, 2020| 1. Kitap 619 Sayfa | 2. Kitap 533 Sayfa

 • Siyer-i Nebi – Ahmet Gökdemir

  53.00  34.00 

  Bu eser Siyer ve En Güzel Örnek Hz. Peygamber (sas) olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

  – Birinci bölümde konular ile uyumlu tablolar, resimler ve haritalarla birlikte ele alınmıştır.
  – İkinci bölümde ise konularla alakalı tablolar şeklinde Kur’ân İklimi, Nebevî Sedâ ve Okuma

  – Parçaları adı altında Sahabe hayatından tablolar verilerek konular içerik açısından zenginleştirilmiştir.Kitabın içindeki konu başlıklarının seçiminde kriter olarak MEB lise ders müfredatı gözetilmiş olunup Lise ve İmam-Hatip Liseleri ders kitaplarında bulunan tüm konular kitabın içeriği ile mevcuttur.

  – Kitap yaklaşık 300 ayet, 750 hadis, sahabe hayatından tablolar, klasik Siyer kaynakları ile Hz. Peygamber’den bahseden güncel kaynaklardan müteşekkildir.

 • Spiralli haftalık planlayıcı çeşitlerimiz ile haftanızı önceden planlayabilir, haftalık planlayıcıda bulunan rutinler bölümü ile haftalık takiplerinizi yapabilir ve notlar kısmına çeşitli notlar alabilirsiniz.

  Sayfa: 60 Yaprak (60 haftalıktır)
  Kapak: 350gr
  İç Sayfalar: 80gr 1. hamur
  Boyut: 13cmx24cm

 • Tefsîrü’l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Bu, eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir.Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. Âyetler ilk önce konu başlığı verilerek bölümlere ayrılmış, ardından i’rab’ı, daha sonra sırasıyla araştırmacılar için son derece önemli olan belâgatı yapılmıştır. Kelime ve İbarelerin anlamı verilmiş, sonra sırasıyla âyetler arası ilişki, var ise nüzul sebebi, âyetlerin geniş bir şekilde tefsiri verilmiştir. Sonunda da maddeler halinde âyetlerden çıkan hüküm ve hikmetler sıralanmıştır. Tefsirde kullanılan bütün hadislerin ve rivâyetlerin sıhhat ve zayıflık dereceleri belirtilmiştir. Kur’ân’dan çıkan gündelik hayata yönelik bütün fıkhî hükümler teferruatlı bir şekilde ve fıkıh mezheplerinin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Müfessirin aynı zamanda bir fıkıhçı olması, bu tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bir başka özelliktir. Müfessir Taberî, İbni Kesir, Kurtubî, Râzî, Menar, Zemahşerî gibi güvenilir tefsirlerden alıntılar yapmıştır. Bu yönüyle hem rivâyet hem dirâyet tefsiridir.

 • Bunun için inanan insanın temel derdi, “Vahyi Hayata Taşımak” olmalıdır. Tüm çabası, gayreti bu yolda olmalı, hayatının hiç bir karesini böyle bir idealden mahrum bırakmamalıdır. Vahiy, hayatının her alanına hakim olmalı, onunla yaşamalı ve onunla can vermelidir. Vahyin hayat kitabı olması için insanın önce bu kitabı tanıması gerekir. Taşımak için tanışmak lazım, insanın ilahî kitap ile tanışması, hemhal olması, karşısına oturup önce kendini tanıtması, sonra da onun kendisini tanıtmasını istemesidir.


  Böyle bir İstek bizi “Kur’an nedir?” sorusuna yöneltecektir. Bana hayat kitabı olması gereken bu yüce ve ilahî kitap nedir? Ne olduğunu bilmediğiniz, ne olduğunu merak etmediğiniz bir kitabı nasıl hayata taşıyabilirsiniz ki?

 • Tasavvufî hayâtın hedefi ilâhî bir güzellik arayışıdır. Cemâl-i mutlak’a ve hüsn-i mutlak’a ermek, tasavvufun insanları ulaştırmak istediği nihâî gâyedir. Ancak bu gâyeye ulaşmak için geçilecek olan güzergâhlarda pek çok tuzaklar bulunmaktadır. Bu tuzakların en büyüğü insanın kendi içindeki nefs tuzağıdır. Onu aşıp vuslat sâhiline varabilmek kolay değildir.

  İnsanımızın uzun uzun kitap okumaya vakit bulamadığı çağımızda, tasavvufî konudaki sorularına da kolayca cevâb bulmak gibi bir arayış içerisinde olduğu gözlenmektedir. Bu maksada hizmet etmek için hazırlanan elinizdeki eser, tasavvufî hayâta dâir 300 soru ve cevâbından oluşmaktadır.

Updating…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.